Igor Kiss: Ako priblížiť etiku mládeži. Etická čítanka pre mládež

Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2010, s. 176

Myšlienka napísať zrozumiteľnú etickú príručku pre mládež do­zrie­vala v mysli profesora evanjelickej teológie a autora viacerých monografií a učebníc s etickou problematikou (naposledy to bola kniha Sociálna etika, ktorá vyšla na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2006) viacero rokov. Aj materiál k nej, ako priznáva autor, zbieral dlhodobo, približne desať rokov. Jeho zámerom nebolo písať učebnicu etiky, ale etickú čítanku, ktorá by pútavo zoznamovala dospievajúcu mládež so základnými etickými princípmi, ktoré sú obsiahnuté v biblických textoch, tak ako ich podáva Písmo, aby tým priblížil ich hĺbku a konfrontoval aj s niektorými etickými otázkami, ktoré zaujímajú mladých ľudí dnes.

Autor vychádza z predpokladu, že ľudstvo nemá doteraz nič lepšieho, ako sú etické princípy kráľovstva Božieho a keďže Boh je láska, hlavný princíp pre dnešného človeka je humanita. K ďalším, s ním spätým princípom, patria: spravodlivosť, pokoj – mier, sloboda, rovnosť všet­kých ľudí ako Božích detí, milosrdenstvo pre biednych, služba, pravda, jednota, tolerancia, atď. V podstate sú to princípy, ktoré sú akceptované aj z hľadiska sekulárnej etiky a ktoré by si mal osvojiť vlastne každý človek, ak má tento svet riešiť súčasné problémy úspešne. To znamená, že predkladaná etická čítanka môže byť dobre využitá nielen na hodinách etickej a náboženskej výchovy na cirkevných školách, ale môže byť zaujímavou pomôckou aj na štátnych a súkromných školách, ktoré môžu rozšíriť etickú problematiku o biblické pohľady a využiť veľké bohatstvo ponúknutého „etického materiálu“.

Etické otázky sú premietnuté do 120 hesiel, ktoré v abecednom poradí (od hesla abstinencia až po heslo život) najskôr nastoľujú prob­lém, potom obsahujú zaujímavé biblické citáty k danej téme a približujú aj iné myšlienky na uvedenú tému. Často sú doplnené aj krátkymi bájkami alebo vhodným príbehom zo svetovej literatúry, ale čo je veľmi významné, čítanka obsahuje aj ukážky zo slovenskej poézie (vrátane niektorých autorových básničiek pre deti) s jej silným etickým posolstvom, ako aj rôzne aforizmy a výroky mnohých svetových i domácich spisovateľov, filozofov, teológov a cirkevných predstaviteľov, ktoré s danou témou súvisia. Myslím si, že práve vďaka týmto netradičným doplnkom k spracovaným heslám sa autorovi podarilo otvoriť priestor pre podnetné diskusie a aktívny prístup k čítaniu, ktoré jednoducho nemôže nudiť ani mladého človeka, ale ani jeho rodičov, starých rodičov či pedagógov.

Z profesionálneho etického hľadiska zas čítanka poukazuje na to, akou náročnou disciplínou je v rámci humanitných vied práve etika a aké citlivé a humánne prístupy k riešeniu jednotlivých etických problémov vyžaduje. Treba oceniť aj autorovu snahu vyhnúť sa kontrover­ziám medzi konfesiami v riešení niektorých etických otázok a jeho zdôraznenie biblických základov chápania etických problémov. Výrazným spôsobom však môže táto etická čítanka byť cennou pomôckou aj pre zástancov sekulárnej etiky a rozšíriť tak pole ich záujmu o nové poznatky a riešenie etických problémov v oblasti kresťanskej etiky.

Zlatica Plašienková


© ÚSKI 2011 - www.uski.sk