Stretnutia kresťanských spoločenstiev s pomocným biskupom Bratislavskej arcidiecézy
Jozefom Haľkom

Spoločenstvá

...sú znamením života Cirkvi, pomocou pri hlásaní evanjelia a dobrým východiskom pre novú spoločnosť, ktorá je založená na „civilizácii ­lásky“...

Cirkevné spoločenstvá, podporované biskupmi a ich konferenciami ako pastoračná priorita, sa osvedčujú ako centrá kresťanskej formácie a misionárskeho vyžarovania.

Ide o skupiny kresťanov, ktorí sa stretajú na rodinnej úrovni alebo v obmedzenom okruhu, aby sa modlili, čítali Písmo, prehlbovali si náboženské vedomosti a debatovali o cirkevných problémoch z hľadiska spoločného zaangažovania. Sú znamením života Cirkvi, pomocou pri hlásaní evanjelia a dobrým východiskom pre novú spoločnosť, ktorá je založená na „civilizácii lásky“.

Také spoločenstvá decentralizujú a organizujú farnosť, s ktorou zostávajú stále spojené. Stávajú sa kvasom kresťanského života, pozornosti voči zanedbaným a angažovania sa za premenu spoločnosti. V nich zažíva jednotlivý kresťan spoločenstvo, cíti sa sám ako aktívny element a dostáva popud spolupracovať na úlohe pre všetkých. Týmto spôsobom sú základné spoločenstvá pomocou pre prvozvestovanie a pre prehĺbené hlásanie evanjelia a sú zdrojom nových služieb. Vedení láskou Krista poskytujú pomoc, ako možno premôcť rozštiepenosť, kmeňové egoizmy a rasizmy. Každé spoločenstvo, ktoré chce byť kresťanské, musí mať základ v Kristovi a v ňom žiť počúvaním slova Božieho, modlitbou, ktorá má stredobod v Eucharistii, spoločenstvom, ktoré je jedno srdce a jedna myseľ, vzájomným delením podľa potreby členov. Každé spoločenstvo – na to upozornil Pavol VI. – musí žiť v jednote s miestnou a všeobecnou Cirkvou, v úprimnom spoločenstve s pastiermi a učiteľským úradom. Pritom sa snaží misionársky pôsobiť a vyhýbať sa každému ideologickému uzavretiu.

Pretože Cirkev je spoločenstvo, sú nové základné spoločenstvá, ktoré žijú skutočne v jednote s Cirkvou, ozajstným prejavom spoločenstva a prostriedkom, ako vytvoriť ešte hlbšie spoločenstvo. Preto sú oprávnene veľkou nádejou pre život Cirkvi.“

(podľa Redemptoris missio, 51)

Cieľom stretnutí je vzájomné spoznanie sa jednak aktívnych spoločenstiev medzi sebou, ako aj informovanie otca biskupa o spoločenstvách, ich cieľoch a víziách, a tiež mať možnosť komunikovať s otcom biskupom o našich túžbach a požiadavkách, ktoré by sme radi odkomunikovali smerom k predstaviteľom Cirkvi a ktoré majú za cieľ zlepšiť tú či onú stránku našej činnosti. Nejde o to, aby sme sa vyslovene sťažovali, ako veci fungujú a čo je zlé. Skôr ide o pravdivé informovanie sa navzájom a hľadanie spolupráce a možností, ako lepšie pôsobiť a šíriť Božie kráľovstvo už tu na zemi.

Na 1. stretnutí dňa 5. 2. 2013 sa zišli zástupcovia 24 kresťanských spoločenstiev, ktorí na začiatku predstavili svoje spoločenstvá, ich aktivity, problémy, potreby, plány, počet členov, frekvenciu stretávania. Po predstavení nasledovala moderovaná diskusia v priateľskej atmosfére o načrtnutých témach a otázkach, týkajúcich sa činnosti spoločenstiev. V rámci diskusie bola možnosť pýtať sa navzájom, prípadne otca biskupa na to, čo a ako by bolo možné zlepšiť v rámci našej spolupráce a spolupráce s Cirkvou, na aké otázky by sme mali ako kresťania reagovať a akým spôsobom (napríklad v oblasti ochrany života, v oblasti sociál­nej, spoločenskej, verejnej a i.).

Na otázku: „Aké majú biskupi plány a túžby pre diecézu?“ otec biskup odpovedal nasledovne:

1. Modlitba je základom kresťanského života a nášho vzťahu s Bohom. Ak sa ľudia nemodlia, preruší sa komunikácia s Bohom a kresťanský život upadá.

2. Veriaci žijú svoju vieru. Hľadenie do Božej tváre by malo byť vnímateľné z ich správania. Základnou črtou kresťanov by mala byť túžba dávať, vydávať svedectvo a evanjelizovať.

3. Kresťania ponúkajú a odovzdávajú svoju vieru a hodnoty kresťana katolíka najmä vtedy, ak sú autentickí a naozaj žijú to, čo hovoria. Takíto kresťania prirodzene priťahujú iných. Mali by mať posvätné sebavedomie, t. j. s pokorou si uvedomovať svoje obmedzenia, no zároveň si byť vedomý svojich kvalít a darov.

Na úvahu moderátorky Moniky Hricákovej, že treba spasiť ľudí, to znamená, pritiahnuť ich k Bohu, spojenú s otázkou: „ Ako sa v tom spojiť?“ otec biskup reagoval nasledovne:

1. Pozitívom je, že Duch vanie a my ako živé spoločenstvá sme toho dôkazom. Sami od seba by sme nič z toho, čo robíme, neurobili. Vedie nás k tomu Boh.

2. Je pozitívne, keď sa modlíme.

3. Boh používa našu originalitu a my vyžarujeme.

4. Bez Ježiša Krista by nič z toho nebolo. Dôležité je, aby sme my dali zo seba naše maximum a Boh to požehná. Treba, aby to bolo v jednote s Cirkvou.

5. Pri adorácii, ak ju robíme s vierou, prijímame silu, ktorá z Boha vychádza.

6. Mnohí súčasní ľudia sú existencionálni tuláci, t. j. ľudia bez Boha, ktorí nevedia, kde je ich cieľ.

K tejto téme pripojil moderátor Tomáš Kováčik informáciu českého teológa, filozofa, sociológa, psychológa, religionistu prof. PhDr. Tomáša Halíka, Th.D., ktorý počas návštevy na Slovensku v TA3 hovoril o tom, že čoraz viac pribúda ľudí hľadajúcich na úkor skupiny tých, ktorí sú presvedčení (veriaci a ateisti). Práve na hľadajúcich by sme sa mali zamerať a ponúkať odpovede na ťažké otázky života, nie na dokazovanie omylu ateistov.

Na stretnutí odzneli nasledovné aktivity/ponuky spoločenstiev:

sväté omše v byte Silvestra Krčméryho – nedele o 19:00 – v prípade záujmu kontaktovať F. Neupauera;

stretnutia mužov v gréckokatolíckom chráme – štvrtky o 18:00 – 19:00;

aktívne používanie portálov: vyveska.sk, nacocirkev.sk, mojakomunita.sk;

možnosť používať infomail – sieť (prevažne kresťanov), ktorí sa navzájom informujú a pomáhajú si: inzeráty (bývanie, autá, práca), podujatia, informácie a vyjadrenia z cirkevného prostredia a pod. – prihlásenie cez Moniku Hricákovú;

Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie, sekcia pre vedu a vieru, máva pravidelné prednášky spojené s diskusiou v rôznych tematických okruhoch – utorky raz mesačne o 17:00 v Quo vadis. ÚSKI pozýva na prednášky aj nečlenov a ponúka tiež možnosť rozšíriť rady o nových členov;

dom Quo vadis ponúka možnosť celodenného využitia priestorov (napr. materské centrum a iné).

Výstup z 1. stretnutia:

1. Ponuka na pravidelné stretávanie s otcom biskupom Haľkom:

svätá omša s nadväzným stretnutím 4-krát do roka,

duchovná obnova 1-krát za rok,

adorácia s biskupom,

ponuka na skype ruženec s biskupom Haľkom,

otvorená osobná komunikácia s biskupom cez e-mailovú adresu: halko@abuba.sk.

2. Zadefinovať kľúčové oblasti, v ktorých sa chceme angažovať:

spoločný kalendár s 1 – 2 podujatiami za rok, na ktorých sa zúčastnia/podporia ich všetky spoločenstvá (možnosť prispieť nápadmi na podujatia, ktoré by sme mohli spoločne podporiť/organi­zovať),

konať a vystupovať profesionálne, aby hlas kresťanov znel ako relevantný hlas v spoločnosti.

3. Spísať databázu spoločenstiev:

kontakty,

informácia o tom, čo ktoré spoločenstvo robí, v čom môže a chce pomáhať a zdieľať,

cieľom je mať na jednom mieste spísané informácie, ktoré sa môžu použiť na spoluprácu, vyhľadanie spoločenstva s daným zameraním, či miestom pôsobenia a pod. K dispozícii je základ takejto databázy, do ktorej je možnosť pridať niekoho, prípadne doplniť informácie o spoločenstvách. Nesmie slúžiť na spamovanie. Na také účely je možné využívať infomail.

Na návrh otca biskupa Haľka sa 2. stretnutie, ktoré sa konalo 27. 5. 2013, začalo svätou omšou o 19:00 v kostole Trinitárov (Sv. Trojice). Na túto svätú omšu boli pozvaní aj členovia spoločenstiev a za každé spoločenstvo bolo možné predniesť jednu prosbu. Po omši sa zástupcovia spoločenstiev presunuli do Domu Quo vadis, kde pokračovali v stretnutí s biskupom. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia 20 spoločenstiev: Eben ezer, Modlitby matiek, Pastor bonus (Spoločenstvo dobrého pastiera), Mosty 25+, Comunio et liberazione, Calvary, Neokatechumenátne spoločenstvo, Spoločenstvo sv. Egídia, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Kolégium Antona Neuwirtha, Fórum kresťanských inštitúcií, Občianske združenie Nenápadní hrdinovia, Komunita Emanuel, Ústredie kresťanskej inteligencie (ÚSKI), Katolícka jednota, Františkánske stretká, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM), Katarínka, Senior klub v Quo vadis, Martindom. Podrobnejší záznam zo stretnutia bude zverejnený na webstránke ÚSKI.

Po úvodnej spoločnej modlitbe nasledovali informácie zástupcov jednotlivých spoločenstiev o aktuálnych potrebách, problémoch a situá­cii spoločenstiev.

Následne vystúpil otec biskup Haľko s informáciami z Bratislavskej arcidiecézy i s podnetnými návrhmi pre spoločenstvá:

Otec biskup Haľko sa chystá na cestu do Ameriky a Kanady. Medzi navštívenými mestami bude aj Detroit, v ktorom vyzdvihol aktívnu farnosť, kde pôsobí kňaz z Bratislavy. Dôraz kladie na spovedanie a adorácie.

Otec biskup povzbudzuje k adorácii aj nás. Treba mať eucharistickú pravidelnosť nastavenú podľa seba. Nie však pravidelnosť zvykovú, ale živý vzťah s Ježišom. Ako príklad uviedol svoju adoráciu počas základnej vojenskej služby, kde nebol kostol, no on si robil adoráciu na diaľku s 3 km vzdialeným kostolom.

Dôležité je uvedomiť si, že bez Boha nič nemôžeme urobiť a na druhej strane, že Bohu nič nie je nemožné.

Ďalšia dôležitá vec je „mariánsky kľúč“. Pán Ježiš v čase svojho zomierania na kríži nám dáva svoju Matku.

Otec biskup nás vyzval na modlitebnú podporu, aby kňazi boli dobrí pastieri, aby plnili Božiu vôľu v každej situácii. Tak budeme mať účasť na výkone biskupskej služby.

Otec biskup informoval o letnom projekte (experimente). V mesiacoch august – september pôjde s relikviou sv. Cyrila po komunitách v USA a v Kanade. Relikviu sv. Cyrila bude možné duchovne sprevádzať aj prostredníctvom internetu. Umožňuje to špeciálna stránka, ktorá je súčasťou projektu cesty bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka v Kanade a Spojených štátoch amerických. Každý, kto sa na nej zaregistruje, dostane počas 5 týždňov od júla myšlienky na rozjímanie a ďalšie informácie. Na záver bude sv. omša za podporovateľov. Ak to vyjde, tak v budúcnosti by mohli vzniknúť napr. aj pôstne spoločenstvá...

V roku sv. Cyrila a Metoda si pripomíname ich mnohostranné zásluhy, vďaka ktorým ich niekdajší pápež blahoslavený Ján Pavol II. vymenoval za spolupatrónov Európy. Okrem iného stali sa aj patrónmi komunikácie, lebo nám zostavili písmo.

Pani Hulmanová z Fóra kresťanských inštitúcií (FKI) navrhla usporiadať na konci roka viery slávnostnejšie podujatie pre spoločenstvá. Rok viery sa začal 11. októbra 2012 na 50. výročie otvorenia II. vatikánskeho koncilu a potrvá do 24. novembra 2013, slávnosti Krista Kráľa celého vesmíru a má prispieť k obnove našej viery, primknutiu sa k Ježišovi Kristovi v živej a hlbokej viere, ktorá je základom života podľa evanjelia i novej evanjelizácie v dnešnom svete. Otec biskup odpovedal, že sa dá svätá omša zorganizovať vo väčšom meradle aj pre všetkých členov spoločenstiev. Je to dobrý impulz, aby sme pokračovali v stretávaní a spolupráci.

Národný pochod za život organizovaný v Košiciach 22. 9. 2013 (sprievodné programy začínajú už 14. 9. 2013), by mal byť najväčšou celoslovenskou kresťanskou akciou roka, na ktorú by sa mala sústrediť podpora všetkých kresťanských spoločenstiev. Hlavným iniciátorom je konferencia biskupov Slovenska a hlavnými spoluorganizátormi sú: Fórum života a Deti sv. Alžbety. K pochodu za život sa prihlásilo množstvo partnerov a podporovateľov. Otec biskup Haľko zdôraznil, že pochod má celospoločenský dopad, ktorý podmieňuje našu budúcnosť a je podstatné, aby sa každý stotožnil s touto myšlienkou. Všetci máme svoje priority, dynamiku, ale ide o to, aby sme s rovnakou horlivosťou organizovali svojich ľudí aj v týchto dôležitých spoločných podujatiach. Organizovanie veľkého spoločného podujatia pripodobil k veľkému domu, ktorý má mnoho okien. Naša aktívna účasť aj pomoc a podpora pri organizovaní pochodu za život by mali byť aj vyjadrením nášho vzťahu k Pánovi Ježišovi. Otec biskup spomenul bratislavskú slávnosť a procesiu na Božie telo, na ktorej sa účasť nedá vynútiť, iba v dobrom úmysle odporučiť, aby sme verejne prejavili svoj vzťah k Cirkvi. Vyjadril, že Ježiš Kristus je kráľ a pastier, ktorý nás vedie. Nakoniec vyslovil výzvu, aby sme prišli na pochod za život do Košíc verejne vyjadriť svoju blízkosť Pánovi Ježišovi.

Viac informácií o uvedenom Pochode za život v Košiciach sa dozviete na stránkach: www.pochodzazivot.sk a https://www.facebook.com/NarodnypPochodZaZivot2013. Organizátori prosia o najrôznejšie formy podpory a propagácie. Pozvite členov, priateľov, známych (aj na facebooku, twiteri), hovorte o téme! Tvorivosti sa medze nekladú.

RNDr. Magdaléna Kučerová
tajomníčka ÚSKI
predsedníčka bratislavskej pobočky