RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., vedúci vedecký pracovník Astronomického ústavu SAV, zaoberajúci sa výskumom slnečnej koróny a protuberancií. Veľká pozornosť bola venovaná štúdiu dynamiky eruptívnych protuberancií, ktoré vo väčšine prípadov majú za následok ejekciu koronálnej hmoty do heliosféry, a v prípade, že zasiahnu našu Zem, spôsobuje náhle zmeny magnetického poľa Zeme. V roku 1979 sa mu podarilo získať unikátne a doteraz jediné pozorovanie emisných spektrálnych čiar v spektre koróny zo Zeme, ktoré, ako sa neskôr ukázalo, patrili vyparenému materiálu kométy Kreutzovej skupiny. Základom boli dáta jeho vlastných pozorovaní, ktoré získal na koronálnej stanici AsÚ SAV na Lomnickom štíte, alebo pri expedíciách za úplnými zatmeniami Slnka. Je autorom alebo spoluatorom 5 monografií a viac ako 200 vedeckých prác; na jeho konte je viac ako 1 200 vedeckopopularizačných prednášok doma a v zahraničí. Jeho pracovná aktivita bola ocenená: napríklad Pribinov kríž II. triedy (2008), spoludržiteľ Ceny SAV za vedeckú činnosť (1989), ako aj za vedeckopopularizačnú činnosť (1982 a 2005), Cena obce Spišské Hanušovce (2009) a pod. V rokoch 1995 –2005 bol členom Predsedníctva SAV. Viaceré funkcie zastával aj v rámci ústavu a Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV.


© ÚSKI 2013 - www.uski.sk