Doc. RNDr. a MUDr. Milan Černý
1933 – 1999

V rokoch 2011 – 2013 si spomíname na počiatočné krôčiky práce Združenia pre vedu a vieru pri Spoločnosti Božieho slova v Bratislave. Združenie bolo neskôr, na prelome storočí, začlenené do Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie ako jedna z jeho sekcií. V združení sa schádzali kresťanskí vedci z rôznych oblastí prírodných a humanitných vied na vzájomnú výmenu vedomostí, názorov a literatúry. Organizovali sa prednášky a diskusie pre verejnosť, najmä pre mládež. Akýmsi hmatateľným výsledkom práce boli zborníky prednášok, z ktorých prvý vyšiel v roku 1992, druhý potom v roku 1995, neskôr aj ďalšie. V tom čase bola činnosť tohto druhu vítaná aj potrebná. Viacerí naši vtedajší spolupracovníci už nie sú, žiaľ medzi nami. Spomíname si na nich s vďakou zväčša pri ich nedožitých okrúhlych jubileách.

Dnes by som chcela upriamiť pozornosť členov ÚSKI aj čitateľov RAN-u na Milana Černého z Olomouca.

Doc. RNDr. a MUDr. Milan Černý sa narodil 17. 8. 1933 v Jihlave. V rokoch 1952 – 1957 vyštudoval biológiu na Prírodovedeckej Fakulte v Bratislave, kde po skončení štúdia dostal aj miesto asistenta. Špecializoval sa na antropológiu. Ako veriaci človek mal však problémy s možnosťou uplatniť sa na univerzite v Bratislave tak, aby nemusel interpretovať alebo aj zneužívať výsledky svojho štúdia a svoje prednášky v duchu marx-leninského výkladu vzniku a vývoja človeka. Odišiel preto do Olomouca, kde najprv pracoval na antropologickom ústave Univerzity Palackého. Neskôr vyštudoval ešte aj medicínu. Po skončení štúdia pracoval na Ústave normálnej anatómie lekárskej fakulty UP až do svojej smrti v roku 1999. Vedecky bol zameraný na osteológiu a identifikáciu kostrových pozostatkov. Na expertízu mu boli zverené aj kostrové pozostatky (relikvie) sv. Jána Sarkandera.

Ako člen nášho Združenia pre vedu a vieru viackrát prednášal na našich stretnutiach a napísal do našich zborníkov cenné obsažné a dobre literatúrou podložené články (1995 a 2001).

Z jeho príchodu do nášho združenia sme sa veľmi tešili, pretože sme v tom čase nemohli získať na Slovensku veriaceho antropológa, ktorý by bol ochotný s nami spolupracovať. Vo svojich prednáškach a v diskusii bol veľmi vtipný a duchaplný. Jeho odchod sa nás bolestne dotkol. V roku 2013 by sa bol dožil okrúhleho jubilea – 80 rokov. Spomeňme si naňho vo svojich modlitbách.

Príspevky v zborníkoch :

ČERNÝ, M.: Evoluce člověka. In: Biologický vývoj vo svetle vedy a viery, 1995, Spoločnosť Božieho slova na Slovensku, s. 42 – 91. ISBN 80-227-0781-3.

ČERNÝ, M.: Evolúcia človeka. In: Kresťanstvo a biológia, 2001, SSV, Trnava, s. 35 – 72. ISBN 80-7182-377-6.

RNDr. Oľga Erdelská, DrSc.