Doc. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., je riaditeľom Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV. Odborné záujmy: Lingua vernacula a lingua liturgica – vzťahy a súvislosti v cyrilských písomnostiach veriacich byzantsko-slovanského obradu v karpatskom prostredí; slovensko-slovanské a slovensko-neslovanské vzťahy a ich odraz v cyrilských rukopisoch 15. – 19. storočia, ktoré vznikli na Slovensku, v karpatskom prostredí a medzi dvoma kultúrno-religióznymi konglomerátmi Slavia Latina a Slavia Byzantina.


© ÚSKI 2013 - www.uski.sk