Seminár “O věde a víře”

na Karlovej Univerzite v Prahe

Katedra fyziologie rostlin Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe zorganizovala dňa 13. 5. 2008 seminár venovaný vynikajúcej odborníčke prof. Ivane Macháčkovej, riaditeľke Ústavu experimentálnej botaniky AV ČR, pri príležitosti ukončenia jej vedeckej kariéry a odchodu z vedeckého života do pastorácie v cirkvi husitskej. Ivana Macháčková bola v poslednom desaťročí vedúcou osobnosťou rastlinnej fyziológie v Čechách, prednášala na Univerzite v Prahe, príležitostne aj na viacerých univerzitách v zahraničí (Anglicko, USA) a s veľkou erudíciou a vážnosťou zastupovala českých a slovenských fyziológov v zahraničných vedeckých spoločnostiach a na vedeckých fórach. Popritom vyštudovala teológiu a venovala sa charitatívnej a pastoračnej práci v cirkvi husitskej. Jednou z domén jej záujmov boli a sú otázky vedy a viery.

Prednášky odzneli na tieto témy:

Ivana Macháčková: Je nutné vidět rozpor mezi vírou a vědou?

Oľga Erdelská: Človek, tvor mytofilný?

Marek Vácha: Život z pohledu biologie, filozofie a náboženství.

Viktor Žárský: O věde, svědomí a víře.Peter Lumsden: Parallel systems – comparing personal growth through University experience and church community.

Seminár sa tešil veľkému záujmu pracovníkov univerzity, akadémie vied aj študentov. Príspevky boli sprevádzané veľmi živou diskusiou, ktorá sa pretiahla až do neskorých večerných hodín. V skrátenej forme boli príspevky uverejnené v Bulletine České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologickej sekcie Slovenskej botanickej spoločnosti v čísle 1, 2008, str. 15 – 18.Účastníci sa zhodli v názore, že seminár bude odrazovým mostíkom pre podobné podujatia na pôde fakulty aj univerzity, pretože otázky vedy a viery sú neustále v popredí záujmu väčšiny účastníkov aj ďalších potenciálnych záujemcov, najmä z radov vedcov a univerzitných pedagógov.

Oľga Erdelská


© ÚSKI 2009 - www.uski.sk