Doc. RNDr. Vladimír Kováč, CSc. je docentom na Katedre ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Medzi jeho prednášky patria predmety Ontogenéza a evolúcia, Ekológia a Moderné trendy v ekológii. V oblasti výskumu sa venuje najmä štúdiu ontogenézy, biologických invázií a epigenetických mechanizmov na fenotypovej úrovni. Je členom výkonného výboru The Fishery Society of British Isles, Slovenskej zoologickej spoločnosti, ako aj ďalších vedeckých spoločností.


© ÚSKI 2009 - www.uski.sk