Milan GAĽA: AFORIZMY

Vydavateľstvo Havran, Prešov 2005

Grafický dizajn a kresby: Peter Sedlák

Na útlej knižke vyše stovky aforizmov zaujme hneď niekoľko vecí. Popri samotných aforizmoch, ktoré sú vytlačené každý iným typom písma a v inej forme, upúta celá grafická úprava, najmä ilustrácie, ktoré sú samy osebe kresleným humorom. O tom, že text a výtvarná stránka sú vo vyváženej polohe svedčia aj obe záložky knihy: z jednej sa dozvieme, kto je Milan Gaľa – autor aforizmov a z druhej kto je Peter Sedlák – autor kresieb.

MUDr. Milan Gaľa sa narodil r. 1953 v Jarovniciach na východnom Slovensku. V súčasnosti je poslancom Európskeho parlamentu, no v politike pôsobí už od r. 1990. Literatúre sa venuje od študentských čias, ale doteraz publikoval len časopisecky.

Peter Sedlák sa narodil r. 1966, je absolventom košickej umeleckej priemyslovky a pedagogickej fakulty. Reštauroval nástenné maľby v Levoči, ale aj v Aténach, v súčasnosti sa venuje grafickému dizajnu, ilustrácii a kreslenému humoru.

Ak teda pri predmetnej knižke uvažujeme o dvoch autoroch, zdá sa, že by boli mali obidvaja figurovať nielen na záložkách, ale aj na obálke knihy, lebo Sedlákove kresby nie sú len púhymi ilustráciami, ktoré by dopĺňali text, ale svojbytnými výtvarnými výpoveďami.

Aforizmus sa všeobecne definuje ako stručný výrok obsahujúci vtipnú, výstižnú myšlienku. V prípade Milana Gaľu však treba uvažovať aj o frazeologizmoch, lebo práve na nich – na v podstate všeobecne známych ustálených slovných spojeniach postavil svoj kritický, ba až sarkastický pohľad na rôznorodé roviny nášho života. Vyberá si zväčša frazeologizmy zo skupiny tzv. intelektuálnych /"Trójsky kôň je vždy darovaný". "Judášsky groš je stabilná mena."/, ľudových /"Maslo na hlave vzniká, keď mútiš vodu". "Slepá kura málokedy nájde zrnko múdrosti."/, iné aforizmy možno zasa kvalifikovať ako sentencie /"Pre niektorých je myšlienka ozajstnou mozgovou príhodou". "Ústava štátu by nemala byť viazaná v hrošej koži". "Pocit slobody narastá s dĺžkou reťaze". "Menšie zlo má pocit, že je lepšie ako samotné dobro". "Ak sa objavia dve pravdy, lož si spokojne pomädlí ruky."/ Niektoré Gaľove aforizmy majú charakter epigramov, v iných zasa využíva hru slov /"Dobrá zrada stojí groš". "Najčastejšie kameňujú skalní". "Základom verejnej mienky bývajú aj domnienky."/ alebo ide o parafrázy /"Aj odpudzujúce príklady priťahujú."/

Milan Gaľa začína svoj súbor aforizmov príhovorom k čitateľovi: "Dovoľujem si venovať toto dielko všetkým, ktorým zložitá doba nevzala zmysel pre humor a ktorí veria v silu úsmevu. Ak sa pri listovaní niekoľkokrát zasmejete, nebolo márne naše úsilie." Áno, zasmejeme sa, autorovo úsilie nebolo márne, často je to dokonca smiech cez slzy, lebo Milan Gaľa spolu s Petrom Sedlákom odkrýva aj to, čo niekedy mnohí zbabelo nechcú vidieť, ba dokonca ani si to priznať.

Gabriela Rakúsová


© ÚSKI 2006 - www.uski.sk