Doc. PhDr. Zlatica Plašienková, CSc. pôsobí na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prednáša etiku, filozofickú antropológiu, ekofilozofiu a špecializuje sa na dielo P. Teilharda de Chardin. V súvislosti s ním sa zaoberá aj problematikou vzťahu vedy a náboženstva.


© ÚSKI 2004 - www.uski.sk