Prof. Ing. Ján Letz, PhD. pôsobí na Filozofickej fakulte TU, kde založil a vedie Katedru filozofie. Prednáša teóriu poznania, ontológiu a dejiny filozofie. Zaoberá sa otázkami kresťanskej spirituality a zameriava sa na základné filozofické otázky bytia, skúsenosti a poznávania. Je editorom ročenky Acta Philosophica Tyrnaviensis.


© ÚSKI 2013 - www.uski.sk