Prof. PhDr. Ján Grác, DrSc., pracuje ako vysokoškolský učiteľ na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Zameriava sa na edukačnú psychológiu, psychológiu mravnosti a psychoracionalizáciu učenia a štúdia. Dosiaľ publikoval 16 knižných monografií, 33 študijných textov, viac ako 120 vedeckých štúdií a viac ako 200 odborných článkov. Jeho najnovšie knižné publikácie: monografia Psychológia mravnosti (2008) a monografická učebnica Kapitoly edukačnej psychológie (2009).


© ÚSKI 2013 - www.uski.sk