Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie združuje slovenskú kresťanskú inteligenciu za účelom prehlbovania kresťanského presvedčenia a uplatňovania kresťanských zásad vo vzdelávacej,  kultúrnej, hospodárskej, sociálnej a politickej oblasti. Jeho činnosť sa zameriava najmä na:


PREDSEDA
Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.
betak@savba.sk

PODPREDSEDOVIA ČLENOVIA PREDSEDNÍCTVA

Pre východoslovenský región
PhDr., PaedDr. Ján Maník PhD. Mons. Mgr. Gašpar Fronc
manikjanik@gmail.com fronc@ksnr.sk

Pre stredoslovenský región
RNDr. Ľubomír Prikryl, CSc. Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.
lubomir.prikryl@gmail.com karabamiro@yahoo.com

Pre západoslovenský región
Ing. Mária Spišiaková, PhD.
spisiakova@kbs.sk

VÝKONNÝ TAJOMNÍK HOSPODÁRKA
RNDr. Magdaléna Kučerová RNDr. Jozefína Križanová
magdalena.kucerova@zoznam.sk finakriz@centrum.sk

 

ČESTNÝ PREDSEDA
Prof. RNDr. Jozef Tiňo, DrSc.
jozef.tino@gmail.com

DUCHOVNÝ SPRÁVCA
Mons. Andrej Imrich
imrich@kbs.sk

 

POBOČKY

Pobočky ÚSKI sa zriaďujú v centrách s väčším počtom členov. Podľa stanov na vznik pobočky je potrebný súhlas aspoň 10 členov ÚSKI. Úlohou pobočiek je sprostredkovávať líniu P ÚSKI, diskutovať o nej z pohľadu daného regiónu a dávať nové podnety pre činnosť ÚSKI.

Bardejov

Predseda: PhDr., PaedDr. Ján Maník PhD.

manikjanik@gmail.com

Podpredseda: Mgr. Ing. Jozef Krajči, PhDr. Jozef Geffert

www stránka pobočky: www.uskibj.meu.zoznam.sk

Tajomník: PhDr. Kristína Zamborská

Bratislava

Predsedníčka: RNDr. Magdaléna Kučerová

magdalena.kucerova@zoznam.sk

Podpredseda : Ing. Dárius Klinovský

Tajomníčka : Dr. Viktoria Joklová

Košice

Predseda: Ing.Rudolf Gončaga

ke@uski.sk

Podpredseda: Dr. Stanislav Uličiansky

Prešov

Predseda: PhDr. Dušan Hruška, PhD.

hruska@unipo.sk

Podpredseda:

Tajomníčka: Ing. A. Nemcová

Ružomberok

Predseda: PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.

guncaga@fedu.ku.sk

Podpredseda: Ing. Pavol Lajčiak, Mgr. Monika Lašová

Tajomník: PaedDr. Ján Gera, PhD.

Vranov nad Topľou

Predseda: MVDr. Pavol Bindas

rcelkova@centrum.sk

Podpredseda: RNDr. Mária Onderková

Tajomník: RNDr. Miroslav Bradovka

Žilina

Predseda: RNDr. Ľubomír Prikryl, CSc.

Tajomníčka: Bc. Anna Ondrušíková

 

SEKCIE

Sekcie ÚSKI združujú členov podľa odborného zamerania a majú prierezový charakter. Podľa stanov na vznik sekcie je potrebný súhlas aspoň 5 členov ÚSKI. Ich úlohou je vzdelávanie v príslušnom odbore a sprostredkovanie poznatkov ďalším členom ÚSKI a verejnosti.

Sekcia pre vzťah medzi vedou a vierou

Predseda: Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.

betak@savba.sk

Tajomník: Ing. Dárius Klinovský

Sociálno-lekárska sekcia

Predsedníčka: MUDr. Mária Orgonášová, PhD.

maria.orgonasova@gmail.com

 

HISTÓRIA

Korene ÚSKI siahajú do roku 1919, keď 4. augusta v Ružomberku bolo založené Ústredie Slovenských Katolíckych Študentov (USKŠ). ÚSKŠ bolo v roku 1921 jedným zo zakladajúcich národných členov svetového hnutia katolíckych študentov Pax Romana so sídlom vo švajčiarskom Fribourgu. Až do konca II. svetovej vojny (1945) bolo ÚSKŠ ohniskom kresťanského i národného ducha. V jeho radoch vyrástli poprední slovenskí národovci.

V roku 1948 bola ÚSKŠ zakázaná. Jej činnosť pokračovala v zahraničí do roku 1962 ako Združenie slovenských katolíckych študentov v zahraničí (ÚSKŠvZ). Plenárne zhromaždenie ZSKŠvZ 7. augusta 1962 v Ríme zmenilo názov organizácie na Ústredie slovenských katolíckych intelektuálov (ÚSKI). V ÚSKI sa združili študenti i absolventi. V roku 1964 Pax Romana prijala ÚSKI za právneho pokračovateľa ÚSKŠ.

Exilové ÚSKI obnovilo svoju činnosť na Slovensku Ustanovujúcim zhromaždením 30. 6. 1990 v Bratislave, kde prijalo názov Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie. Generálne zhromaždenie Pax Romana v roku 1992 v Bilbao oficiálne uznalo dnešné ÚSKI za právneho pokračovateľa exilového ÚSKI.

Rok 1990 znamenal znovu oživenie ÚSKI. Pod vedením predsedu J. Gunčagu sa začali organizovať prednáškové a konferenčné aktivity s týmto zameraním:

V roku 1998 sa konalo Generálne zhromaždenie ÚSKI, na ktorom bol za predsedu ÚSKI zvolený A. Hajduk. Začalo obdobie, v ktorom sa ÚSKI zameralo na mládež a jej formovateľov. Tak vznikli projekty:


© ÚSKI 2011 www.uski.sk