ThDr. Jozef Jančovič, PhD., kňaz, po absolvovaní licenciátu z biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme prednáša od r. 1999 na RKCMBF UK Starý zákon, biblickú exegézu a archeológiu. V roku 2009 získal PhD. na príslušnej fakulte po obhájení práce Kánonický výklad Knihy Exodus 32 – 34. Za Katolícku cirkev sa podieľal v rokoch 2001 – 2007 na ekumenickom preklade Biblie. Je členom Catholic Biblical Association of America so sídlom vo Washingtone. .


© ÚSKI 2011 - www.uski.sk