Niektoré pravidlá výkladu biblických textov

aplikované na texty Gn 1-11

Jozef Jančovič

 

Vodiacou líniou kresťanskej exegézy má byť pojem “vtelenia Božieho Syna”. Tak ako Božie Slovo prijalo ľudskú prirodzenosť, analogicky sa i Božie Slovo “vtelilo” do ľudskej reči. Súčasný pápež Ján Pavol II. to vyjadril takto: “Katolícka exegéza sa nezameriava iba na čisto ľudský aspekt biblického zjavenia, čo je niekedy nedostatkom historicko-kritickej metódy, ani na jeho čisto božský aspekt, o čo sa snaží zasa fundamentalizmus; katolícka exegéza osvetľuje jedno i druhé, zjednotené v Božej blahosklonnosti (porov. Dei Verbum, 13), ktorá je základom celého Písma”. Biblická exegéza je terminus technicus vedeckej disciplíny objektívneho biblického bádania so zámerom analyzovať a vykladať biblické texty. Cirkevný otec sv. Gregor Veľký v spise Moralia in Job hovorí, že Scriptura sacra cum legentibus crescit (voľne preložené Sväté písmo sa vykladá Písmom). Filozof Heidegger o výklade tvrdí: Auslegen ist das Ungesagte sagen (Vykladať znamená hovoriť nepovedané) a podľa francúzskeho exegétu X. Léona Dufoura interpretovať text znamená umiestniť ho do komplexu vzťahov. Pápežská biblická komisia v dôležitom dokumente Interpretácia biblie v Cirkvi z roku 1994 objasnila a priblížila nové smery v katolíckej exegéze.

1. Niektoré exegetické princípy pre výklad posvätných textov

1.1 Teologické predpoklady pre výklad Písma

A) Pre užitočné čítanie a poznanie biblických textov je potrebné mať vieru že Písmo je inšpirované Bohom, čo znamená, že ľudský autor bol pri písaní Duchom svätým uchránený od toho, aby nevnášal do textu chyby týkajúce sa viery a spásy. V týchto oblastiach je Písmo neomylné. Inými slovami: Písmo nie je pre nás vedeckou učebnicou a ani učebnicou dejepisu, v ktorej by inšpirácia robila zo všetkého dejiny. Písmo nám podáva cez texty inšpirované pravdy, no nie inšpirované dejiny alebo vedecké poznatky. Niekedy sa nazdávame, že v rámci inšpirácie musíme veriť, že historickú postavu menom Jonáš prehltla veľká ryba. Faktickosťou tejto udalosti by sme sa museli zaoberať iba vtedy, ak by Jonášova kniha bola inšpirovanými dejinami. Podobne, ak prvé kapitoly Genezis nie sú klasifikované ako vedecká literatúra ale ako náboženské múdrosti a podania, stále môžeme prijať stvorenie sveta Bohom ako inšpirovanú pravdu podanú v týchto kapitolách (t.j. verím v Boha ... Stvoriteľa neba i zeme). Nemusíme však prijať opis v Knihe Genezis ako vedecký výklad pôvodu sveta, lebo sú v ňom zjavné dobové staroveké predstavy o zemi ako veľkej platni na oceáne s klenbou nad zemou, no cez tieto predstavy nám odovzdáva pravdu, o ktorú mu išlo, totiž že Boh je zvrchovaný Pán všetkého a Stvoriteľ vesmíru. Biblické texty sú najmä svedectvá viery. Písmo nie je pre nás normatívnym vo vedeckých alebo dejepisných otázkach, na ktoré dáva odpoveď veda, historiografia, popr. archeológia vedomé si svojich kompetencií, no Písmo nás vedie iste a neomylne vo veciach viery, mravov a dosiahnutia spásy.

B) Druhou podmienkou pre správne pochopenie textov najmä Starého zákona, je nutnosť vidieť jednotu medzi Starým a Novým Zákonom. Ten istý Boh je autorom oboch častí Biblie. V zjavení Starého zákona je jasná pedagogická následnosť a postupnosť vo výchove človeka Bohom. Pán si v procese tvorby a inšpirácie textov poslúžil človekom nie iba ako pasívnym nástrojom, ale človek vstúpil do procesu so svojím rozumom, vôľou a poznaním. Knihy Starého zákona nie sú faktografiou v modernom ponímaní. Predstavujú skôr teologické, literárne a historické podanie skúseností izraelského národa s Bohom a inými národmi.

Častou otázkou je ako možno v kontexte viery ospravedlniť drsný opis zabíjania, zvolávanie kliatby a prosbu a modlitbu o zabíjanie a  smrť (napr. preklínajúce žalmy, ktoré boli z kňazského breviára vylúčené, žalmy 58; 83; 109; ale aj 21,9-13 a 59,6-9.12-16; 69,23-29). Mnohé opisy a vyjadrenia SZ sú pre moderného človeka ťažko prijateľné (porov. aj Nm 16-35; Sdc 4,17-22; kniha Judita 8-11 a mnoho iných textov o Pánovej vojne). Tu bude platiť pravidlo čítania textov v historickom kontexte, teda v súvislostiach doby, v ktorej Písmo vznikalo, tiež sa treba chrániť zjednodušovania a nebezpečného zovšeobecňovania v podobe výrokov o drsnom, spravodlivom a “krvilačnom” Bohu Starého zákona, ktoré sú zjednodušené a nevystihujú podstatu veci. Problém je zložitejší a má teologickú povahu. Základným problémom týchto textov zostáva výklad týchto textov dnes. Iba správna hermeneutika, čiže výklad textu a uchopenie pravého zmyslu pre dnešného človeka, môže zachovať pôvodné znenie textov a zabrániť ich skresleniu. Ponúkame niekoľko postrehov pre správny výklad textov:

1) Od počiatkov zjavenia Boha Izraela sa postupne človeku zjavuje ideál, ktorého vrchol sa dosiahol zjavením v Ježišovi. Boh si postupne vychovával človeka, ktorý bojoval ako iní bojovníci, ktorý mal viacej žien (mnohoženstvo), bol drsný v niektorých postojoch, považoval ženu za menejcennú. To všetko sú dobové ohraničenia. Mnohé texty o vojnách boli spísané, keď už Izrael nemal s kým bojovať, pričom texty o Pánovej vojne vyzývajú vždy k dôvere v Pána, ktorý bojuje za Izraelitov.

2) Podobne treba chápať aj obrazné vyjadrenia o Bohu, ktorého Písmo predstavuje často antropomorficky t.j. na spôsob človeka. Takto ho totiž súčasník lepšie pochopil. Ťažko bolo hovoriť Izraelitovi abstraktne o záujme Boha o  vyvolený národ. Boh sám sa cez svätopisca predstaví na spôsob človeka: konkrétne ako bojovník za svoj národ (Ex 15,3), rozsievajúci smrť medzi pohanov alebo iné tresty a choroby, javí sa však aj ako milujúci manžel svojej nevesty, čiže národa, inde sa javí ako žiarlivý Boh, ktorý neznesie rivalov. Takto konkrétne predstavený Boh prejavuje veľký záujem o národ a stojí bližšie pri človeku vtedajšej doby. Biblia dá zaznieť popri takomto chápaní Boha aj iným hlasom. V Ezechielovom proroctve si Boh nepraje smrť hriešnika, ale chce aby sa obrátil a žil (Ezechiel). V Ozeášovi 11,9 prorok v súvislosti s trestaním na ľudský spôsob o Bohu hovorí: “Veď ja som Boh, a nie človek”. A v Izaiášovi sa hovorí o inom Bohu, ako si ho niekedy človek predstavuje lebo, Božie cesty a myšlienky nie sú ľudskými cestami a myšlienkami (porov. Iz 55,8). Z Písma samotného máme teda vhodné kľúče k pochopeniu pravej podstaty Boha.

3) Pri morálne náročných biblických textoch si musíme dať pozor pred doslovným výkladom. Treba brať do úvahy obrazné a analogické vyjadrenie predstavách o Bohu. Tieto obsahujú “pravdu”, ale tá nie je v doslovnom zmysle, ale v pozadí za predstavou. Obraz o Bohu, ktorý ničí život nepriateľov a prosba Boha o smrť nepriateľa neznamená, že biblický autor chce rozsievať a zvolávať pomstu na nepriateľov, ale chce vyjadriť poslednú nádej človeka ako ukončiť zlo a nespravodlivosť. Sú to texty a modlitby v prospech života a aby sa umlčali sily smrti. Ale aj pri tomto vyvarovaní sa doslovného výkladu nesmieme upadať do abstraktných zovšeobecnení.

4) Pri všetkých náročných starozákonných textoch musíme rozlišovať ducha doby, v ktorej autor písal, ďalej nezabúdajme na Božiu postupnosť vo výchove človeka, ale predovšetkým treba tieto problematické miesta v Písme konfrontovať s tajomstvom smrti a zmŕtvychvstania Pána Ježiša. Všetky výrazy zahaľujúce toto najvyššie tajomstvo, nemajú nikdy posledný zmysel sami v sebe, chcený od Boha ako potrava pre spoločenstvo a Cirkev. Netreba ich interpretovať doslovne, ale treba pochopiť postoj Boha za týmito obrazmi a prirovnaniami. Boh nedovolí, keďže miluje človeka a svoj národ, aby sa mu prihodilo nejaké zlo, inokedy v duchu trestu dovolí, no často sám zasahuje v jeho prospech. Treba si tiež uvedomiť, že zlo nikdy nie je dačo abstraktné, ale má vždy konkrétnu podobu. Svetlo veľkonočného tajomstva prekračuje nakoniec všetky obmedzenia, nedostatky a spôsoby vyjadrenia viazané na kultúru doby Starého a dokonca aj Nového zákona.

C) Tretí teologický predpoklad správneho chápania textov je spoločenstvo s Cirkvou. Písmo je nám predložené živou komunitou. Písmo, obrazne povedané, “nespadlo z neba”. Už pri stanovení toho, ktoré knihy sú posvätné, bolo spoločenstvo veriacich. Teda aj Písmo máme zásluhou živej tradície. Spoločenstvo vo svojej povahe núti každého v ňom otvoriť sa voči iným. Katolicita spočíva v tom, že sa snažíme aj pri čítaní a chápaní Písma byť v spoločenstve s ostatnými členmi Cirkvi a prijímať odkaz živej viery od predošlých generácií. Stále obrátenie patrí tiež k užitočnému chápaniu Písma. Čítať Písmo môžeme i tak, že nechceme diskutovať o sebe, nechceme sa vzdať vlastných materiálnych alebo iných istôt, sebestačnosti, no vtedy zostáva Písmo pre nás zatvorenou knihou. V akej miere sa skloní kresťan pred Božím slovom, v takej miere sa skloní Božie slovo k nemu. Slovo Božie je natoľko slobodné a pozorné, hovoria cirkevní otcovia, že sa stane dieťaťom pre dieťa, mladým človekom pre mladých, dospelým pre dospelých. Ak sme utvrdení v našom moralizovaní, Božie slovo nám povie stále iba určité veci, nie viac. Božie slovo rešpektuje náš rast a zjavuje sa nám v miere v akej sme my ochotní prijať ho.

1.2 Zmysly posvätných textov

Už starokresťanská exegéza bežne rozlišovala medzi slovným a duchovným zmyslom textu. Stredoveká exegéza rozoznávala literárny (slovný), alegorický (kristologický), morálny (tropologický) a anagogický (eschatologický) zmysel. Moderná historicko-kritická exegéza uznáva jediný zmysel biblického textu, t. j. "ten" presný význam, ktorý zodpovedá okolnostiam, v ktorých bol daný text koncipovaný. Táto téza je v posledných časoch doplnená o najnovšie výsledky jazykovedy a filozofických hermeneutík, ktoré potvrdzujú, že biblické texty môžu mať viacero zmyslov.

A) Slovný alebo literárny zmysel (sensus litteralis)

Prvou úlohou exegézy je zistiť literárny zmysel textu, ktorý priamo vyjadril inšpirovaný ľudský autor. Možno ho zistiť presnou analýzou textu, ktorý vždy zapadá do určitého literárneho a historického kontextu. Keďže literárny zmysel je plodom inšpirácie, zhoduje sa s vnuknutím samého Boha, ktorý je hlavným autorom biblických spisov. Literárny zmysel je spravidla len jeden, no niekedy je možné, že ľudský autor sa chcel súčasne zmieniť o rôznych rovinách reality (tento zjav je častý v poetických biblických textoch) alebo že božská inšpirácia pridáva k jednoznačnému ľudskému výrazu ďalší, nový význam (porov. Jn 11,50).

B) Duchovný zmysel (sensus spiritualis)

Veľkonočné tajomstvo Ježiša Krista (jeho smrť a zmŕtvychvstanie) vytvorilo úplne nový historický kontext, ktorý vrhá svetlo na mnohé texty Starého zákona a mení ich zmysel, lebo ho povznáša do vyššej roviny reality. V týchto prípadoch sa hovorí o duchovnom zmysle. Všeobecne ho možno definovať ako zmysel, ktorý vyjadrujú biblické texty, keď sa čítajú pod vplyvom Ducha Svätého v kontexte Kristovho veľkonočného tajomstva a nového života, ktorý z tohto tajomstva vyplýva. Teda autentický duchovný zmysel možno odhaliť iba vtedy, ak sa dostávajú do vzájomného vzťahu tri roviny reality: biblický text, Kristovo veľkonočné tajomstvo a dnešné okolnosti života v Duchu. Jedným z možných aspektov duchovného zmyslu je typologický zmysel. Spočíva v tom, že podľa Božieho pôvodcu Biblie určité starozákonné udalosti, osoby, ustanovizne a pod. sa opisujú ako typy (predobrazy) oveľa dôležitejších novozákonných skutočností (tzv. antitypov): Adam ako predobraz Krista (porov. I Pt 3,20-21), potopa je predobraz súdu, izraelský ľud je predobraz Cirkvi atď. Keďže typy sú predobrazom budúcich skutočností, typologický zmysel je zrejmý iba vo svetle antitypu, ktorý možno poznať len z neskoršieho zjavenia.

C) Plnší zmysel (sensus plenior)

Plnší zmysel je hlbší zmysel textu, ktorý Boh chcel, ale ľudský autor ho slovami jasne nevyjadril. Konkrétne ide o význam, ktorý biblický autor výslovne pripisuje dajakému, už predtým jestvujúcemu biblickému textu (porov. napr. Mt 1,23 s Iz 7,14), alebo o význam, ktorý dajakému biblickému textu priznáva autentická vieroučná tradícia (napr. učenie cirkevných Otcov a cirkevných koncilov o Najsvätejšej Trojici vyjadruje plnší zmysel učenia Nového zákona o Bohu Otcovi, Synovi a Duchu Svätom), alebo o význam, ktorý určitým textom Svätého písma pripisujú koncilové definície (napr. definícia Tridentského koncilu o dedičnom hriechu podáva plnší zmysel Pavlovho učenia v Rim 5, 12-21 ohľadom následkov Adamovho hriechu pre ľudstvo). Od literárneho (slovného) zmyslu sa plnší zmysel líši tým, že presahuje a prevyšuje význam slov, ktoré použil ľudský autor daného biblického textu, lebo plnší zmysel závisí od Boha ako pôvodcu textu. Fakt, že jestvuje plnší zmysel, je jasným dôkazom toho, že úplný zmysel niektorých textov nemôže vyčerpať historicko-kritická exegéza, ktorá zaručuje iba presný slovný význam Svätého písma.

 

1.3 Literárno-teologická stránka biblických textov

Ako bolo povedané na úvod, každé jedno Božie slovo v Biblii sa stalo ľudským slovom. Jednoducho povedané: Boh sa “vtelil” do ľudského slova, ako sa neskôr Boh vtelením stal človekom. Literárna stránka textu prejavujúca sa písmom, zvukom slov a pochopenie zmyslu slov je teda základom poznania Písma a zároveň aj podnetom osobného vzťahu k Písmu. Literárny zmysel je teda základ, ktorý si musím vždy keď čítam Písmo objasniť a v tom mi chce pomôcť exegéza. 

Pri čítaní biblických textov nesmieme zabúdať na spôsob podania a reč, ktorá je niekedy poetická, so symbolmi a obrazmi, napr. v žalmoch, proroctvách, múdroslovných výrokoch

a požehnaniach. Inokedy je táto reč viac vecná alebo faktická, najmä v rozprávaniach, tzv. naráciach a zákonných zbierkach, no hovorenie o Bohu je v nej vždy  závislé od teologických predstáv autora a dobového podania: niekedy sa hovorí o Bohu viac teologicky alebo v transcendentnom duchu (Boh tvorí slovom, chrám napĺňa jeho sláva, symbolizuje ho oblačný stĺp, Boha nemožno vidieť), na inom mieste, napr. v Gn 2-3 je opis Boha silne antropomorfický, Boh koná akoby bol človek (vysádza raj ako záhradník, modeluje človeka z prachu ako hrnčiar, prechádza sa po záhrade, dáva kožený odev človeku). Reč o Bohu však vždy zostáva analogickým jazykom, čiže hovorí sa o Bohu pripodobňujúc ho k človeku na základe určitej zhody alebo podobností. Z toho však vyplýva, že slová aplikované na Boha nemajú vždy ten istý význam ako pri opise človeka. Hovoriť o otcovstve Boha, neznamená nutne pripísať všetky vlastnosti nejakého pozemského otca Bohu (Boh napr. nemá manželku, nemá telo, nie je muž, no ako dobrý otec má k nám vzťah a stará sa o nás). Podobne, keď sa hovorí o stvorení sveta v šiestich dňoch, Božie stvorenie nedávame do rovnosti s ľudskou prácou, ani nie je treba jeho týždňovú prácu nutne ukončiť v 144 hodinách šiestich dní. Ak sa hovorí o 6 dňoch práce, po ktorých nasleduje Boží pokoj, tak sa tým chce v Gn 1 utvoriť jasný pomer medzi prácou a pokojom. Tento pokoj je vrcholom v stvorení a sám človek je do pokoja vovedený. Tento pomer však nutne neimplikuje, že šesť Božích dní stvorenia je šesť dní ľudskej práce. Skôr opačne: šesť dní práce človeka je analógiou pre šesť Božích stvoriteľských dní.

literárneho pohľadu sa v Písme nachádzajú viaceré tradície aj s ich následným doplnením alebo prepracovaním. Písmo je súborom poeticko-ľudových literárnych druhov: začínajú ľudovými spevmi (spev Lamecha, Rebekina predpoveď v Gn 25, 23; predpovede Jakuba v Gn 49); sú tu mýtus alebo svätý príbeh o počiatkoch podľa východných mýtov aj keď pozmenených a vo fragmentárnej forme (časti správ o stvorení, Boží synovia a dcéry ľudí, potopa, dlhý vek patriarchov), legendárne etiológie o cudzích krajinách, ich pôvode, ich zvykoch a inštitúciach (Izmael a izmaeliti, Ezau a edomiti, Lot a moabiti a amoniti, babylonská veža, Egypt v čase Jozefa); miestne kanaánske legendy s etiológiami miest, ich zvykmi (Sodoma, Sichem, patriarchálne svätyne); rodinná sága (legendy o pôvode rodiny patriarchu spolu s udalosťami v rodine), sú tu aj novelistické rozprávania (Abramova žena v Egypte, príbeh o Jozefovi a bratoch); zoznamy a rodokmene predkov dožívajúcich sa dlhého veku, pričom treba mať na pamäti, že čísla v starovekej literatúre zohrávali úplne inú úlohu ako dnes. Všeobecne čísla v Biblii nemožno brať len v ich štatistickom zmysle, ale je potrebné skôr ich interpretovať ako symboly alebo znaky, ktoré majú svoj konkrétny význam a teologicko-historické pozadie. Zmysel biblických podaní sa mení podľa funkcie, ktorú v kontexte zohrávajú. Často nastáva prekrytie zmyslov rozprávaní. Rozprávania bývajú často pripisované jednému autorovi ako je to v prípade prvých piatich kníh Biblie, pripisovaných Mojžišovi. V staroveku anonymní svätopisci posvätných textov pripisovali v duchu pseudoepigrafie alebo pseudonymity svoje diela alebo textové doplnky vynikajúcim historickým alebo náboženským osobnostiam, aby im tak zabezpečili väčšiu autoritu a prestíž. Biblická inšpirácia sama o sebe tento postup nevylučuje, lebo v Písme ide v prvom rade o náboženskú náuku a nie o jej sprostredkovateľa. Úlohou biblickej pseudoepigrafie bolo zachovať duchovné dedičstvo vynikajúcich postáv viery a tradícií o nich aj po ich smrti, preto neskorší svätopisci písali pod ich menom a s ich autoritou. V tom nie je nijaká imitácia, ani fikcia alebo zavádzanie čitateľa. Tento jav treba hodnotiť pozitívne ako predĺženie autority a oprávnený spôsob zachovania učenia predošlých svätopiscov.

2 Problematika výkladu kapitol 1-11 knihy Genezis

V duchu doteraz povedaného sa sústredíme na kapitoly 1-11 knihy Genezis, ktoré sú pomerne častým predmetom dialógu vedy a viery, sú súčasťou katechézy z dôvodu ich postavenia v Písme a kvôli ich teologickému obsahu. Cirkev ich prijíma ako Božie slovo oslovujúce veriacich, pričom dosah textov ide aj poza konfesionálne hranice. Na základe dlhodobého kritického štúdia a najmä literárnej analýzy vieme, že prvé kapitoly knihy Genezis 1-11 neboli spísané ako prvé texty, hoci v kontexte biblického kánonu sú na začiatku Biblie a svojím teologickým obsahom sú dejinným úvodom o počiatkoch národov v paralele k počiatkom Izraela (Gn 12-50). Navyše ako Božie slovo majú zjavujúcu schopnosť podať v univerzálnej polohe nadčasové, teologické pojmy a motívy, zachytené posvätnými autormi v neskoršej dejinnej skúsenosti izraelského národa s Bohom, pričom tento obojstranný vzťah Boha a ľudu určoval beh života celého Izraela. V duchu monoteizmu kapitoly Gn 1-11 svojou formou spomínania a pamätí a za pomoci mytologicko-symbolického jazyka jednak polemizujú (Gn 1,1-2, 3) alebo viac menej súvisia so starovekými východnými mýtmi (Gn 6-9; 11,1-9). Tieto náboženské texty obohatené o tzv. všeobecné fiktívne prvky (mýtus, legenda) sa javia ako spätná projekcia aktuálnej situácie človeka cez vieru a náboženskú prax Izraela do počiatočných momentov ľudstva. Univerzálny charakter a nadčasovosť textov robí z nich kľúč k interpretácii dejín. Kapitoly Gn 1-11 sú v podstate teologicky interpretovaným životom. Na základe konštantných dejov ľudskej histórie sa v nich opisujú počiatky sveta a ľudstva v duchu dobového poznania Boha a národnej skúsenosti s ním. Aj obraz sveta je viazaný na dobové pozorovanie človeka alebo na vonkajšie zdanie sveta pisateľovi. Spôsob, akým sa Boh a človek prejavovali v určitej neskoršej dejinnej fáze (zachránil židovský národ z chaosu zajatia, ktorý si privodil odvrhnutím pravého Boha), je modalitou pri stvorení na počiatku (Boh vniesol do chaosu poriadok, človeku so slobodnou vôľou dal výsadné postavenie na zemi, o ktoré človek prišiel svojou vinou a preto zakúša vo svete zlo, utrpenie a smrť). Tieto kapitoly sú panorámou ľudskej situácie vo svete, pričom alternovaním rôznych biblických tradícii ponúkajú dobovú reflexiu, ktorá prestupuje dejinný rozmer a tým získava nadčasový ráz. Snaha zaradiť tieto kapitoly na časovej škále do prehistórie alebo protohistórie nevystihuje dostatočne ich zámer, hoci sú podané v úvode Biblie a sám biblický pisateľ tieto podania možno ako faktickú históriu chápal. Zmysel a pravdivosť týchto textov však nespočíva v ich historicite a doslovnosti, ale odráža sa v historickej skúsenosti toho, čo Izrael žije a žil a čo každý človek v rámci ľudstva zakusuje v realite opakujúcich sa problémov života ako je napr. pokušenie – hriech - zlo – násilie – utrpenie - smrť.

Príbehy Gn 1-11 nie sú teda kronikou reálne uskutočnených faktov, čo však neznamená, že sa jedná len o zbierku rozprávok alebo fantazijných príbehov. Je tomu už tridsať rokov, čo sa ujala téza Karla Rahnera, pre ktorého rozprávania Gn 1-11 predstavujú tzv. metahistorickú etiológiu, ktorá podáva teologický výklad dejín alebo ju možno vnímať ako pokus vysvetliť aktuálnu situáciu sveta a človeka vychádzajúc pritom z ich počiatkov. Hovoriť o metahistórii znamená hovoriť o tom, čo je základom dejín. Znamená to, že počiatky histórie v ktorej žijeme a udalosti, ktoré sú časovo nedostupné ľudskému skúmaniu, sa cez rozprávanie Knihy Genezis dosahujú v spätnom pohľade z prítomnosti a ku koreňom našich dejín.

Z toho plynie prvý dôsledok, že pred sebou máme texty, ktoré netreba čítať ako historické texty o reálnych faktoch a tiež ich nemožno čítať len ako symboly alebo podobenstvá o ľudskom živote. Texty majú historický aspekt v ich zámere, tým, že skúmajú a vysvetľujú samotnú realitu dejín.

Druhým dôsledkom je, že východiskom textov je bežne overiteľná prítomnosť a nie minulosť: na pozadí stojí jednak skúsenosť samotných autorov textov ako aj spoločná  skúsenosť všetkých ľudí. Pre pochopenie rozprávaní je dôležité skúmať formu textov. Už dlho sa i zo strany katolíckych učencov konštatujú určité súvislosti medzi biblickým opisom stvorenia, pádom prvých ľudí, potopou a mýtickými podaniami z prostredia starovekého východu alebo z územia Úrodného polmesiaca.

Štúdium histórie mýtov a hľadania odpovede na otázku, čo je to mýtus je veľmi široké a komplexné. Niektoré výsledky sú však už dnes isté:

Čas a priestor v mýte sú prvotné, práve preto aby naznačili, že to čo sa rozpráva sa nedá chronologicky zaradiť do času a priestoru, ale jednoducho tento fakt opisovaný mýtom jestvuje. Pravda mýtu je v histórii, aj keď sa nedá pričleniť k nejakej konkrétnej udalosti, je historická nakoľko jestvuje v  histórii. Týmto je mýtus aktuálny pre človeka v histórii. Zložitosť tohto poznania mýtu sa prejavila aj v jeho prijatí alebo neprijatí v Biblii. Negatívne chápanie mýtu sa veľmi priečilo tomu, aby exegéti pripustili jeho prítomnosť v Biblii.

Pozitívna definícia mýtu sa prejavila neskôr aj v biblickej vede. V r. 1950 učenec Frankfort dospieva k  poznaniu, že v Biblii nebol celkom prekonaný mýtus a nájdeme v nej mýtické tvory ako Leviatan, Rahab a iné, Izrael však vytvoril nový mýtus, podľa Božej vôle. Začína sa vidieť možnosť, že mýtus môže byť vyjadrením viery.

Hovoriť dnes o mýte teda neznamená hovoriť o bájkach, pretože mýtus sa chápe ako iný spôsob na vysvetlenie samotných dejín, je to “symbol v akcii”, naratívne vysvetľovanie záhad existencie.

Z tohto plynie tretí dôsledok, že je nutné vyjsť pri týchto kapitolách z dilemy dejiny alebo nie dejiny a rozpoznať, že kapitoly Gn 1-11 majú úzky vzťah k histórii, ktorej základy chcú vyložiť a pochopiť a robia to typom jazyka odpozorovaným z mýtu. Zámer rozprávaní Gn 1-11 nie je teda vysvetliť ako vznikol svet, ale prečo bol vytvorený. Takto sa odhaľuje základný zmysel sveta a našich dejín a navyše v Gn 1 máme aj určitý eschatologický rozmer. Pozitívny pokojný svet, v ktorom je všetko podriadené človeku a človek je nasmerovaný na Boha, opisuje stav dosiahnuteľný na konci. S využitím motívov Gn 1 jasne o tom hovoria eschatologické texty Iz 11,6-9; 65,25 a Zjv 21-22.

Ak niekto ponúka svoj vedecký výklad vzniku sveta, v ktorom je normou biblický opis, treba spozornieť a  nenechať sa popliesť “serióznymi argumentami”. Miesto čítania tejto správy ako vznešeného potvrdenia moci, múdrosti Boha a nádhery jeho stvorenia, často totiž aj vysokovzdelaní ľudia čítajú výpoveď Písma historizujúcim spôsobom a tlmočia ju do formulácii najnovších vedeckých hypotéz alebo prispôsobia vedecké fakty tak, aby boli v zhode s dobovou “vedou” biblického pisateľa. Správa Gn 1 ide však ponad takéto podrobnosti. Spomínaný postup presadzujú niektorí fundamentalistickí vedci z rôznych denominácií napr. v Amerike, ale aj katolíci zotrvávajúci na pôde fideizmu, podľa ktorého má Biblia vo všetkom pravdu a teda aj vo vedeckom aspekte. Inšpirovaný autor opisoval napr. stvorenie sveta v Gn 1 podľa svojho vonkajšieho zdania, podľa dobovej koncepcie sveta, poplatnej starej východnej mezopotámskej predstave o zemi ako veľkej platni na pilieroch, položenej do vôd veľkého oceánu s nebeskou klenbou (Gn 1,7) nad zemou oddeľujúcou vody oceánu od vôd nad klenbou. V klenbe boli priepusty (porov. Gn 7,11).

Gn 1 nám v prvom rade predstavuje jediného pravého a živého Boha v jeho moci a milosti, ktorý sa dáva poznať cez svoje stvorenia, udržuje svet v jeho bytí a dáva mu zámer a zmysel. Tento zámer má vedcov podporiť v ich kompetencii vedecky skúmať prírodu. Následne potvrdenie jedinečného štatútu človeka, jeho miesto v Božom programe a Božia starosť o neho, dáva takú veľkú nádej ľudstvu, ktorú ateistické filozofie nemôžu nikdy nahradiť. Samotné stvorenie obsahuje v sebe poriadok. My ľudia môžeme z neho vyčítať myšlienky a dokonca aj správny spôsob, ako máme žiť. Človek nesmie so svetom robiť, čo sám chce, ale len to, čo zodpovedá pravde vecí (R. Guardini).

2.2 Magistérium Cirkvi o prvých kapitolách knihy Genezis a príslušných vedeckých teóriách

Problematika a spôsob podania prvých kapitol Genezis bola dôvodom mnohých diskusií, a preto v rokoch 1905-1915 vydala Pápežská biblická komisia (založená Levom XIII. v r. 1902) 14 respons (čiže dekrétov v podobe odpovedí) v r. 1905 o príbehoch Gn 1-11. Následne v roku 1906 vydala odpoveď o mojžišovskom autorstve kníh Pentateuchu. Podľa komisie mal k dispozícii písomné dokumenty a ústne podania. Komisia sa zmieňuje aj o historickosti Gn 1-3. 23. júna 1905 odpovedá Pápežská biblická komisia v jednom response negatívne na túto pochybnosť:

Otázka: Možno prijať ako princíp správnej exegézy mienku, že knihy, ktoré sa nazývajú v Biblii historické, v ich celku alebo v niektorých ich častiach, niekedy nepodávajú históriu vo vlastnom zmysle a objektívne pravdivú, ale prezentujú len zdanlivú históriu, aby znamenali niečo iné, ako to vyjadruje vlastný literárny alebo historický zmysel?

Odpoveď: Nie, okrem prípadu, ktorý sa nesmie ľahko a nedbalo pripustiť, v ktorom, bez toho že by odporoval zmyslu Cirkvi e jej úsudku, sa dokáže vážnymi argumentmi, že svätopisec nezamýšľal podať skutočnú históriu v pravom zmysle slova, ale v druhu a vo forme histórie zamýšľal podať podobenstvo alebo alegóriu alebo iný odlišný zmysel, rozdielny od zmyslu slov skutočne literárneho a historického.

V podobnom duchu sa 30. júna 1909 bráni aj historický charakter prvých troch kapitol knihy Genezis. (EB 324-331). Kapitoly Gn 1-11 nesú pri opise sveta historické vonkajšie zdanie autora. V učiteľskom úrade Cirkvi až encyklika Divino afflante Spiritu (1943) dala väčšiu slobodu pre skúmanie problematických otázok. PBK pokračovala vo vydávaní odpovedí formou listov a inštrukcií v pozitívnejšom duchu. V januári 1948 sa to jasne pocítilo v odpovedi kardinálovi Suhardovi Des sources du Pentateuque et de l’historicité de Genèse 1-11. Hovorí sa v nej, že kapitolám Gn 1-11 nemožno odoprieť ani potvrdiť v celku ich historickosť. Treba však uplatniť správne pravidlá literárnych druhov, za pomoci ktorých môžu byť príbehy študované a triedené. Treba študovať, ako to naznačila Divino afflante Spiritu, literárne, vedecké, historické, kultúrne a náboženské problémy, a tiež aj literárne postupy východných národov, ich psychológiu, spôsob vyjadrovania a ponímanie historickej pravdy. Tieto rozprávania sa jednoduchým a obrazným jazykom, vhodným pre poznanie menej vyvinutého ľudstva, týkajú základných právd plánu spásy, spolu s ľudovým opisom pôvodu ľudstva a vyvoleného národa.

V encyklike Humani generis varujúcej pred nepravými názormi, vydanej 12. augusta r. 1950 od Pia XII sa hovorí o veľmi diskutovanom evolucionizme a polygenizme.

Ohľadom evolucionizmu Cirkev nezakazuje, aby táto mienka, nakoľko skúma pôvod ľudského tela, ktoré by malo pochádzať z preexistujúcej organickej hmoty, bola objektom štúdia a diskusií medzi vedou a náboženstvom. Katolícka cirkev nás zaväzuje k poznaniu, že ľudské duše boli stvorené bezprostredne od Boha. Niektorí však túto slobodu dialógu prekračujú a konajú spôsobom akoby bol už s úplnou istotou preukázaný pôvod tela z preexistujúcej hmoty, pričom používajú doteraz zhrnuté náznakové údaje a úvahy založené na samotných náznakoch; robia to akoby v zdrojoch Božieho zjavenia nebolo nič, čo by vyžadovalo v tejto otázke najväčšiu miernosť a pozornosť.

Dnes mnohí katolícki vedci hovoria o tvorení a vzniku sveta za pomoci kreacionistickej evolúcie, ktorá odmieta tézy materializmu a večnosti hmoty. Po zmene týchto predpokladov a pozorovaní vývoja druhov, v ich teórii stojí Boh v pozadí celého procesu evolúcie a pripúšťajú sa mimoriadne vstupy a zmeny v dynamike evolúcie, ako napr. vznik živej hmoty, objavenie sa človeka na zemi a pod.

O hypotéze polygenizmu sa hovorí v nasledovnom paragrafe. Pri nej však synovia Cirkvi nepožívajú tú istú slobodu. Veriaci nemôžu prijať názor, ktorého zástancovia hlásajú, že po Adamovi tu na zemi existovali praví ľudia, ktorí nemali svoj pôvod prirodzeným zrodením z toho, kto bol praotcom všetkých ľudí, alebo že Adam predstavuje celok viacerých prarodičov. Vôbec nie je jasné ako by taký názor mohol byť v súlade s tým, čo nás pramene zjavenia a vyhlásenia učiteľského úradu Cirkvi učia o prvotnom hriechu, ktorý pochádza z hriechu skutočne individuálne a osobne spáchaného Adamom a ktorý prenesený na všetkých cez zrodenie je neoddeliteľne v každom človeku ako jeho vlastný.

Niektorí to vysvetľovali ako odsúdenie polygenizmu, ale ten pápež neodsúdil. Mnohí teológovia si mysleli, že by mohol byť aj väčší počet prarodičov zosúladený s učením o prvotnom hriechu. No situácia vo vedeckom svete sa zmenila, kým v 50-tych rokoch minulého storočia väčšina vedcov túto hypotézu uprednostňovala, hoci teória polygenizmu nebola doteraz vedecky dokázaná, dnes sa genetické objavy a molekulárna biológia cez výskumy niektorých univerzít vyjadrujú v prospech šírenia ľudského života na zemi z jedného ľudského páru. Obe tieto pozície musia byť doložené najskôr vedou a teda otázka, či bol jeden alebo viac párov rodičov je čiastočne vedecká. Preto z náboženského hľadiska si musíme dávať pozor aby sme sa nepridržiavali ani jednej, či druhej pozície v duchu sv. Augustína: O veciach, ktoré sú nejasné a vzdialené nášmu pohľadu, nachádzame v Písme oddiely, ktoré môžu byť vykladané rozličným spôsobom, bez toho, že by to ohrozilo našu vieru, ktorú sme prijali. V týchto prípadoch by sme sa nemali bezhlavo ponáhľať a stavať sa pevne na jednu stranu, lebo keď ďalší pokrok v hľadaní pravdy podkope naše postavenie, my sa zrútime s ním. Nemali by sme bojovať za náš vlastný výklad, ale za učenie Písma ... Nech sa náš výklad prispôsobí zmyslu Svätého písma.

Skutočný záujem Gn 2-3 je v tom, že ľudia boli stvorení Bohom v tom zmysle, že Boh do nich vložil živú dušu, ďalej, že sme boli stvorení dobrí a nie zlí, no v človeku je základná náklonnosť ku zlu, ktorá ide poza osobné hriechy, ktoré môžeme spáchať. Táto tendencia v nás nie je Božím dielom, ale má pôvod od človeka. Doteraz sa nenašla iná lepšia náhrada vysvetlenia pôvodu a dynamiky hriechu ako je tá, ktorú máme práve v tomto originálnom rozprávaní.

V teológii sa diskutuje o prvotnom (“dedičnom”) hriechu a jeho dopade na nás. Prvé a jediné podanie v SZ hovoriace o tejto vine je v Gn 3, na ktoré nadväzuje aj sv. Pavol v Rim 5. Tu je však potrebné poznať biblickú mentalitu, v ktorej spoločný vzťah medzi hriešnosťou človeka na začiatku a hriešnosťou každého nasledovného človeka nespočíva v biologickej dedičnosti, ktorú silne zdôrazňoval sv. Augustín, ale skôr v  historicko-morálnej vzájomnosti, ktorú vyjadril apoštol Pavol v Liste Rimanom 5. Túto vzájomnosť umožňuje v Písme vyjadriť bežný literárny nástroj tzv. kolektívna postava, ktorá umožňuje istý druh pohyblivej totožnosti medzi zastupujúcim jednotlivcom (Adam) a kolektívom (ľudia). Význam kolektívnej postavy spočíva v neustálom prechode od jednotlivca ku skupine a naopak. Vo svetle tohto poznania, historická postava prvého Adama (ako aj druhého Adama, Ježiša) a skutočnosť vzťahu, ktorý ho viaže s jeho potomstvom, ktoré má podiel na jeho vine, sa javí napokon ako veľmi reálna. Na základe kolektívnej postavy je vina Adama, zastupujúceho všetkých skutočnou vinou všetkých a každého jednotlivca kolektívu, ktorý tu predstavuje sám Adam. Iste, pojem hriechu sa bude na túto vinu uplatňovať odlišne: ak dobrovoľnosť Adamovho hriechu zapríčiňuje vážnosť jeho viny a fakt, že každý človek je povolaný k zmluve s Bohom, tak tento Adamov prečin, ktorým sa človek na počiatku uzatvoril pred dialógom zmluvy, zasahuje nakoniec každého člena ľudskej rodiny, pričom práve tento človek ako Adam uzatvorený pred Bohom na počiatku, bude predmetom vykúpenia, ktoré uskutočnil nový Adam Kristus.

Kolektívny ľudský rozmer sa v tomto príbehu javí ako neoddeliteľný od osobného: tak ako kvôli vzájomnosti v zmluve s Bohom sa Adamov hriech stal skutočným hriechom všetkých a každého jedného, tak neschopnosť milovať vnesená prvotnou vinou, hrozí každému ľudskému vzťahu a bude môcť byť uzdravená iba zásahom milosti v čine vykonanom na Ježišovi, ktorý nebol oddelený od tohto historicko-kolektívneho sprostredkovania.

Význam Gn 2-3: Overiteľnosť textu Gn 2-3 spočíva v historicky zakúšaných konštantných problémoch človeka na zemi. Život je tu teologicky interpretovaný. Text má skôr popisujúci ako vysvetľujúci charakter. V tejto stati ako v celom Gn 1-11 nachádzame panorámu ľudskej situácie vo svete, opis konštantných dejov ľudskej histórie. Treba vylúpnuť pravdu z tohto symbolického podania s mýtickými prvkami. Nemôžeme ako mnohí iní iba postaviť mimo histórie tento príbeh, podobne ako sa to robí všeobecne s mýtami. Toto podanie, pretože je Božím slovom, má viac funkcií:

  1. Prvotná funkcia príbehu o páde tkvie v univerzalizácii tragickej skúsenosti Izraela v exile na celé ľudské pokolenie ako celok. V príbehu do hriechu upadla žena a aj jej muž a tento stav pred Bohom u prvého páru, darcu života pre všetkých ľudí, bude neskôr v biblickom opise vytvárať násilie v ľudstve, ako sa o tom v zapätí cez bratovraždu v Genezis 4 dozvedáme. Zjavený význam tohto Božieho slova nespočíva v jeho mýticko-symbolickej povahe, ale práve v zjavujúcej schopnosti týkajúcej sa celkového ľudského postavenia a každého človeka zvlášť. Pravda o človeku je odhalená aj vďaka dejinám Izraela zvažovaným na pozadí príbehu, čo by jednoduchý mýtus nedokázal.
  2. Inou funkciou podania je vyjaviť onen tajomný aspekt zla, nielen to, že každý z nás zlo rozpútava, ale že ho nachádzame ako niečo, čo tu už je: teraz, v nás, mimo nás, pred nami. Rozprávaním prisudzujúcim pôvod zla prvým predkom sa odhaľuje situácia každého človeka: už k tomu došlo, ja v tom pokračujem. Podanie nám v postave prvého predka ľudstva približuje všetky rysy ľudskej skúsenosti s hriechom: realizmus hriechu predchádza, existuje už pred uvedomením si spáchaného hriechu, po ktorom si uvedomím, že hriech nie je bytie, ale najmä konanie.
  3. Podanie Gn 3 poukazuje na pospolitý alebo kolektívny rozmer hriechu, ktorý sa neredukuje iba na individuálny rozmer (ľudia ako celok sú do neho ponorení, v Biblii sa totižto hovorí o hriechu spoločenstva: hriech Izraela, Júdu, Týru, Edomu, kde transbiologická a transhistorická (dejiny prestupujúca) solidarita v hriechu tvorí akúsi metafyzickú jednotu ľudského rodu a zneschopňuje jeho vôľu. Adam sa nám javí ako prototyp nového človeka, Krista a zároveň je archetypom (pravzorom) starého človeka.

Kapitoly Gn 1-11 by sa na prvý pohľad zdali ako stránky histórie alebo protohistórie, ale v skutočnosti idú ďalej. Tieto stránky sú kľúčom k histórii, aby sme mohli správne dešifrovať a interpretovať ľudskú históriu. Je to teologické dielo, ktoré dosahuje korene a hĺbku bytia v koncepte času. Formou spomínania a pamäte vyjadrujú interpretáciu ľudskej skúsenosti skrze symbolické rozprávanie. Nejedná sa teda o vyhľadávanie konkrétnych udalostí, ktoré sú podkladom týchto rozpráv, ale skôr o to, že faktom a udalosťou v rozprave pôvodu je, čo Izrael žije a žil, je to skúsenosť určitých duchovných zážitkov a udalostí veriaceho človeka. Genezis 1-11 je originálnym spôsobom teologicky interpretovaný život. Preto v týchto statiach nachádzame panorámu ľudskej situácie vo svete, opis konštantných dejov ľudskej histórie.

 

 

SSL. Ing. Jozef Jančovič po absolvovaní licenciátu na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme pôsobí v súčasnosti ako odborný asistent biblických vied na RKCMBF UK Bratislava. Zo Starého zákona prednáša Pentateuch a Historické knihy, z Nového zákona exegézu Markovho a Matúšovho evanjelia. Zároveň sa z poverenia KBS podieľa na ekumenickom preklade Starého zákona. Je členom Biblickej asociácie CBA so sídlom v USA. Pastoračne pôsobí ako správca farnosti Bratislava – Čunovo.


© ÚSKI 2004 - www.uski.sk