Cyrilometodská medaila pre Ing. Dáriusa Klinovského

Pred rokom 1990 bolo ÚSKI v hlbokej ilegalite, odkázané na prácu v zahraničí. Tam, zásluhou exilového predsedu Dr. J. Gunčagu, úspešne pokračovalo v práci. To umožnilo obnoviť jeho činnosť po r. 1990 na Slovensku. Podarilo sa. ÚSKI sa usilovalo obnoviť ideu slobody aj v politickej oblasti. Svedčí o tom bohatá prednášková činnosť a príslušné písomné záznamy.

Do tohto prúdu sa v roku 1992 vnoril Ing. D. Klinovský s energiou jemu vlastnou – dôsledne, obetavo, usilovne. Tak sa čoskoro dostal do povedomia členov ÚSKI. Jeho aktivity naplno rozkvitali po roku 2000, keď sa ÚSKI zameralo na mládež a nápravu ideových nánosov totality. Začali sa organizovať trojdňové semináre pre učiteľov základných a stredných škôl. Tieto semináre prebehli v dvoch cykloch prednášok – spolu 24 seminárov, ktoré sa organizovali raz mesačne. Ich organizovanie vyžadovalo enormné nasadenie: oslovenie škôl, pozvanie záujemcov, zabezpečenie stravovania a ubytovania. Ing. D. Klinovský bol pri každej organizačnej činnosti rovnako ako pri seminároch organizovaných pri ďalších projektoch.

Postupne si členovia ÚSKI radi zvykali, že na sekretariáte je výkonný tajomník a že je možné mu kedykoľvek zavolať, poslať správu, či otázku. Ing. Klinovský sa stal symbolom ÚSKI. Predsedovia a členovia predsedníctva sa menili, Ing. D. Klinovský bol 19 rokov stálicou. A nebola to len prítomnosť. Významná bola ochota, spoľahlivosť a vytrvalosť. Nemožno vymenovať všetky činnosti. Ak niektoré spomeniem, bude to len vrchol ľadovca – kontakt s poštou, bankou, registrácia členstva, kontakt s členmi ...

Vážený pán inžinier, sme si vedomí, že tak, ako nemožno pozbierať kvapky dažďa, vidíme len prúd vody, tak aj u Vás zaznamenávame len hlbokú brázdu, ktorá vznikla Vaším pôsobením. Vašich 19 rokov práce pre idey ÚSKI sú pre nás výrečným odkazom. Uvedomujeme si, že pravidelnosť a dôslednosť, s akou ste pristupovali k ÚSKI, môže vyplývať len z vedomia, že jeho poslanie má veľký zmysel, že jeho činnosť je nielen potrebná, ona je súčasťou snaženia o obnovu spoločnosti, že ÚSKI je povolaná odstraňovať deformácie štyridsiatich rokov totality. P ÚSKI oceňuje Váš veľký prínos do jeho činnosti a udeľuje Vám najvyššie ohodnotenie Cyrilometodskú medailu ÚSKI

Zaraďujete sa právom do zoznamu významných držiteľov tohto ocenenia. Nech Vám toto vyznamenanie pripomína vďaku Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie za Váš vklad do jeho snažení.

Jozef Tiňo


© ÚSKI 2011 - www.uski.sk