Interkultúrny dialóg v Európe

Správa o konferencii Pax Romana

V rámci tohtoročného vyústenia európskeho roku interkultúrneho dialógu sa v dňoch 28. 11. – 30. 11. 2008 konala v Štrasburgu konferencia pod názvom Interkultúrny dialóg v Európe. Vďaka podpore EÚ a v intenciách publikácie Rady Európy White paper ju organizačne pripravili Pax Romana v spolupráci s Miamsi (International Movement of Apostolate in the Independent Social Milieux).

Hlavnými účastníkmi boli členovia Pax Romana z rôznych európskych krajín, ku ktorým patrí aj Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie, ktoré som mala možnosť na konferencii zastupovať.Hlavným zámerom stretnutia bolo prediskutovať niekoľko tém, ktoré boli vnímané na pozadí činnosti INGO (International non governmental organisations), ako aj kooperácie s Radou Európy.

Išlo o nasledovné tematické okruhy:

  1. Pohľad na multikulturálnu situáciu v rôznych častiach Európy
  2. Predstavenie konkrétnych reflexií, skúseností a organizácií, ktoré sa zaoberajú multikulturálnou problematikou
  3. Úloha INGO v európskom vládnutí
  4. Organizovanie práce Pax Romana s Radou Európy ohľadne konferencií INGO

Prvý deň konferencie prebiehal dokonca v Paláci Európy a niesol sa nielen v uvítacom a nesmierne priateľskom duchu, ale odznelo na ňom aj niekoľko vstupných prednášok. Predchádzala im však veľmi zaujímavá spoločná exkurzia do zasadacích parlamentných priestorov Rady Európy, ktorá bola spojená s prednáškou o mieste a úlohe Rady Európy v európskom politickom rámci.

Nasledovali prednášky o príspevku Rady Európy k interkulturálnemu dialógu, ktorú predniesol pán Stefano Dominioni (vedúci centrálnej divízie pre výchovu, kultúru, mládež a šport) a o implementácii účastníckeho statusu INGO v Rade Európy, ktorú mal pán Jean Claude Gonon, generálny sekretár AEDE (Association européenne des enseignants – Európskej asociácie učiteľov).Naša návšteva Paláca Európy vyvrcholila možnosťou kontemplatívne pobudnúť v jeho modlitebnom priestore. Vo večerných hodinách sme sa už potom mohli všetci presunúť do Kultúrneho centra sv. Tomáša, ktoré sa nachádzalo neďaleko od Paláca Európy a v priestoroch ktorého pokračovala konferencia v nasledujúcich dvoch dňoch.

Pracovný program nasledujúceho dňa konferencie bol veľmi bohatý. Tematicky nadviazal jednak na prednášky z predchádzajúceho dňa (predovšetkým príspevkom o európskom vládnutí a úlohe INGO, ktorý predostrel pán François-Gilles Le Theule – riaditeľ Centra európskych štúdií v Štrasburgu) a jednak otvoril novú pracovnú sekciu pod názvom Interkultúrny a medzináboženský dialóg.

Sekcia pozostávala z piatich častí (dve prebiehali dopoludnia, tri popoludní). Najskôr zazneli zaujímavé prezentácie o multikultúrnej situácii v takých krajinách, ako sú Rumunsko, Lotyšsko, či Baskitsko, ktoré je súčasťou Španielska. Podnety pre diskusiu boli preto rôznorodé a nastolili najmä problematiku minoritných spoločenstiev, rešpektovania ich kultúry a náboženského vyznania. V diskusii sa ukázalo, že niektoré skúsenosti z týchto krajín môžu prispieť k porozumeniu toho, čo možno chápať ako medzináboženský dialóg. Práve táto téma bola ústrednou v prednáške pána Michela Weckela, ktorý zastupoval UEPAL (Úniu protestantských cirkví Alsaska a Lotrinska). Vo svojom príspevku (a podľa mňa aj argumentačne veľmi správne) ukázal, že dialóg vyžaduje vždy brať do úvahy historickú pamäť o identite. Každá história je pritom dôležitá pre “očisťovanie”, preto ju treba čítať priam ako “posvätný text”.

Popoludňajšie vystúpenia konkretizovali aktivity Pax Romana, ktoré sa uskutočnili v tomto roku v Bilbao a Agrigente na poli medzináboženského a interkultúrneho dialógu a otvorili tak priestor pre zaujímavé diskusie na tému o význame spirituality. Rovnako zaujímavé boli predstavené spoločné aktivity kresťanských INGO s Radou Európy, ktoré priblížil pán Philippe Grolleau (delegát Pax Romana na konferencii INGO). Uviedol nás do šiestich rámcových “podtém” dokumentu White paper v oblasti interkultúrneho dialógu. Vyústením pracovného programu konferencie bolo vystúpenie pána Philippa Ledoubla, viceprezidenta Pax Romana ICMICA pre Európu, ktorý informoval o návrhoch na ďalšiu organizáciu práce Pax Romana a pracovných skupín konferencie INGO, ako aj o špeciálnom zameraní kresťanských INGO.

Bohatá diskusia, ktorá sa v tejto súvislosti rozprúdila, jasne ukázala, aké pole pôsobnosti sa otvára pre rôznych európskych členov Pax Romana, a teda napríklad aj pre ÚSKI na Slovensku, resp. pre našu pobočku v Bratislave. Pôjde o aktivity, ktoré bude koordinovať Pax Romana v nastávajúcom období 2008 – 2012.Z najvýznamnejších tematických oblastí, na teoretickom rozpracovaní (prípadne konferenčnom organizovaní) ktorých sa môžeme podľa môjho názoru spolupodieľať, uvediem aspoň tieto:

Pochopiteľne, tém a podnetov, ktoré na konferencii odzneli, bolo oveľa viac, ale nie je cieľom tejto stručnej správy ich všetky opísať. Predpokladám, že najbližšie obdobie našej činnosti nám však jasne ukáže, akou cestou sa máme vydať, aby sme boli aktívnymi členmi Pax Romana a mali možnosť prispieť k tým jej aktivitám, ktoré sa realizujú aj v rámci spolupráce s Radou Európy.

Záver druhého dňa konferencie už patril “dýchaniu” podvečernej predvianočnej atmosféry v uliciach Štrasburgu. Toto moderné, prosperujúce mesto so zmyslom pre minulosť, je známe aj vďaka centru Grande Île, ktoré patrilo medzi prvé mestské celky zapísané do zoznamu pamiatok UNESCO. Štrasburg, ktorý je sídlom Rady Európy, Európskeho súdu pre ľudské práva, Európskeho ombudsmana, veliteľstva Eurocorps a zasadá tu Európsky parlament, má aj čarovné polodrevené domy, ale hlavne okúzľujúcu Katedrálu, symbol mesta, ktorú sme spoločne navštívili ako prvú a v ktorej nás zasvätene svojím výkladom sprevádzal pán Pierre Dussčre. Po odchode z nej sme sa už kochali pohľadom na práve otvorené vianočné trhy a pomaly sme sa presunuli na spoločné večerné stretnutie s rodinami, členmi MCC v Štrasburgu.

Posledný deň konferencie (ktorý začal spoločným slávením sv. omše v kaplnke Kultúrneho centra sv. Tomáša) vyvrcholil diskusiou o pracovnom programe Pax Romana, ktorý sme už čiastočne poznali z predchádzajúceho dňa. Mohli sme tak zaujať ďalšie stanoviská, formulovať návrhy, ale tiež sa oboznámiť s projektom Voľby do Európskeho parlamentu.

Chcela by som už iba poznamenať, že konferencia sa niesla vo veľmi priateľskej, ako aj pracovnej atmosfére a ponúkla možnosť nielen stretnúť nové a zaujímavé osobnosti, ale tiež obohatiť svoje poznatky o cenné skúsenosti ľudí z iných krajín, ktorí napriek svojej národnej rozdielnosti patria do spoločnej európskej rodiny a do jedného spoločného domu, ktorý vzájomne budujeme.

Zlatica Plašienková


© ÚSKI 2009 - www.uski.sk