Mgr. Jozef Tiňo, S.S.L. je absolventom Teologickej fakulty TU. Na Pontifikálnom Biblickom Inštitúte v Ríme študoval exegézu sv. Písma v rámci licenciátneho štúdia. Momentálne končí PhD. na poli intertestamentárneho obdobia judaizmu na univerzite v Cambridge. Prednáša biblistiku na Teologickej fakulte TU.


© ÚSKI 2007 - www.uski.sk