Prof. PhDr. Ján Komorovský, DrSc. (1924) je profesor na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Je zakladateľom religionistiky na Slovensku a literárnym vedcom. Zaoberá sa etnografiou a rusistikou.


© ÚSKI 2005 - www.uski.sk