Ústredie Slovenskej Kresťanskej Inteligencie
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia, email: uski@uski.sk