Laudácio na RNDr. Oľgu Erdelskú, DrSc.

Vo všetkých vzťahových situáciách najužitočnejším, ak nie jediným správnym prostriedkom výmeny názorov je dialóg. Dialóg ako úprimné hľadanie pravdy vyžaduje otvorenosť, pokoru a úprimnosť. Popritom sa musí odohrávať v slobodnom prostredí. Na Slovensku sa po roku 1990 otvorili dvere do priestoru slobody, ktorý bol dovtedy len v ríši rozprávok. A nielen to. V priebehu 40. rokov tvrdého ideologického boja proti viere vznikli medzery vo vzdelávaní hlavne mladšej generácie. Zamlčiavali sa nielen otázky týkajúce sa viery, ale aj novšie poznatky vedy, ktoré vtedajšej ideológii prekážali, a to hlavne v oblasti fyziky a bio­lógie.

V roku 1991 vznikla iniciatíva okolo Dr. O. Erdelskej združiť veriacich intelektuálov a vytvoriť platformu pre vzdelávanie sa v otázkach týkajúcich sa vzťahu medzi vedou a vierou, a následne o týchto otázkach oboznamovať verejnosť. Vzniklo Združenie pre vedu a vieru pri SVD s tromi sekciami: fyzika – matematika, biológia – chémia, filozofia – psychológia. Vedúcou biologicko-chemickej sekcie bola Dr. O. Erdelská. Boli to obohacujúce stretnutia. Združenie sa po sekciách stretávalo raz mesačne a organizovalo aj prednášky pre verejnosť. Záujem verejnosti a priebeh diskusií ukázal, ako užitočné bolo rozhodnutie venovať sa týmto otázkam. Po prenesení sídla SVD, pod patronátom ktorého združenie pracovalo, sa združenie stalo sekciou pre vzťah medzi vedou a vierou v Ústredí slovenskej kresťanskej inteligencie a pokračovalo v svojich aktivitách, pričom otázky týkajúce sa biológie zostali pod patronátom Dr. Erdelskej.

Dr. Oľga Erdelská sa narodila v roku 1933 v Bratislave. Po skončení gymnázia v škole sestier uršulínok sa zapísala na štúdium v odbore biológia – chémia s neskoršou špecializáciou na fyziológiu rastlín na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Už počas štúdia, aby finančne pomohla rodine, vyučovala chémiu na večerných maturitných kurzoch pre pracujúcich. Od roku 1956 pracovala na Botanickom ústave SAV ako výskumná pracovníčka v rôznych funkciách až do odchodu do dôchodku v roku 2002. Na tomto pracovisku  získala titul CSc. a neskôr DrSc.

Vo vedeckej činnosti Dr. Erdelská dosiahla významné výsledky. Je zakladateľkou rastlinnej embryológie na Slovensku a autorkou základnej monografie z tejto vednej oblasti. Dvadsaťjeden rokov prednášala externe v odbore rastlinnej embryológie na Prírodovedeckej fakulte UK. Bola spoluorganizátorkou európskych a stredoeurópskych sympózií rastlinných embryológov a iniciátorkou alebo vedúcou organizačných výborov viacerých domácich odborných akcií (Fyziologické dni, Dni rastlinnej cytológie a iné), bola predsedníčkou Botanickej spoločnosti pri SAV a členkou viacerých vedeckých spoločností a členkou redakčnej rady troch vedeckých časopisov a časopisu Radosť a nádej.

Verejnosť má možnosť oboznamovať sa s výsledkami jej vedeckej činnosti v bohatej publikačnej činnosti: 7 knižných publikácií a skrípt a viacerých rozsiahlejších kapitol v piatich vedeckých knižných publikáciách, vyše 200 vedeckých, odborných a populárne- vedeckých prác v časopisoch, tri vedecké filmy o oplodnení a prvých fázach vývinu emdospermu a embrya (nakrútené v nemeckom Göttingene).

Dr. Erdelská patrí medzi vzácne príklady vynikajúcich vedcov, ktorí sa neuzavreli do vlastnej ulity, ale sa snažili cez pochopenie komplexnosti žitia a vlastného poslania vysvetľovať komplementaritu pohľadu na vesmír a človeka.

Už som spomenul, že v oblasti dialógu medzi vedou a vierou Dr. Erdelská patrí medzi zakladateľov skupiny kresťanských vedcov, začínajúcej svoju činnosť v roku 1991, z ktorej sa neskôr vyvinula súčasná Sekcia pre vedu a vieru Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie. A tu sa začala nová etapa jej činnosti na pôde Fides et ratio. ÚSKI vtedy, a rovnako aj dnes, organizovalo semináre, konferencie a individuálne prednášky so zameraním na univerzitných študentov, ich učiteľov a hlavne na učiteľov základných stredných škôl. A bola to veľmi užitočná činnosť. Pri každej z týchto podujatí bola zastúpená biológia, ktorú organizačne a obsahovo zabezpečovala Dr. Erdelská – 24 trojdňových seminárov pre učiteľov základných a stredných škôl, 8 seminárov pre univerzitných študentov v univerzitných centrách. Osobne zorganizovala cyklus ôsmich prednášok v Modre a niekoľko prednášok v Šali.

Na prelome tisícročia sa objavili dve reprezentatívne publikácie o otázkach vedy a viery – Kresťanstvo a fyzika, a Kresťanstvo a biológia. Lektorkou biologického zborníka a autorkou 4 príspevkov bola Dr. Erdelská. Je to dobrý dobový dokument významných vedeckých pracovníkov. V roku 2008 Teologická fakulta TU vydala veľmi užitočné dielo Genezis určené pre špecialistov aj laikov. Dielo má slúžiť k orientácii v knihe Genezis. Patrí k veľmi vzácnym počinom od redaktorov, že povolali odborníkov z oblasti prírodných vied, aby v úvode charakterizovali najnovšie výsledky v astronómii, biológii a paleontológii. Biologickú časť pripravila Dr. Erdelská. Je to, popri jej príspevkoch v časopise RAN, Katolíckych novinách, významný príspevok k orientácii čitateľov v otázkach vzťahu medzi vedou a vierou.

Celkom nový prvok do tejto činnosti vniesla Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS, keď jej predseda Mons. F. Rábek zriadil interdisciplinárne dialógy. Významné miesto v týchto diskusiách zaujala aj Dr. Erdelská; reprezentovala skupinu biológov, ktorá vlastnými prednáškami a hlavne aktivitou v diskusiách prispela k dobrej úrovni stretnutí.

Slová nemôžu vystihnúť hĺbku zanietenia a všetky súvislosti činnosti človeka. Vnímali sme len organizačnú a prednáškovú činnosť Dr. Erdelskej v našom okolí. Tá však vychádza zo zázemia vnútorného života, ktorého svetokruh má oveľa väčší dosah. Sem napríklad patrí dlhodobá práca v blumentálskej knižnici a v informačnom bulletine farnosti Blumentál, sem patria kontakty s kresťanskými vedcami v Čechách – v Prahe a v Českých Budějoviciach – a publikovanie článkov v ich zborníkoch.

Keď sa vrátim k roku 1991, uvedomujem si, že začiatky sú vždy ťažké a často veľmi zložité. V nich sa ukázala cieľavedomosť a odhodlanie Dr. Erdelskej. Z toho vznikali prvé diskusné kolektívy, ktoré vyústili do súčasnej životaschopnej podoby. Vďaka, pani doktorka, ocenenie je v správnych rukách.

prof. RNDr. Jozef Tiňo, DrSc.