Adrienne von Speyer: Mária, Služobnica Pána

Spoločnosť Božieho Slova, 2010, 170 strán

Vo Vydavateľstve Spoločnosti Božieho Slova vyšla v roku 2010 kniha s názvom Mária, Služobnica Pána od autorky Adrienne von Speyer, ktorú z nemeckého originálu preložil P. František Sirovič SVD (člen Spoločnosti Božieho Slova).

Autorka sa hlboko ponorila do „tajomného“ života Ježišovej matky, Panny Márie. Zamýšľa sa nad úlohami a poslaním Panny Márie v dejinách spásy. Snaží sa „uchopiť“ svetlo slova „áno“, ktoré je tak vlastné Márii, a ktoré určuje jej vzťah k Bohu a jej Synovi Ježišovi Kristovi. Kniha naplní očakávania tých čitateľov, ktorí berú knihu do rúk s nádejou, že v nej nájdu myšlienky obohacujúce a prehlbujúce ich vzťah k Bohu a k Matke Božej. Kniha je kontemplatívno-mystickej povahy, je napísaná jasným a prenikavým štýlom.

Hneď na začiatku, v životopise autorky, sa čitateľ zoznámi so životnou a duchovnou cestou konvertitky z protestantizmu na katolicizmus. Jej duchovný život sa vyznačoval úprimným hľadaním pravdy o Bohu a o Panne Márii. Autorka žila v rokoch 1902 – 1967, knihu napísala v roku 1948 po svojom obrátení (1940). Už v mladom veku zažila stretnutie s Pannou Máriou v podobe zjavenia a obklopenej anjelmi, a krátko po konverzii začali jej mystické zážitky zo série „mystických smrtí“. Založila malú komunitu sekulárneho Inštitútu sv. Jána evanjelistu.

Autorka vedie čitateľa k zamýšľaniu sa nad hĺbkou vysloveného trojakého „áno“, ktoré Mária povedala: anjelovi, Bohu a sebe. Máriina odovzdanosť Bohu, jej ÁNO“, jej „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“ sú dominujúcimi úvahami/myšlienkami, ktorými autorka sprevádza čitateľa celou pozemskou cestou Panny Márie. Od jej počatia, ktoré bolo uchránené od dedičného hriechu, cez jej detstvo, stretnutie s anjelom, ktorý jej zjavuje Božiu vôľu, prijatie materstva, navštívenie Alžbety, očakávanie a narodenie Syna, ďalej cez prežívanie významných udalostí so Synom od jeho narodenia až po nanebovstúpenie: cez obetovanie v chráme, život v Nazarete, detstvo, verejné vystupovanie, zázrak v Káne, Golgotu, Veľkú noc až po Turíce. Do svojich úvah zahŕňa aj obdobie Máriinho života od smrti Ježiša po jej nanebovzatie a dotýka sa aj charakteru spoločenstva Márie a Jozefa a Márie a Jána.

Vyslovené dokonalé „áno“ je neustále prítomné v celých dejinách Cirkvi a vo svete. Túto skutočnosť autorka odzrkadlila v záverečných kapitolách s peknými a vypovedajúcimi názvami: Matka v Cirkvi, Matka a modlitba, Matkino poslanie a Matka a ľudia, z ktorých je zrejmé, že Matka Pána žije nielen v nebi, žije ďalej v Cirkvi a je sprostredkovateľkou našich prosieb u Syna. Prihovára sa každej generácii, každému stavu, každému človeku, hľadajúcemu i ...

Zásadné myšlienky, o ktorých sa oplatí uvažovať a premeditovať, vyslovuje s hlbokou jednoduchosťou, Možno, že v nich nájdete odpovede na doteraz nezodpovedané, resp. nepochopené otázky. Vyžaduje to iba zahĺbenie sa do prečítaného textu. Nezanedbateľným príspevkom je aj skutočnosť, že inšpiruje čitateľa (znovu)objaviť ďaleko širší význam slov pokora, poslušnosť, odovzdanosť, plodnosť a iných, v kontexte Máriinho „áno“.

V mariánskej literatúre má kniha svoje miesto. Osobne som rada, že som sa k nej dostala, obohatila ma a potešila.

Mária Guregová


© ÚSKI 2011 - www.uski.sk