Subjekt, ja a duša: transdisciplinárny prístup k osobnosti

Správa predsedu ÚSKI z konferencie Metanexus

Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie získalo dvojročný grant od nadácie Metanexus na projekt: “Globalizujúce sa ľudstvo ako výzva pre nové formy komunikácie medzi vedou, filozofiou a vierou. Nadácia Metanexus usporadúva pre riešiteľov projektov z celého sveta každý rok medzinárodnú konferenciu a predpokladá sa, že nositelia projektov sa zúčastnia na konferencii aspoň jedným delegátom. Tohoročná konferencia sa konala v Madride a ja som sa na nej zúčastnil ako zástupca nášho projektu.

Prvý deň konferencie sa niesol v znamení uvítacích prednášok v historickom meste Toledo, kde okrem príhovorov predstaviteľov mesta a niektorých náboženských denominácií odznela zaujímavá prednáška na tému: “Mesto Toledo v čase, keď bolo centrom sveta. Samotné mesto poskytuje veľa zážitkov. Počasie a prestávka pred večernou prednáškou G. Ellisa, v ktorej sa zamýšľal nad otázkou postavenia človeka vo vesmíre: “Vzťah medzi intelektom, emóciami, hodnotami a rozumom, umožnili túto príležitosť naplno využiť.

Nasledovali tri dni prednášok (od 9,00 hod. do 21,00 hod.) v troch sekciách, v ktorých sa prednášalo a diskutovalo o týchto tematických okruhoch:

Osoba

Ja: vedecké a náboženské perspektívy

Problémy osobnosti

Spiritualita, veda a náboženstvo

Racionalita a osobnosť

• Kontinentálna filozofia a problémy osobnosti

• Psychoanalýza, dobro a podvedomie

Myseľ a duch

• Múdrosť a čnosť

Zážitky z tejto konferencie sa len ťažko dajú opísať v tomto príspevku. Nie vždy je možné v jednom priestore vyberať z kvalitných ponúk. Rozhodujete sa, či navštíviť prednášku K. Duffy a vypočuť si pekne spracovanú úvahu o prírodovedcovi a teológovi Teilhardovi de Chardin, o ktorom ste už počuli a čítali doma z pera Z. Plašienkovej, alebo počúvať úvahu o súcite v prednáške A. Balsleva. Podobne sa rozhodujete, či si vypočuť prednášku známej osobnosti S. Jakiho o mysli a jej Teraz, alebo ísť do inej miestnosti a sústrediť sa na úvahy o ľudskej múdrosti. Alebo uvažujete, či ísť na prednášku o veľmi atraktívnej téme A. Onga o možnostiach postmodernej metafyziky ľudskej osoby v diele K. Wojtyłu (pápeža Jána Pavla II.), alebo sa necháte zlákať na úvahy o probléme telo – duša v podaní S. Spiriho. Bolo by možné pokračovať. Vždy sa nejako rozhodnete a možno konštatovať, že trojdňový maratón je tak akurát na vypätie mysle.

Počas konferencie som sa zúčastnil na diskusii pri okrúhlom stole pre účastníkov ďalšieho kola grantov Metanexu (jedenásť úspešných projektov). Zatiaľ, čo v prvých troch rokoch sa ÚSKI sústreďovalo na lokálne pôsobenie v prednáškach a konferenciách, tzv. LSI, v tomto kole sa prechádza na kooperáciu medzi rôznymi LSI, a to aj so zahraničnými partnermi. V tomto zmysle sa v rámci tohto grantu v októbri 2008 organizuje medzinárodná konferencia: Globalizácia ako platforma prieniku prírodných a humanitných vied.

Je užitočné stretnúť zaujímavých ľudí s rovnakými záujmami z celého sveta a diskutovať o problémoch z iného pohľadu, na aký je človek zvyknutý v svojom okruhu doma. V tomto zmysle nadácia plní významnú úlohu.

Jozef Tiňo


© ÚSKI 2008 - www.uski.sk