Moc, bezmocnosť a priestorpre slobodné zodpovedné konanie

Správa našej delegátky zo stretnutia vysokoškolákov v Salzburgu

Moc a bezmocnosť aktérov v oblasti politiky, náboženstva, ekonómie, umenia, ale aj medicíny boli ústrednou témou letnej univerzity Salzburger – Hochschulwochen 2007, ktorá sa konala v dňoch 30. júla až 5. augusta 2007 v Salzburgu. Uvedená téma je pre integrujúcu sa Európu, resp. európsku spoločnosť nanajvýš aktuálna.

Spolu s Tatianou Rusnákovou, absolventkou Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, sme sa vďaka láskavej podpore Christophorusu mali možnosť zúčastniť tohto výnimočného podujatia. Akademické prostredie Salzburger – Hochschulwochen 2007, zaujímavé formálne ale aj neformálne stretnutia a diskusie, kultúrny program, mesto dýchajúce históriou, a to všetko korunované prítomnosťou mladých ľudí z viacerých európskych krajín, vytváralo výrazne obohacujúcu atmosféru.

Diskutované témy som vnímala v prvom rade cez optiku občana krajiny, ktorá bola nie tak dávno zovretá komunistickou totalitou, ale zároveň aj krajiny, ktorá je čerstvým členom európskeho spoločenstva.

V tomto smere predstavovali pre mňa viaceré prednášky možnosť uvedomiť si bezmocnosť človeka, a to človeka – občana, človeka – príslušníka cirkvi, človeka – na jednej strane uprostred totalitného, všetko obmedzujúceho režimu, na druhej strane v takmer bezbrehej “slobode”.

Spomedzi viacerých príspevkov spomeniem prednášku Dr. Claudie Nothelle Fernsehen Macht Politik. Prednášajúca poukázala veľmi výstižne na úlohu médií v oblasti rozvoja a stability demokracie, zároveň však načrtla zaujímavú tézu do diskusie, kde sa od tradične nastolovanej otázky zodpovednosti médií, prechádza k zodpovednosti diváka, ktorý médiá sleduje. Vnímajúc tento problém cez optiku člena jednej z postkomunistických spoločností, považujem za dôležité, aby si každý jednotlivec začal túto zodpovednosť uvedomovať a aktívne vo vzťahu k médiám ju aj uplatňovať.

Áno, v totalite či slobode, vo vzťahu k médiám či štátu, nesie jednotlivec veľkú zodpovednosť. Iste, niekedy môže byť naša bezmocnosť ubíjajúca, vždy je tu však priestor pre vnútornú slobodu. V tomto smere, a v tom ma Salzburger – Hochschulwochen 2007 aj povzbudili, predstavuje kresťanstvo nevyčerpateľný zdroj vnútornej sily, a to ako v osobnom, tak aj v spoločenskom rozmere.Salzburger-Hochschulwochen boli možnosťou porásť. Porásť ako človek, Európan a v prvom rade ako Kresťan, žijúci bohatstvo svojej viery a kultúry v realite svojho kontinentu, krajiny, spoločenstva a rodiny v postmodernom svete. Všetko povedané a prežité predstavuje výzvu, ktorá sa nesmie zaobísť bez našej aktívnej účasti.

Mária Drelová,

študentka Fakulty podnikového manažmentu

Ekonomickej univerzity v Bratislave


© ÚSKI 2007 - www.uski.sk