Recenzie

Július Krempaský:

Vedecký chodník k Bohu

Lúč, Bratislava 2009, 60 strán

20 rokov slobody slova a prejavu umožnili pootvoriť dvere 13. komnaty, ktorá bola prísne strážená ideologickým terorom. Minulé storočie bolo svedkom prelomových výsledkov vo fyzike, osobitne v astrofyzike a astronómii, čo prinieslo nové podnety pre filozofiu a náboženstvo. Svet okolo nás tieto podnety akceptoval, spracovával a dospel k výsledkom, ktoré, žiaľ, cez železnú oponu neprenikli. A tak sme boli ukrátení aj o literatúru, pojednávajúcu o vzťahu medzi vedou a vierou

Sloboda otvorila dvere do sveta, a tým umožnila spoznávanie nových výsledkov a ich odovzdávanie širšej verejnosti. Pomáhali pritom knižné publikácie s touto tematikou, získavané zo zahraničia. Niektoré z nich boli preložené do slovenčiny. Popri neúnavnej prednáškovej činnosti Július Krempaský publikoval knihu: Veda verzus viera?, ktorá priblížila širokej verejnosti nové pohľady na vesmír a ukázala, v akom vzťahu sú tieto výsledky k viere. Bol to užitočný počin, lebo stredná a staršia generácia boli vedené k presvedčeniu, že veda a viera sú v antagonizme. Pre okruh špecialistov je určená kniha autorov M. Blažeka a kol.: „Filozofický a fyzikálny pohľad na vesmír“.

Publikácia Vedecký chodník Bohu je výsledkom prednášok pre študentov. V nej autor ukazuje, že tvrdenia o neprekonateľnom rozpore medzi vedou a vierou sú neopodstatnené, naopak, výsledky vedy môžu slúžiť k upevňovaniu viery, alebo poslúžiť pri hľadaní cesty k viere. Pre orientáciu uvádzam názvy niektorých kapitol: vesmír, kreácia, či evolúcia, výber vesmíru, život, človek, paralely medzi vedou a teológiou.

Kniha vznikla na pôde univerzity a je určená hlavne študentom, ale spôsob podania je vhodný pre široký okruh čitateľov.

Jozef Tiňo


© ÚSKI 2009 - www.uski.sk