Konferencia ÚSKI:Vzťah medzi prírodnými vedami, filozofiou a teológiou

Ružomberok, 7. november 2009

Korene ÚSKI siahajú do roku 1919, keď 4. augusta na zjazde slovenského študentstva v Ružomberku bolo založené Ústredie Slovenských Katolíckych Študentov (USKŠ). Od roku 1948, keď USKŠ bolo u nás zakázané, pôsobilo v zahraničí ako USKŠvZ. Plenárne zhromaždenie ZSKŠvZ 7. augusta 1962 v Ríme zmenilo názov organizácie na Ústredie slovenských katolíckych intelektuálov (ÚSKI) a v roku 1990 generálne zhromaždenie v Bratislave prijalo názov Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie – ÚSKI.

Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie má teda 90 rokov. K tejto príležitosti Predsedníctvo ÚSKI zorganizovalo konferenciu v Ružomberku, na ktorej v úvode odznel referát o histórii ÚSKI a pozdravné príhovory vzácnych hostí: Mons. Prof. F. Tondru a rektora Katolíckej univerzity Prof. T. Zasępu. Odznel tiež referát Mons. F. Rábeka.

Slávnostným číslom konferencie bolo ocenenie zaslúžilých pracovníkov ÚSKI za zásluhy o jeho rozvoj. Ocenenie z rúk predsedu ÚSKI prevzali: M. Balážia, A. Braxatorová, Ján Gunčaga, Rudolf Gunčaga, D. Klinovský, J. Krempaský, J. Križanová a J. Urbanová.

Vedecká časť konferencie

Okrem slávnostnej časti na konferencii odzneli zaujímavé referáty z oblasti vzťahu medzi prírodnými a humanitnými vedami. Toto zameranie je v dobe vyhrotenej špecializácie vo vede a pokračujúcej globalizácie stále aktuálne a je v súlade s dlhodobým snažením ÚSKI.

Prírodné vedy a následne technika, ktorá sa na základe ich výsledkov vyvíjala, znamenali veľký pokrok pre ľudstvo. Je to základ civilizácie. Zostáva však celý rad otázok, na ktoré prírodné vedy nemajú a nemôžu mať odpoveď. K úplnosti treba brať do úvahy humanitné a sociálne vedy, filozofiu a teológiu. Tie môžu poskytnúť odpovede na zmysel, hodnoty a ciele v živote človeka a spoločnosti.

Cieľom konferencie je hľadať vzťahy medzi jednotlivými oblasťami vedy, diskutovať o prepojení medzi nimi – hľadať nové formy komunikácie a prekročiť prah úzkej špecializácie vo vede. K tomu slúžili nasledujúce referáty a diskusie k nim:

T. Zasępa: Etika vo vzťahoch medzi filozofiou, teológiou a prírodnými vedami

F. Rábek: Interdisciplinárne dialógy – vzťah medzi vedou a vierou

S. Košč: Dialóg medzi teológiou, filozofiou a prírodnými vedami vo svetle encykliky Caritas in veritate

M. Karaba: Realizmus ako východisko dialógu medzi vedou a náboženstvom

J. Ďurček: Sociálne problémy v epoche globalizácie

G. Fronc: Človek – súčasť alebo vládca prírody?

J. Krempaský: Pohľad do najhlbších útrob vesmíru

Na stretnutí boli (okrem Prešova) zastúpené všetky pobočky ÚSKI. Bola to vzácna príležitosť vzájomnej komunikácie medzi delegáciami navzájom a medzi účastníkmi a vedením ÚSKI a neformálny ráz konferencie umožňoval naplno túto príležitosť využiť.

Jozef Tiňo
© ÚSKI 2009 - www.uski.sk