Recenzia

Ľuboš Rojka, SJ:

Ako sa vyjadrovať rozumne a zmysluplne. Uvedenie do filozofickej metodológie

Bratislava: Dobrá kniha, 2009. ISBN 978–80–7141–643–2

Vydavateľstvo Dobrá kniha nám ponúka novú publikáciu Ľuboša Rojku, SJ o metodológii štúdia, intelektuálnej práce s textom a o písaní kratších študentských prác či odborných textov. Kniha je určená najmä pre študentov filozofie a teológie, aby im pomohla zvládnuť štúdium na vysokej škole, ale aj pre iných záujemcov o tieto obory. Nejde len o technický manuál na efektívne zvládnutie spomínaných úloh, ale upozorňuje aj na dôležitosť osobného nasadenia pri štúdiu týchto disciplín, ktoré pozitívne ovplyvňuje celkovú intelektuálnu kultúru študenta.

Úmyslom autora je okrem iného nadviazať na dlhodobú jezuitskú tradíciu vzdelávania a výchovy mládeže, zvlášť v príprave študentov zameraných na humanitné štúdiá. Aj táto publikácia má prispieť k rovnakému cieľu, ktorým je – ako sa píše v Predslove – „jasné a správne vyjadrovanie, potom krása prejavu a nakoniec silný (strhujúci) slovný prejav“. Treba poznamenať, že kniha sa zameriava hlavne na prvé dva kroky, týkajúce sa jasnosti a správnosti vyjadrovania, a to tak v písomnom, ako aj v ústnom prejave.

Základné metodické pravidlá sú objasnené v spojitosti s čítaním filozofických textov, písaním krátkych argumentačných prác, kde treba rozumne zdôvodňovať pravdivosť nejakej tézy, ale aj s ústnym prejavom na verejnosti. Zdá sa, že tu nájdu užitočné rady nielen študenti začínajú­ci vo filozofii (prípade teológii a iných humanitných a spoločenských vedách), ale aj pokročilejší, pokiaľ im záleží na stálom vylepšovaní zrozumiteľnosti a efektívnosti ich písomného a ústneho prejavu.

Mária Spišiaková


© ÚSKI 2009 - www.uski.sk