Spolkové stretnutienemeckých kresťanských akademikov v Ludwigshafene nad Rýnom

Christophorus 1949 – 2009

Pri príležitosti 60. výročia založenia kresťanskej organizácie Christophorus sa konalo v oáze ticha a pokoja, t. j. v zariadení jezuitov (Heinrich Pesch Haus) v Ludwigshafene nad Rýnom, spolkové stretnutie členov tohto zoskupenia. Základným motívom ich stretnutia, či slávnostnej konferencie, bol pohľad do perspektívy, a preto si zvolili organizátori tejto akcie názov „Budúcnosť – nádej – odvaha“ (Zukunft – Hoffnung – Mut). Spolkové stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 28. mája až 1. júna 2009 a zúčastnilo sa ho 165 účastníkov Christophora z celého Nemecka a delegácia Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie (ÚSKI), ktorú tvorili Mgr. Jozefína Križanová, Gabika Vagačová (Bratislava) a Ing. Jozef Slavkovský, CSc. (Košice).

Program tohto stretnutia pozostával z troch pomerne náročných tematických celkov:

Budúcnosť v štáte a spoločnosti

Budúcnosť cirkvi a náboženstiev

Budúcnosť nás kresťanov

Vo vstupnej hale tohto rozsiahleho zariadenia Heinrich Pesch Haus paralelne prebiehala výstava akademického maliara Andreasa Felgera, ktorej motívy boli obzvlášť zamerané na budúcnosť s dodaním odvahy, a tak tieto paralelné akcie sa vcelku vzájomne dopĺňali. Z toho najväčší úžitok a povzbudenie do vzájomnej tvorivej aktivity, ale aj spoločenského vyžitia pociťovali účastníci tohto stretnutia. Zároveň tento objekt bol aj vhodným miestom na spomienky za zosnulých členov Christophora. Už v pozvánke na toto stretnutie predsedníctvo Christophora a vedenie zariadenia Heinrich Pesch Haus želalo účastníkom srdečnú a príjemnú atmosféru počas celého podujatia.

Duchovný ráz celého podujatia bol umocnený prostredím, v ktorom sa konalo toto stretnutie, ale aj samotnou radosťou účastníkov, že po dlhšom časovom úseku sú zase spolu a vzájomne sa obohatia novými poznatkami, ale aj spoločným vďakyvzdaním Bohu za dary žitia. Okrem odborného a duchovného programu organizátori zabezpečili ešte podmienky pre hudobné, kultúrne a spoločenské akcie, a tým priebeh tohto spolkového stretnutia mal priaznivý dopad aj na kultúrne vyžitie jeho účastníkov.

Okrem prvého dňa, keď po prezentácii nasledovalo slávnostné otvorenie tejto významnej akcie a niektoré sprievodné programy, hlavným zámerom ostatných dní stretnutia boli prednášky s následnou diskusiou v malých skupinách a potom nasledovalo objasnenie pohľadov prednášateľov na otázky formulované v týchto skupinách.

Ako je uvedené vyššie, program, a tým aj prednášky popredných predstaviteľov univerzít a cirkvi, bol náročný, ale adekvátnou mierou prispel k spokojnosti publika i prednášateľov. Pre tých, ktorí majú záujem podrobnejšie sa oboznámiť s náplňou uvedených tematických celkov, uvádzame názvy prednášok a prednášateľov, ako aj ich terajšie pôsobiská.

Zukunftsfähigkeit des sozialen Lebens. Statik und Dynamik eines gelingenden Gemeinwohls“ (Budúca schopnosť sociálneho života. Statika a dynamika všeobecného blaha.) Prof. Dr. Norbert Brieskom SJ, Hochschule für Philosophie, München

Hineinreifen in den kosmischen Christus. Zur Zukunft von Religionen und Kirchen“ (Vnútorné dozretie v kozmického Krista. K budúcnosti náboženstiev a cirkví.) Prof. Dr. Dr. Dr.h.c. Paul M. Zulehner, Universität Wien

Unsterblichkeitshoffnung. Deutungen vor dem Hintergrund unterschiedlicher Zeit- und Ewigkeitsauffasungen“ (Nádej nesmrteľnosti. Vysvetlenie pred pozadím rozdielneho času a poňatia večnosti.) Prof. Dr. Edmund Runggaldier SJ, Humboldt-Universität zu Berlin, Gaudini-Lehrstuhl

V nedeľu po sv. omši odznela ešte tzv. slávnostná prednáška, ktorou sa uzavrela táto časť programu spolkového stretnutia.

Im Leben und den Tod hinaus. Zur Hoffnungsstruktur des christlichen Glaubens“ (V živote a po smrti. K štruktúre nádeje kres­ťanskej viery.) Prof. Dr. Eberhard Schockenhoff, Universität Freiburg

Ďalšou náplňou stretnutia bolo oboznámenie účastníkov s aktivitami niektorých členov Christophora na medzinárodných projektoch súvisiacich s misijnou pomocou v Afrike a Afganistane, ako aj informácie o vlastnej organizácii Christophorus pri jej formovaní a v súčasnosti. Práve pri tomto hodnotení bola sumarizovaná aj spolupráca s ÚSKI a vtedy za našu delegáciu predniesla stručný, ale výstižný komentár a pozdrav účastníkom vedúca delegácie Mgr. Jozefína Križanová. Na znak vzájomného porozumenia a dlhodobej spolupráce boli čelným predstaviteľom Christophora odovzdané spomienkové pozornosti, ktoré im aspoň sčasti pripomenú, že to, čo robili a robia pre spoločnosť, má svoj zmysel.

Vzácnym doplnkom tohto stretnutia bol aj hudobný a kultúrny program, o ktorý sa postarali hudobníci a spevokol Christophora, ale aj podujatia organizované do okolia. V sobotu a v nedeľu popoludní to boli exkurzie do Wormsu, Bruchsalu, Schwetzingenu, Mannheimu a Oggersheimu.

Spoločenským zážitkom pre všetkých účastníkov, ale predovšetkým pre našu delegáciu, bola celková atmosféra tohto podujatia a tiež radosť, ktorá vyžarovala z konkrétnych ľudí, ale aj personálu zariadenia, kde sa akcia konala. Mali sme tu možnosť získať nové poznatky o teo­logickom smerovaní, ale aj skúsenosti praktického aplikovania viery a reálneho žitia konkrétnych ľudí, s ktorými sme sa tu stretli. Naše doterajšie kontakty sa rozšírili a získané skúsenosti sa vynasnažíme aplikovať v práci u nás doma v pobočkách ÚSKI, ale aj na poli partnerstva s Christophorom.

Touto cestou sa chceme poďakovať za pozvanie na túto akciu, konanú pri príležitosti 60. výročia Christophora, jeho vtedajšiemu vedeniu pod predsedníctvom Prof. Dr. Eduarda Gauglera a zároveň želáme veľa zdaru v náročnej práci pre toto jedinečné spoločenstvo aj novému vedeniu, zvolenému na tomto stretnutí, pod predsedníctvom pani Helene Mang. Dúfame, že naša vzájomná spolupráca má aj v období krízy reál­ne predpoklady zachovania aspoň na doterajšej úrovni, ale hľadajme možnosti na jej zintenzívnenie, napríklad v zapojení strednej a mladšej generácie do spoločných akcií.

Záverom ešte niekoľko slov o zariadení, kde sa stretnutie konalo. Hein­rich Pesch Haus je dom Akadémie katolíckej eparchie Speyer. Slúži pre potreby katolíckej sociálnej výučby pre mládež a vzdelávanie dospelých. S týmto zameraním ponúka rad vzdelávacích podujatí a školení. Je uznávanou organizáciou a plní hlavný zámer spoločensko-politického charakteru v pluralitnej spoločnosti. Podrobnejšie informácie sú dostupné na internete: www.hph.kirche.org.

Jozef Slavkovský


© ÚSKI 2009 - www.uski.sk