Mons. prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD. , je vedúcim Katedry dogmatickej teológie na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde prednáša dogmatickú teológiu, ekumenizmus a misiológiu.


© ÚSKI 2015 - www.uski.sk