Doc. RNDr. Peter Holec, CSc., pôsobí na Katedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava


© ÚSKI 2004 - www.uski.sk