František Rábek, Gašpar Fronc, Viliam Nováka Igor Túnyi:

Dve krídla, ktoré povznášajú k pravde

Úvahy nad Encyklikou Jána Pavla II. Fides et ratio (viera a rozum)

Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2008

Iste by bolo možné položiť si zmysluplnú otázku, na čo je potrebné vydávať zostručnenú verziu encykliky Fides et ratio, keď je k dispozícii kompletný text tohto dokumentu, ktorý sa podrobne zaoberá problematikou vzťahu medzi vierou a rozumom. Dôvodov na takýto počin by sa našlo viac, ale za podstatné považujem najmä tieto argumenty:

Často sme svedkami toho, že najmä v oblasti humánnych vied sa autori orientujú skôr na vytvorenie uceleného literárneho diela, ako na stručné prezentovanie svojich originálnych myšlienok. Potom sa ľahko môže stať, že v záplave rozsiahlej literárnej apologetiky sa tieto myšlienky takmer úplne vytratia. Široká verejnosť, a to najmä čitatelia z prírodovedných a technických kruhov, by často radšej uvítali miesto literárnych esejí vecnú a stručnú informáciu o podstatných myšlienkach a úmysloch dávajúcich sa na všeobecnú známosť. Presne to sa v počine autorov v súvislosti so spomínanou encyklikou aj deje.

Pápežskú encykliku treba chápať ako oficiálne stanovisko Cirkvi k aktuálnym otázkam viery, ako aj diania v sekulárnej sfére. Má slúžiť na to, aby sa každý veriaci kresťan-katolík vedel správne zorientovať v oblastiach, ktoré sa týkajú obsahu samotnej viery, ako aj jej aplikácie na riešenie závažných spoločenských problémov. Aby sa tento cieľ aj skutočne naplnil, nemá každý možnosť hlboko sa ponoriť a začítať do často rozsiahlej filozofickej apologetiky, ale má dostať možnosť pružne sa oboznámiť so stručnými a vecnými formuláciami podstatných myšlienok. Predložený text to napĺňa nielen z hľadiska vybraných hlavných myšlienok encykliky, ale aj poukazom na presnú lokalizáciu uvedených téz do kontextu celého originálneho diela, čo umožňuje záujemcom o širší komentár k nim bez problémov nájsť aj podrobnejší výklad.

Predložený výber hlavných myšlienok však môže dobre poslúžiť ešte aj pri iných aktivitách. Autori rôznych článkov, ako aj ucelených publikácií sa vo svojich textoch často potrebujú oprieť o autoritatívne vyjadrenia v kompetentných prameňoch a pri tomto úsilí môže takýto výber poskytnúť vynikajúcu službu.Žiada sa ešte pripojiť jednu myšlienku, ktorá sa v súvislosti s encyklikou Fides et ratio nie príliš zdôrazňuje. Žijeme v dobe, v ktorej vzdelanostná úroveň obyvateľstva pozoruhodne vzrastá, a je preto logické, že pri vytváraní vlastného “svetonázoru” bude postupne viac dominovať “ratio”, preto je žiaduce uplatňovať sekulárnu vedu aj v teologickej oblasti, na čo nás encyklika čiastočne aj nabáda.

Záverom možno teda konštatovať, že počin autorov zverejniť dobre premyslený výber podstatných myšlienok zo spomínanej encykliky a ich starostlivý preklad do slovenčiny je veľmi užitočnou aktivitou a možno hádam aj odporučiť, aby sa podobne postupovalo aj v prípade objavenia sa ďalších oficiálnych dokumentov, vydaných cirkevnou hierarchiou pre potreby širokého okruhu veriacich.

Július Krempaský


© ÚSKI 2009 - www.uski.sk