Prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Profesor ústavného práva, docent sociálnej práce; hosť. profesor PIO Rím; sudcovské skúšky. Oblasti vedeckého záujmu: medzinárodné právo, ústavné právo, ľudské práva, vzťahy štátu a cirkví a náboženských spoločností, diplomacia; predseda Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo; člen vedeckých rád viacerých právnických fakúlt v SR. Spoluzakladateľ, dekan Právnickej fakulty a súčasný rektor Trnavskej univerzity v Trnave.


© ÚSKI 2013 - www.uski.sk