Páter František Sirovič, SVD deväťdesiatročný

Vysokoškolský pedagóg, kňaz – misionár a spisovateľ PhDr. ThLic. František Sirovič, SVD sa narodil 16. februára 1920 v Ždani pri Košiciach. Po maturite na gymnáziu v Levoči vstúpil do noviciátu verbistov v Nitre a po teologickom štúdiu vo Viedni bol v roku 1946 vysvätený za kňaza. PhDr. získal na Gregorovej univerzite v Ríme. Prednášal filozofiu na univerzitách v týchto krajinách: Japonsko, Filipíny, Írsko, USA, Slovensko. Ťažiskom jeho štúdií sú dejiny filozofie z pohľadu historického a analytického, epistemiológia a metafyzika. Po roku 1990 sa vrátil na Slovensko a pôsobil na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave a na Teologickom inštitúte Univerzity Komenského v Nitre. V roku 2002 odišiel do dôchodku a žije v Misijnom dome Matky Božej v Nitre.

Počas svojho pôsobenia v Bratislave prevzal duchovné vedenie rodiaceho sa Združenia pre vedu a vieru (ZVV), ktoré sa začalo formovať pri SVD. Osobne sa zúčastňoval pravidelných mesačných diskusií v troch sekciách ZVV: matematicko-fyzikálnej, chemicko-biologickej a filozoficko-psychologickej. Spomíname s vďakou, lebo dr. F. Sirovič bol veľmi aktívnym účastníkom pri stretnutiach. Vnášal do nich ducha vzdelaného a skúseného pedagóga a teológa a niekoľkokrát pripravil vstupný referát k diskusii v rámci pravidelného programu stretnutí. Osobitne oceňujeme jeho zanietenie pre činnosť ZVV. Páter Sirovič objednával pre združenie časopisy zo zahraničia a dopĺňal rodiacu sa knižnicu novými knihami, čo značne pozdvihlo úroveň diskusií. Duch združenia, ktorý sa rokmi vytváral pod vedením pátra Siroviča, sa preniesol do činnosti Sekcie pre vedu a vieru v Ústredí slovenskej kresťanskej inteligencie, ktorá sa vytvorila po jeho odchode z Bratislavy. Sme radi, že aj po odchode z Bratislavy sa s ním udržal kontakt. Naďalej sa s ním radíme, on sleduje náš členský časopis RAN a prispieva do neho hodnotnými článkami. My zasa sledujeme jeho neúnavnú pracovnú aktivitu aj v dôchodku. Pokračuje v publikovaní kníh a článkov v časopisoch. Celkove päť kníh venoval filozofii novoveku a štyri rôznym aktuálnym témam. Okrem toho napísal päť vysokoškolských skrípt.

Sme radi, že sme mali možnosť pracovať pod jeho vedením, sme radi, že sa dožíva krásneho jubilea pri stálej aktivite a priazni nášho Pána. Želáme mu veľa milostí a sily do ďalšieho života.

Jozef Tiňo© ÚSKI 2010 - www.uski.sk