Zápisnica z mimoriadneho generálneho zhromaždenia Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie, ktoré sa konalo v Žiline dňa 21. mája 2005.

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

Správa o činnosti

Referáty o činnosti pobočiek a sekcií ÚSKI

Voľba predsedu a podpredsedu ÚSKI

 

Podpredseda J. Tiňo otvoril zasadnutie a oboznámil členov s dôvodom zvolania mimoriadneho generálneho zhromaždenia ÚSKI - potreba zvolenia nového predsedu ÚSKI namiesto zosnulého predsedu Antona Hajduka.

Prítomní členovia zvolili pracovné predsedníctvo v zložení: Jozefína Križanová (predseda)

Jozefína Urbanová

Vincent Kovačič

Pod vedením pracovného predsedníctva sa zvolila volebná komisia v zložení:

Stanislav Uličiansky (predseda)

Karol Gurský

Ján Čech

Schôdza pokračovala ďalším programom:

1) Správu o činnosti za posledné 2 roky podal podpredseda ÚSKI Jozef Tiňo. (v prílohe)

2) Predsedovia pobočiek (Košice, Prešov, Žilina a Bratislava podali informáciu o činnosti od posledného generálneho zhromaždenia ÚSKI:

Bratislava – predseda pobočky A. Kovaľ informoval, že pobočka usporiadava pravidelné “akademické stretnutia” raz za mesiac spojené s prednáškami a diskusiou (okrem vianočných a veľkých prázdnin).

Košice - referoval S. Uličiansky. V pobočke sa vypracovala internetová stránka ÚSKI. Pobočka zorganizovala 3 prednášky. Dvaja členovia ÚSKI sa zúčastnili na zahraničných podujatiach ÚSKI. V budúcnosti sa budú poriadať ďalšie prednáškové akcie a R. Gunčaga bude naďalej obhospodarovať internetovú stránku ÚSKI.

Prešov – predseda pobočky nebol prítomný. V zastúpení referoval podpredseda ÚSKI K. Gurský. V poslednom období pobočka nevyvíjala nijakú činnosť. K. Gurský informoval, že sa črtá možnosť obnovy činnosti pobočky.

Žilina – Predseda pobočky J. Čech konštatoval, že sú problémy s činnosťou pobočky. V budúcnosti pokiaľ sa nevyhovie štatútu (aspoň 11 členov ÚSKI) pobočka zanikne. Z diskusie vyplynulo, že by sa v Žiline mohla zriadiť sekcia ÚSKI.

Ružomberok – Zástupcovia pobočky I. Vaško a M. Gejdoš informovali o činnosti pobočky – pravidelné semináre na vybrané témy. Podpredseda ÚSKI J. Tiňo požiadal, aby o svojej činnosti pravidelne informovali predsedníctvo ÚSKI.

Sekcie:

Sekcia pre vedu a vieru – predseda sekcie J. Tiňo podal informáciu o tom, že sa členovia sekcie stretávajú pravidelne raz mesačne (okrem vianočných a veľkých prázdnin) a diskutujú o vopred dohodnutých témach.

Lekárska sekcia – namiesto predsedu (Šiffalovičová) referoval A. Kovaľ, informoval, že v rámci sekcie sa zorganizovali tri prednášky so zdravotnou tematikou.

3) Volebná komisia uskutočnila voľby. Za predsedu ÚSKI bol zvolený Jozef Tiňo a za podpredsedu ÚSKI bol zvolený Ivan Vojtaššák (zápis z priebehu volieb je v prílohe).

 

Predsedkyňa pracovného predsedníctva odovzdala vedenie schôdze novozvolenému predsedovi ÚSKI. Predseda J. Tiňo poďakoval za dôveru v mene seba a v mene podpredsedu I. Vojtaššáka. Povedal, že sa bude pokračovať v aktivitách, ktoré ÚSKI uskutočňovalo za predsedníctva zosnulého A. Hajduka. Pozornosť sa sústredí na obnovu niektorých pobočiek a činnosť pobočiek a sekcií ÚSKI. Poďakoval členom za aktívnu účasť na generálnom zhromaždení a ukončil zasadnutie.

Prílohy sú k dispozícii na sekretariáte ÚSKI alebo na internetovej stránke ÚSKI

 

Zapísala: M. Šurdová

Jozefína Križanová

Predsedkyňa pracovného predsedníctva

 


© ÚSKI 2005 - www.uski.sk