Prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc., pracuje na FEI STU v Bratislave a PF TU v Trnave. Zaoberá sa fyzikou tuhých látok, synergetikou a popularizáciou vedeckých poznatkov modernej prírodovedy.


© ÚSKI 2004 - www.uski.sk