Stretnutie
Christophorus Bundestreffen 2015

V dňoch 13. až 16. apríla 2015 sme sa ako noví členovia ÚSKI mali možnosť zúčastniť na spolkovom, teda celonemeckom stretnutí spoločenstva katolíckych študujúcich a akademikov Christophorus v Ludwigshafene v spolkovej krajine Porýnie–Falcko. Stretnutie sa uskutočnilo v Dome Heinricha Pescha, ktorý patrí Katolíckej akadémii Rhein–Neckar.

Priebeh stretnutia bol veľmi zaujímavý. Program bol bohatý a podnetný, venujúci sa napríklad prezentácii aktivít Christophora v oblasti misijných a charitných projektov; konali sa stretnutia, diskusie a pod. V centre programu však boli v prvom rade prednášky referentov na tému, v duchu ktorej sa nieslo celé stretnutie pod názvom Pohľad späť a vpred s podtitulom Zabudnuté pramene pre budúcnosť Cirkvi.

Pozvaní boli štyria referenti. Prvým bol páter prof. Dr. Klaus ­Schatz SJ z Frankfurtu, ktorý sa venoval téme Voľby biskupov – Ktoré modely nám ponúkajú dejiny. Druhú prednášku na tému Proti herézam zábudlivosti (Opäť herézy zábudlivosti – použitá nemecká slovná hračka wi(e)der s pojmami wider = proti a wieder = opäť) mala prof. Dr. Johanna Rahner z Tübingenu a tretiu Dr. Franz–Josef Ortkemper zo Stuttgartu na tému Veľa hlasov – jedna viera s podtitulom Plaidoyer Pavla pre pluralitu v Cirkvi. Poslednú prednášku na tému Obnova vychádzajúca z pôvodu: Kritika Cirkvi od mystičiek mal Dr. Gotthard Fuchs z Wiesbadenu. Radi by sme uviedli aspoň niektoré zaujímavé ­myšlienky.

Prof. Dr. Klaus Schatz SJ urobil vo svojej prednáške exkurz do cirkevných dejín so zameraním na spôsoby voľby biskupov a do akej miery mal na túto voľbu v minulých obdobiach vplyv pápež, aj s úvahou, či je súčasný spôsob dobrý, alebo by sa pri inšpirácii minulosťou dalo nájsť aj niečo lepšie, a či by to tak malo byť rovnaké pre celú Cirkev alebo by bolo možné a vhodné uplatniť niekoľko modelov. Profesor uviedol v prednáške i následnej diskusii, že je potrebné, ak môže byť miestna Cirkev do voľby nového biskupa čo najlepšie zapojená, avšak posledné slovo Vatikánu má taktiež svoj význam, lebo zaručuje na druhej strane väčšiu objektivitu a nezávislosť na miestnych tlakoch. Veľmi sa to osvedčilo najmä v prípade skúseností s totalitnými režimami, ktoré majú väčšinou snahu kontrolovať miestnu Cirkev. Ak by voľba prebiehala len v nej, bolo by oveľa ľahšie získať totalitným režimom kontrolu nad ňou a mohli by ju oveľa jednoduchšie ovplyvňovať a zneužívať situáciu podľa svojich zámerov.

V prednáške Dr. Franza-Josefa Ortkempera zaujal trefný postreh k napätiam v Cirkvi. Prednášajúci najprv uviedol, že deliť veriacich na konzervatívnych a liberálnych je mediálne klišé a konštrukcia, ktorá má od reality ďaleko. Hovoril o dvoch veľkých pokušeniach. Tí veriaci, čo akcentujú príliš len to tradičné a sú nedôverčiví k novým prístupom, sú neraz v pokušení rýchlo a pomerne tvrdo odsúdiť všetko, s čím nesúhlasia, hoci to možno ani hlbšie neskúmali a nezaoberali sa tým. Tí, ktorí sa zase cítia a pokladajú za progresívnych, majú často pokušenie pýchy vysmiať svojich oponentov ako tých, čo zaspali dobu, a komunikovať s nimi bez rešpektu a potrebnej úcty.

Dr. Gotthard Fuchs hovoril o viacerých osobnostiach cirkevných dejín, osobitne najmä o sv. Kataríne Sienskej, ktorá mala taký hlboký a blízky vzťah s Kristom, že hoci bola len mladou ženou, dokázala veľmi odvážne, rozhodne, dôrazne, ale zároveň s láskou k Cirkvi napomenúť i vtedajšieho pápeža, aby sa vrátil z Avignonu do Ríma, čo sa napokon i podarilo. Prednášajúci dal ju i ďalších mystikov za príklad zodpovednej, z blízkeho vzťahu s Bohom a lásky k Cirkvi vychádzajúcej konštruktívnej kritiky Cirkvi a prístupu k nej aj v našej dobe, aby šlo o skutočné dobro Cirkvi a jej obnovu z vnútra.

Stretnutie bolo veľmi dobre zorganizované a pekne pripravené. Z kultúrnej stránky bol v utorok večer vyhradený baladám a vyvrcholením bol slávnostný večer v stredu s hudobným sprievodom klarinetu a klavíra, kedy sme sa našim hostiteľom za pozvanie i všetko srdečne poďakovali. Cítili sme sa medzi nimi po celý čas veľmi príjemne a osobitne hodnotné boli aj spoločné voľné chvíle počas jednotlivých večerov po programe, naplnené podnetnými a veľmi obohacujúcimi rozhovormi. Týmto by sme sa chceli osobitne poďakovať členom ÚSKI RNDr. Jozefíne Križanovej a RNDr. Stanislavovi Uličianskemu, ktorí celú cestu naplánovali, uviedli nás na stretnutí v Ludwigshafene a s ktorými sme absolvovali zaujímavú spoločnú cestu a rozhovory.

Bc. Katarína Regecová, Bc. Ján Vojtašák
Katolícka univerzita v Ružomberku

Celonemecké stretnutia našej priateľskej organizácie CHRISTOPHORUS – Gemeinschaft Katholischer Studierender und Akademiker sa konajú každé dva roky. Na tohtoročné stretnutie boli pozvaní štyria členovia ÚSKI, delegovaní boli RNDr. Jozefína Križanová za hl. výbor, RNDr. Stanislav Uličiansky za pobočku v Košiciach, ako aj dvaja noví členovia, študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku Bc. Katarína Regecová a Bc. Ján Vojtašák, ktorí priniesli uvedenú reportáž. Okrem iného boli na stretnutí prezentované aj rôzne misijné a charitatívne diela organizácie Christophorus. Na tieto diela a tiež aj na potreby ÚSKI sa konala zbierka, z ktorej bol na náš účet poukázaný podiel vo výške 857,50 eura. Vďaka aj za vytvorenie priateľského spoločenstva na tomto podujatí.

RNDr. Jozefína Križanová, členka Predsedníctva ÚSKI