Činnosť pobočky ÚSKI v Bardejove

Ján Maník

Pobočka Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie v Bardejove bola obnovená v roku 2008 a v roku 2009 rozbehla svoju činnosť. V roku 2010 zorganizovala niekoľko podujatí, o ktorých chceme informovať.

Prvým bola návšteva prof. Júliusa Krempaského. V piatok 16. ap­ríla 2010 prof. Krempaský najskôr navštívil Gymnázium L. Stockela, kde hovoril a diskutoval so študentmi tejto školy o fyzike ako najkrajšej vede. Potom jeho kroky viedli na Spojenú školu J. Henisha, kde pre študentov tejto školy, študentov Gymnázia sv. Jána Bosca a študentov Súkromného gymnázia prednášal na rovnakú tému. Večer so začiatkom o 19:30 hod. sa v aule Detašovaného pracoviska Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety konala prednáška prof. Krempaského na tému Fyzika kresťanstva. V sobotu 17. apríla 2010 pokračoval program prof. Krempaského v Poľsku, kde spolu s manželkou a v sprievode podpredsedov pobočky ÚSKI v Bardejove Ing. Mgr. Jozefa Krajčiho a PhDr. Jozefa Gefferta si prezreli mestá Krynica a Gorlice. Navšteva prof. Krempaského v Bardejove bola ukončená v nedeľu na poludnie.

Druhou akciou bola prednáška rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusza Zasępu na tému Psychologický vplyv médií na spoločnosť. V prednáške sa zmienil o komerčnej mentalite ľudí (najmä detí a tých starších), o kriminalite najmä mládežníckej (nie sú schopní rozlíšiť fikciu od reality), o sexuálnej stimulácii (málo sa o nej hovorí najmä v rodine i v škole) a tiež o tajomstve a tichu (nielen z hľadiska náboženstva), ale aj o tom, ako médiá dokážu ovplyvniť, ba až zmanipulovať väčšinu ľudí (aj pri voľbách). Na záver svojich prednášok zvykne vysloviť želanie, aby si všetci zaspievali hymnickú pieseň „Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj...“, ktorá je jeho najobľúbenejšou. Nebolo tomu ináč ani v Bardejove.

Tretím podujatím bolo stretnutie s názvom Židia – naši starší bratia vo viere, ktoré sa uskutočnilo 11. júla 2010 v židovskej Synagóge Bikur cholim na Kláštorskej ulici v Bardejove. Správca tejto židovskej synagógy pán Cyril Bogoľ hovoril nielen o židovských obradoch a predpisoch, ale aj o histórii židovskej komunity v Bardejove. Vyslovil mnoho zaujímavých faktov a informácií o židovskom náboženstve a kultúre. Pútavo rozprával aj o samotnej synagóge Bikur cholim. Túto synagógu dal v roku 1929 vybudovať židovský Spolok starostlivosti o chorých – Chevra bikur cholim. Ide o jednoduchú stavbu, ktorá je orientovaná do ulice východnou fasádou a ktorej dominantou je dvojica gotizujúcich lomených okien a hebrejský nápis s názvom spolku, ktorý dal synagógu postaviť.

V stredu 15. septembra 2010 sme zorganizovali nielen pre členov, ale aj pre sympatizantov a vôbec ľudí dobrej vôle turisticko-náučnú vychádzku pod názvom Po stopách Jurkovičových vojenských cintorínov na slovensko-poľskom pohraničí. Dušan Jurkovič, významný slovenský architekt, pôsobil aj v tomto priestore a naprojektoval mnohé vojenské cintoríny z čias 1. svetovej vojny. Trasa turistickej vychádzky bola takáto: Bardejov – Becherov – slovensko-poľská hranica – Dujava – Vojenský cintorín č. 46 Konieczna – Beskidek – Magura Malastowska – vojenský cintorín – Ropica Gorna – drevený kostol Sękova – gotický drevený kostol sv. Filipa a Jakuba zapísaný v zozname ­UNESCO – Gorlice – prehliadka mesta, Baziliky Nanebovzatia Panny Márie a návšteva v Poľsko-slovenskom dome Dušana Jurkoviča.

Záverečným tohoročným podujatím bardejovskej pobočky ÚSKI bola prednáška prorektora Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. ThDr. PhDr. Stanislava Košča PhD. na tému Katolícka sociálna ­náuka – principiálne postoje, praktické riešenia, ktorá sa uskutočnila v nedeľu 14. novembra 2010. Konštatoval, že medzi hlavné princípy katolíckej sociálnej náuky patria princípy solidarity, subsidiarity, spoločného dobra. Štát nemôže byť ľahostajný k sociálnym otázkam. Nie je to súcit, ale spoluzodpovednosť, angažovanie sa za spoločné dobro. Princíp ľudskej osoby – to je najvyššia spoločenská hodnota. Miesto a úloha Cirkvi pri riešení sociálnych problémov sú rozpracované najmä v encyklikách Jána Pavla II. Centesimus annus a Benedikta XVI. Caritas in veritate s dôrazom na teologickú dimenziu, spiritualitu a kresťanský humanizmus. Po prednáške bola živá a plodná diskusia nielen k tejto téme.

Vďaka fotodokumentačnej činnosti podpredsedu bardejovskej pobočky ÚSKI PhDr. Jozefa Gefferta je možné si zo všetkých našich podujatí pozrieť fotogalériu na webovej stránke našej pobočky: www.uskibj.meu.zoznam.sk. Aj na rok 2011 plánujeme rôzne zaujímavé podujatia.


© ÚSKI 2010 - www.uski.sk