Peter Dubovský (editor): Genezis

Vydavateľstvo Dobrá kniha, Komentáre k Starému zákonu, I. zväzok, Trnava 2008, 828 strán.

Slovenským čitateľom sa dostáva do rúk komentár ku knihe Genezis ako prvá publikácia z radu Komentáre k Starému zákonu, ktorú vydáva Dobrá kniha. Projekt písania komentárovej rady prebieha pod záštitou Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.

Kniha systematicky a veľmi podrobne vysvetľuje každú kapitolu Genezis v piatich častiach. Prvá časť je vlastne prekladom hebrejského masoretského textu a gréckeho textu Septuaginty, ktoré sú postavené v paralelných stĺpcoch aby sa dali porovnať ich niekedy odlišné verzie. Dôležitosť prekladu z hebrejského originálu netreba obzvlášť zdôrazňovať a grécka Septuaginta je dôležitá hlavne kvôli používaniu v patristickom období. Obsahom druhej časti sú vysvetlenia filologického charakteru a textovo-kritické poznámky. Je určená študentom teológie, ktorí majú aspoň základy hebrejčiny a gréčtiny. Tretia časť je výkladom vybraných slov a fráz, ktoré sú z hľadiska významu pochopiteľné len pri hlbšom štúdiu. Najprv je uvedený moderný komentár vysvetľujúci názvy lokalít, sociálny a kultúrny kontext, archeologické údaje a pod. Za tým nasleduje výklad daného textu patristickou a rabínskou exegézou. Práve toto trojstupňové poňatie komentára je novinkou nielen na Slovensku ale aj európskom kontexte a má zvlášť veľkú hodnotu. Štvrtá časť uvedená ako “kompozícia” má za úlohu podať celostný pohľad na text komentovanej kapitoly. Príbeh je opísaný tak, aby bola zrejmá jeho naratívna štruktúra. To dáva čitateľovi nahliadnuť do logiky, ktorou sám autor (redaktor) stmelil jednotlivé príbehy. Niekedy v tejto časti nájdeme analýzy, ktoré objasňujú kontext v rámci celej Biblie, poprípade širšej literárnej tradície Starého blízkeho východu. Posledná, piata časť, obsahuje tri roviny: teologickú, liturgickú a pastoračnú. Teologická aplikácia vysvetľuje, aké plauzibilné teologické závery možno vyvodiť z daného textu. Liturgická aplikácia prezentuje používanie textov v liturgickom kontexte, t. j. kedy sa daný text číta a ako ho spája s čítaním z Nového zákona. Pastoračná aplikácia ponúka možnosti využitia textu pri katechéze.

Hodnotnou zložkou komentára sú exkurzy. Pri komentovaní opisu stvorenia nájdeme pohľad súčasnej vedy k tejto problematike. Sú tu vysvetlené dejiny vesmíru z pohľadu astronómie a vznik života na zemi z pohľadu biológie a paleontológie. Podobne pri príbehu Abraháma nájdeme exkurz o historickosti a datovaní patriarchov, kde sú prezentované rôzne hypotézy o ich dejinnom zaradení.

Komentár je na Slovensku skoro po všetkých stránkach prelomovým dielom. Zasahuje všetky okruhy možných otázok, ktoré si kritický čitateľ pri čítaní textu môže položiť a ponúka odpovede, ktoré vyplývajú z najnovších poznatkov filológie, histórie, archeológie a v prípade exkurzov ku Gn 1 aj prírodných vied a astronómie. Každopádne ide o publikáciu, ktorá by nemala chýbať v knižnici žiadneho čitateľa Biblie kladúceho si náročnejšie otázky.

Jozef Tiňo


© ÚSKI 2009 - www.uski.sk