RecenziA

Dôsledky zdravotného postihnutia na duchovný rast detí a mládeže

Vydalo USKI, Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava 2011, 120 strán

Zborník obsahuje texty z 9-ich prednášok zo seminárov organizovaných v rámci projektu nadácie Renovabis. Editormi zborníka sú: Mária Orgonášová, Jozef Tiňo.

V úvodnom príspevku „Integrácia osôb so zdravotným postihnutím – výzva pre spoločnosť“ čestný predseda USKI prof. RNDr. Jozef Tiňo, DrSc., sa zameral na analýzu danej problematiky z historického hľadiska a s osobitným zreteľom na zástoj kresťanstva, rodiny, školy a sociálneho pracovníka pri riešení danej tematiky.

Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím – právo na vzdelanie“ bol predmetom príspevku MUDr. Márie Orgonášovej, PhD., ako čestnej prezidentky Asociácie organizácie zdravotne postihnutých občanov. Príspevok o. i. odpovedá na otázku, kedy hovoríme o osobe so zdravotným postihnutím, a to najmä vo vzťahu k integrovanému vzdelávaniu detí a mládeže.

Keďže profesionálnym záujmom Mgr. Jarmily Ľahkej je edukatívna oblasť žiakov so špecifickými výchovnými a vzdelávacími potrebami, autorka v príspevku „Aktuálna školská legislatíva v Slovenskej republike a integrované vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným postihnutím ...“ analyzuje ako pracovníčka MŠ VVŠ SR aktuálnu legislatívu v tomto smere, teda z aspektu potrieb žiakov so zdravotným postihnutím na základných a stredných školách.

V relatívne rozsiahlejšom príspevku „Bezbariérové navrhovanie školských zariadení a detských ihrísk“ prináša jeho autorka ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD., spolu s bohatou dokumentáciou pestrú paletu zo svojej vedecko-výskumnej projektovej činnosti v tejto oblasti.

Tematicky na danú problematiku nadväzuje aj najrozsiahlejší príspevok zborníka „Tvorba bezbariérového prostredia. Prístupnosť.“ Jeho autor prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD., ako vedúci Bezbariérového centra Technickej univerzity v Košiciach analyzuje na pestrej kolekcii dokumentačného materiálu a početných príkladov sféry uplatnenia opatrení dohovoru. Sú to jednak: a), b) Legislatíva pre verejné a súkromné subjekty, c) vzdelávanie, d) označovanie budov a verejne prístupných priestorov Braillovým písmom, e) uľahčenie prístupu do budov a verejne prístupných zariadení príslušným osobám, f) zabezpečenie prístupu k informáciám, g) podpora prístupu k novým informačným a komunikačným technológiám, h) podpora, vývoja, výroby a distribúcie príslušných technológií.

PaedDr. Elena Mendelová, CSc., o .i. aj ako vedúca podporného centra prekonávania bariér v akademickom prostredí sa vo svojom príspevku „Kompenzačné pomôcky pre nevidiacich a prístup k informá­ciám“ zameriava na dve skupiny asistenčnej technológie: na technológie pre nevidiacich a na technológie pre slabozrakých.

V následnom príspevku „Možnosti získania zdravotníckych a iných kompenzačných pomôcok“ sa MUDr. Mária Orgonášová opätovne vracia k dokumentu OSN „Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčný protokol“, ale tentoraz upozorňuje na tú časť dokumentu, ktorá stanovuje závislosti zmluvných strán v oblasti poskytovania potrebných zdravotníckych a kompenzačných pomôcok.

V príspevku „Stručná história inštitucionalizovaného špeciálnopedagogického poradenstva na Slovensku“ sa jeho autor PhDr. Ondrej Németh, PhD. (pracovník Katedry špeciálnej pedagogiky PF UK), zmieňuje o histórii vzniku a rozvoji týchto zariadení. Konštatuje, že zatiaľ čo ešte do druhej polovice 19. storočia sa chápala starostlivosť o defektné deti len ako dobročinnosť, bola to až Koncepcia špeciálno-pedagogického poradenstva zo dňa 21. 03. 2007, ktorá sa stala východiskom ďalších relevantných dokumentov o výchovnom poradenstve a prevencii.

Ostatný článok recenzovaného zborníka Kvalifikácia ako faktor úspešnej zamestnateľnosti od PhDr. Viery Záhorcovej, PhD. (o. i. vedie bratislavskú Agentúru podporného zamestnania na Slovensku), sa zameriava na prepojenie možnosti získať kvalifikáciu, ktorá na trhu práce zosúlaďuje ponuku a dopyt. Na štyroch kazuistikách uvádza príklady adekvátnej praxe pre získanie kvalifikácie s cieľom umiestnenia občanov so zdravotným postihnutím.

Celkovo recenzovaný zborník sprostredkováva prednášky, ktoré sa uskutočnili v každom regióne Slovenska v rámci dvojdňových odborných seminárov pre učiteľov základných a stredných škôl. To, že teraz tieto prednášky sú sprístupnené aj písomnou formou, umožňuje, aby účastníci seminára (a nielen oni) sa mohli opätovne vracať k danej problematike.

prof. PhDr. Ján Grác, DrSc.