Recenzný posudok diela

Z. Plašienková, J. Kulisz: Na ceste s Teilhardom de Chardin, Dobrá kniha,

Bratislava 2004

Treba s uznaním konštatovať, že autori sa podujali na ťažkú, ale veľmi užitočnú úlohu – sprístupniť čitateľom myšlienkové bohatstvo priekopníka na poli vzťahu vedy a viery. Takéto ucelené spracovanie diela Teilharda de Chardin na Slovensku zatiaľ nevyšlo.

Už samotný počin vydať profesionálny filozofický a teologický pohľad na dielo a myšlienkový svet Teilharda de Chardin možno považovať za mimoriadne záslužný najmä u nás, kde sa desaťročia živilo povedomie nezlučiteľnosti vedy a viery, potláčanie teologického rozletu a zneužívanie vedy.

Obaja autori zasväteným spôsobom ukazujú Teilhardovo úsilie zjavovať svetu Krista jazykom terajších čias, s príťažlivosťou priťahujúcou mysle ľudstva všeobjímajúcou láskou, ku ktorej ako k výslednici kozmických síl je nasmerované všetko stvorenstvo, celý vesmír. Autori ukazujú, ako v čase, keď ešte teologické schémy výkladu sveta boli statické, nepripravené na poznanie sveta v pohybe a vývoji, Teilhard razil cestu novému evolučnému pohľadu na svet, cez kozmogenézu, biogenézu, antropogenézu až k jeho vlastnému pohľadu – pohľadu na noogenézu, duchovnú evolúciu ľudstva, v jeho procese spiritualizácie až po pleromizáciu v naplnení a  zjednotení s Bohom, pričom Cirkev ako Kristovo telo predstavuje biologické fylum ako os vývoja.

Autori upozorňujú aj na nebezpečenstvá vyplývajúce z pojmov (neologizmov), ktoré Teilhard zaviedol na pomenovanie nových skutočností, pretože na ich vyjadrenie bolo treba hľadať aj primeranú reč metafor, obrazov a poézie. Tak došlo k bolestným nepochopeniam Teilhardovho diela, ktoré až s veľkým oneskorením nachádza pochopenie rovnako vo vede, ako aj v teológii, vrátane oficiálnych dokumentov. Encyklika Fides et ratio je už presýtená pohľadmi Teilharda. Aj preto je poznanie diela Teilharda de Chardin prepotrebné. Ono totiž, ako dokumentujú autori, dynamizuje unavenú a apatickú spoločnosť, dáva jej motiváciu pre ľudskosť, pre zmysel života, pre jeho plnosť, pre život v radosti, a to napriek plateniu dane vo forme bolesti a utrpenia, ktoré je nevyhnutným sprievodným javom evolúcie.

Teilhard de Chardin vždy hľadal vyjadrenie nového pohľadu na svet zo svojho, síce širokého, ale nie neobmedzeného pohľadu.

Jeho dielo tak spôsobuje vo svete vášnivé diskusie dodnes. Treba však dodať, že je to na osoh, lebo rovnako ako jeho dielo, tak aj diskusie o ňom sú zároveň zdrojom ďalších nových inšpirácií. Želal by som si, aby toto dielo vyvolalo početné a podnetné diskusie aj u nás. Pevne verím, že sa to tak stane, lebo recenzovaná kniha, ktorá predstavuje myslenie a tvorbu Teilharda de Chardin, je určená pre široký okruh intelektuálov, študentov a pre všetkých tých, ktorí sledujú diskusiu o vzťahu vedy a viery.

 

Anton Hajduk.


© ÚSKI 2005 - www.uski.sk