Doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD., Katolícka univerzita v Ružomberku (vedúci Katedry misijnej a charitatívnej činnosti, prorektor pre zahraničné vzťahy a mobility), zaoberá sa najmä katolíckou sociálnou náukou v prepojení na sociálnu prácu a iné oblasti vedy a vzdelávania.


© ÚSKI 2010 - www.uski.sk