Recenzie

Anton Hajduk: Boží vesmír

pripravovaná pre vydavateľstvo Spolok svätého Vojtecha

Dielo s výstižným názvom sa člení na 5 kapitol, ktoré postupe čitateľa oboznamujú so súčasnými poznatkami prírodných vied, hlavne astronómie. Zároveň však autor rozvíja filozofické a teologické úvahy vo svetle nových poznatkov v oblasti astronómie a astrofyziky bez ich vzájomného zamieňania, premiešavania. Dôsledne ich rozlišuje a vzájomne dopĺňa. Autor s čitateľom zdieľa svoje chápanie vesmíru ako Božieho diela, v prvom rade ako profesionál astronóm a v neposlednom ako kresťan. Pohľad kresťana stojí na jeho osobnom prežívaní viery, meditácii nad Svätým písmom, ktoré hojne cituje, ale aj na cirkevných autoritách a teo­logickom bádaní v oblasti biblických vied. Viackrát cituje dokument pápežskej biblickej komisie „Interpretácia biblie v Cirkvi“, čím chce čitateľovi zdôrazniť, že chápanie správy o stvorení musí byť interpretované v súlade s prírodovedeckými poznatkami, a nie v ich protiklade. V pozitívnom zmysle povzbudzuje všetkých k hľadaniu pravdy o stvorení a jeho Pôvodcovi.

Vážim si autorovu otvorenosť podeliť sa o svoje osobné pohľady, pretože ich podáva nie ako vlastník pravdy, ale ako jej hľadač a služobník. To je dobrý príklad pre veriacich aj pochybujúcich. Spôsob, akým podáva svoje myšlienky a vízie, je inšpirujúci a nie kategorický. To je priestor pre rôznorodosť a originalitu osobností, ktorými sa môžeme, či už v prírodných vedách alebo v iných oblastiach, vzájomne ako ľudia obohacovať.

V kapitole „Zázraky. Veda a paveda. Viera a povera“ je autor jednoznačnejší, rezolútnejší a pranieruje a bojuje proti poverčivosti ľudí, s čím sa dá len súhlasiť. Z hľadiska astronómie sa dotýka údajných správ o pozorovaní UFO a mimozemšťanov. Tu je jeho postoj jednoznačne negatívny. Ako analógiu k týmto správam spomína vizionárov (zjavenia Panny Márie) ako náboženský fenomén. Tieto prirovnania dostatočne nerozlišujú oba fenomény. Dá sa však rozumieť myšlienke, ktorú chcel profesor Hajduk zdôrazniť, aby viera neskĺzala do povery.

V celom diela vyniká pozoruhodná osobnosť profesora Hajduka, ktorý sa nebál problematických tém. Pre nás zostáva tieto akcenty v diele správne pochopiť ako jeho odkaz.

Knihu Boží vesmír náš čitateľ veľmi potrebuje, pretože prístupným spôsobom pre všetkých ľudí približuje vzdialené svety vesmíru, ako aj svety vedy a viery. Nie sú to v skutočnosti vzdialené svety, sú blízko nás, sme ich súčasťou, či chceme alebo nie. Pre veriacich je vždy povzbudením vidieť autority vedy ako tých, ktorí spolu s nimi zdieľajú tú istú vieru a vedú ich k tomu, že je rozumné veriť. Zároveň je kniha možnosťou, ako svoju vieru rozvíjať v dospelosti o nové poznatky.

Pre tých, ktorí nie sú kresťanmi, je zaujímavé skúmať, čo vedie vedcov, ako bol aj profesor Hajduk, ku viere. Prečo niektorí vedci okrem vysvetlenia, ako vesmír funguje, potrebujú poznať aj jeho pôvod a budúcnosť. Pre všetkých je táto kniha putovaním za pravdou, skromne a ozajstne. Preto ju jednoznačne odporúčam každému čitateľovi.

Juraj Tóth


© ÚSKI 2009 - www.uski.sk