Doc. MUDr. ThLic. Marián Mráz, PhD. SJ (1945), je vysokoškolský pedagóg. Študoval medicínu na Karlovej univerzite v Prahe (1970). Je spoluzakladateľom asociácie Donum vitae (1990). Od roku 1993 prednáša na Trnavskej univerzite pastorálnu teológiu, etiku a problematiku manželstva a rodiny. Špecializuje sa na antropologické východiská etiky, najmä na štúdium xenológie – vedy o odlišnosti. Je autorom monografie “Problém utrpenia a jeho riešenie v medicínskej etike” (2000), viacerých skrípt a odborných článkov.


© ÚSKI 2004 - www.uski.sk