Zápisnica z mimoriadneho generálneho zhromaždenia

Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie, ktoré sa konalo v Bratislave dňa 21. júna 2008

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

Otvorenie

Schválenie programu

Voľba pracovného predsedníctva

Voľba členov mandátovej a volebnej komisie

Správa predsedu o činnosti ÚSKI

Voľba člena Revíznej komisie ÚSKI

Diskusia

Uznesenia GZ

Záver

  1. Otvorenie – predseda USKI J. Tiňo informoval prítomných o dôvodoch zvolania mimoriadneho generálneho zhromaždenia – zmena stanov ÚSKI a voľba člena revíznej komisie. Stanovy nedostatočne vystihujú skutočnú činnosť ÚSKI – prednáškové a publikačné aktivity. Predsedníctvo predkladá návrh, ktorý zohľadňuje tieto činnosti.
  2. Členovia GZ schválili program schôdze a zvolili:

3. Príhovor predsedu ÚSKI o aktivitách ÚSKI od riadneho zasadania GZ. Predseda v rámci činnosti USKI spomenul:

1. Záň: Jeruzalem v Kristových časoch a dnes

2. Viskup: Prírodné katastrofy a kresťanstvo

– v rámci diskusných stretnutí Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS odzneli tri úvodné prednášky: Vznik a rozvoj vedy a kresťanstvo, Prírodné katastrofy a kresťanstvo a Biologické katastrofy a kresťanstvo. V rámci Bratislavy sa z dôvodu zlepšenia komunikácie uskutočňuje členenie na 5 obvodov na čele s koordinátormi, ktorí budú styčnými osobami medzi predsedníctvom a ostatným členstvom. Zatiaľ sú zvolení 3 koordinátori: G. Vagáčová (1. obvod ), V. Joklová (3. obvod) a M. Kučerová (4. obvod).

4. Úprava stanov ÚSKI – po tom, ako bol jednotlivým účastníkom rozdaný text pôvodných stanov a návrhy na zmenu, predsedníčka pracovného predsedníctva otvorila diskusiu k týmto návrhom. V rámci diskusie odznel návrh (M. Kožuchová) na spresnenie znenia “podporovať vzdelávanie” takto: “uskutočňovať a podporovať vzdelávanie”. Návrh bol prijatý. Nasledovalo hlasovanie, v ktorom účastníci GZ jednomyseľne schválili nové znenie textu stanov ÚSKI. Nikto sa nezdržal hlasovania, nikto nebol proti.

5. Do revíznej komisie USKI bola jednomyseľne zvolená N. Stollárová z Ružomberka.

6. V rámci diskusie predseda Košickej pobočky USKI R. Guncaga informoval o činnosti USKI v Košiciach, ktoré spolu so Slovenským katolíckym klubom organizuje 1 – 2 prednášky za semester. Pripomenul, že pociťuje stratu kontaktu s ostatnými členmi ÚSKI a navrhol, aby sa aspoň raz ročne zabezpečili lektori mimo pobočiek ÚSKI. Predseda informoval o založení pobočky USKI v Prešove a vo Vranove nad Topľou a o situácii v Bardejove, kde sa členská základňa rozrástla na 13 členov. To umožňuje zriadiť novú pobočku. Predsedníctvo pracuje na zriadení ďalších pobočiek: Ružomberok, Banská Bystrica a Nitra.

V diskusii bol podaný návrh (Pristaš) na zmenu názvu ÚSKI; terajší názov bol označený za archaický a nemoderný. Ide hlavne o slová: “ústredie”- vhodnejší je “zväz” a “kresťanský”, podľa neho je vhodnejšie slovo “katolícky”. O niečo vhodnejší by bol názov “Slovenský kresťanský akademický zväz”. Väčšina prítomných sa vyjadrila za ponechanie slova “kresťanský”. J. Tiňo povedal, že návrh na zmenu názvu treba brať vážne. Pripomenul však, že skratka ÚSKI je značkou známou v mnohých krajinách a naši členovia sa ňou identifikujú. Keďže ide o zásadnú zmenu, navrhuje, aby sa pripravil podnet na GZ. Navrhuje, aby členovia posielali svoje podnety na predsedníctvo, ktoré ich spracuje a pripraví na rokovanie na GZ.

7. Schválenie uznesenia GZ. Generálne zhromaždenie:

• schvaľuje činnosť predsedníctva,

• schvaľuje návrh na budúce aktivity ÚSKI,

• ukladá predsedníctvu, aby na základe podnetov členskej základne pripravilo návrh na diskusiu o zmene názvu ÚSKI.

8. Predseda ÚSKI poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadanie GZ.Zapísala M. Šurdová Mária Kožuchová predsedníčka pracovného predsedníctva

Príloha k bodu 4:Zmeny v Stanovách ÚSKI – Hlava II/1:1. Cieľ združenia je:a) združovať slovenskú kresťanskú inteligenciu, prehlbovať kresťanské presvedčenie a uplatňovať kresťanské zásady vo vzdelávacej, v kultúrnej, hospodárskej, sociálnej a politickej oblasti,b) zachovávať a rozvíjať kresťanskú cyrilometodskú tradíciu a ekumenizmus,c) zachovávať a rozvíjať duchovné a kultúrne hodnoty,d) vzdelávať a podporovať vzdelávanie,e) zabezpečovať a vykonávať vydavateľskú činnosť.


© ÚSKI 2008 - www.uski.sk