Konferencia o sociálnej náuke cirkvi v Ružomberku

Ústav sociálnych vied Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku v spolupráci s Ústredím slovenskej kresťanskej inteligencie zorganizoval 24. októbra v Ružomberku konferenciu pri príležitosti 40. výročia encykliky Pavla VI. Populorum progressio a 20. výročia encykliky Jána Pavla II. Sollicitudo rei socialis na tému “SOLIDARITA – sociálny princíp, politika, prax”. Konferencia sa uskutočnila za hojnej účasti pedagógov a študentov Pedagogickej fakulty a tiež hostí z celého Slovenska v priestoroch rektorátu Katolíckej univerzity.

Cieľ konferencie spočíval v poukázaní na podstatu a obsah princípu solidarity, ktorý tvorí jeden z pilierov sociálnej náuky Cirkvi, ako i na možné a potrebné aplikácie tohto princípu v sociálnej politike a v sociálnej práci. S referátmi vystúpili: PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD., ktorý predstavil historické formovanie a teologicko-sociálny obsah prin­cípu solidarity, Doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc., poslanec NRSR za KDH, ktorý sa zamyslel nad požiadavkami na sociálnu politiku, ktoré v tejto oblasti kladie aktuálna demografická situácia na Slovensku a napokon Mgr. Jozef Červeň, kňaz-misionár a sociálny pracovník v rómskom prostredí na košickom sídlisku Luník IX. Bohatá diskusia sa týkala najmä podnetov, ktoré predložil p. poslanec Palko ohľadom možností riešenia demografických problémov Slovenska, ktoré sme síce, vzhľadom na doterajší priaznivý vývoj, dosiaľ nepociťovali až tak naliehavo, ale v súčasnosti už začínajú spôsobovať problém s dôsledkami aj v ekonomickej, aj v sociálnej oblasti. Viacero konkrétnych otázok adresovali účastníci konferencie aj Mgr. Červeňovi, vzhľadom na jeho nielen dlhodobú, ale i mnohorako pozitívnu skúsenosť s pôsobením v prostredí rómskej komunity, osobitne ohľadom účinnosti jednotlivých nástrojov sociálnej politiky.

Stanislav Košč


© ÚSKI 2007 - www.uski.sk