Doc. MUDr. Július Rajčáni, DrSc., vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského (LFUK) v Bratislave. Najskôr pracoval na Ústave patológie LFUK, v roku 1966 nastúpil na Virologický ústav SAV, kde získal titul CSc. a DrSc. v odbore virológia. Publikoval 5 kníh a samostatné kapitoly v 12 knihách. Ako interný pedagóg pôsobil vo funkcii vedúceho Katedry mikrobiológie a imunológie Jesseniovej Lekárskej fakulty UK v Martine (1999 – 2003). Ako externý prednášateľ doteraz pôsobí na Katedre mikrobiológie a virológie Prírodovedeckej fakulty UK. V rokoch 1995 – 1998 bol členom predsedníctva SAV. Po odchode do dôchodku je činný ako odborný poradca firmy Alphamedical v Martine. Je nositeľom viacerých vyznamenaní SAV a iných. Na amatérskej báze sa venuje štúdiu kresťanskej filozofie.


© ÚSKI 2013 - www.uski.sk