Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie

Správa o činnosti ÚSKI

za obdobie od VI. (8. 4. 2011) do VII. generálneho zhromaždenia (25. 4. 2015) prednesená podpredsedom Emilom Bětákom dňa 25. 4. 2015

Obsah:

1. Úvod

2. Plnenie uznesení VI. generálneho zhromaždenia (ďalej len GZ) ÚSKI

3. Prehľad činnosti ÚSKI v období 2011 – 2015

4. Edičná činnosť

5. Poďakovanie a záver

1. Úvod

Predsedníctvo ÚSKI pracovalo v zložení, ktoré vzišlo z volieb počas VI. GZ: I. Túnyi, predseda; E. Běták, 1. podpredseda – reprezentoval západoslovenský región; Ľ. Prikryl, podpredseda pre stredoslovenský región; J. Urbanová / J. Maník (od 2013), podpredsedovia pre východoslovenský región; M. Hajduková, tajomníčka; M. Klimová / J. Križanová (od 2013), hospodárka; Z. Plašienková. Za výkonnú tajomníčku bola po D. Klinovskom predsedom ÚSKI menovaná M. Kučerová.

2. Plnenie uznesení VI. GZ

2.1 Získanie strednej a mladej generácie

Oznamy o prednáškach v Dome Quo Vadis boli posielané mailom členom aj nečlenom ÚSKI. Ako „štartovací adresár“ sme použili zoznam členov Sekcie pre vedu a vieru, ktorý sme postupne dopĺňali o všetkých, ktorí o to prejavili záujem. Bol to jeden z faktorov, ktorý priviedol do radov ÚSKI nových členov, najmä z mladšej generácie.

2.2 
Spolupráca s ďalšími kresťanskými organizáciami na Slovensku

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI)

ÚSKI bolo pri vzniku FKI. Dnes sa táto organizácia, ktorej sme členmi, prepracovala k účinnej koordinácii širokého spektra kresťanských činností. Členstvo ÚSKI v FKI je zmysluplné a treba túto organizáciu naďalej podporovať. Z iniciatívy Fóra kresťanských inštitúcií a Domu Quo Vadis (najmä jeho riaditeľky M. Hricákovej) sú pravidelne organizované stretnutia zástupcov (niektoré z nich sú plánované na viac zúčastnených, nielen na zástupcov) bratislavských spoločenstiev a hnutí s otcom biskupom Haľkom1. Pravidelne sa týchto stretnutí zúčastňujeme, spravidla naša hospodárka J. Križanová a výkonná tajomníčka M. Kučerová.

Ďalšie organizácie, ktorých sme aktívnymi členmi, sú Aliancia za rodinu, Aliancia za život Fórum života. V r. 2013 bol zorganizovaný v Košiciach Národný pochod za život; z našich členov sa zúčastnili J. Križanová, M. Kučerová a D. Uličiansky.

3. Prehľad činnosti

3.1 Priebežná agenda ÚSKI

Neoceniteľným prínosom bol a stále je kontakt s naším čestným predsedom J. Tiňom. Jeho rady a znalosť situácie a súvislostí, ako aj osobné kontakty s mnohými členmi kresťanskej komunity, uľahčovali a niekedy aj priam umožňujú našu činnosť.

a) Kontakt s členmi sa zabezpečoval prostredníctvom pobočiek; informácie, týkajúce sa všetkých členov, sa zabezpečovali listami, rubrikou v členskom časopise RAN Zo života ÚSKI, prostredníctvom e-mailov a telefonicky.

b) Pripravili a distribuovali sa nové členské preukazy s variabilnými symbolmi. Variabilné symboly budú slúžiť na kontakt s P ÚSKI. Vyrieši sa tak dlhodobý problém s jednoznačnosťou členských aktivít.

c) Kontakty s poštou a bankami a všetky práce súvisiace s činnosťou sekretariátu ÚSKI patria medzi sústavné činnosti sekretariátu ÚSKI. Pracovníci ÚSKI získali grantové prostriedky na vzdelávaciu činnosť, čo okrem náplne vzdelávania prinášalo potrebu spravovania týchto prostriedkov.

d) Hospodárenie bolo dôležitou súčasťou práce P ÚSKI. Táto časť činnosti bola vďaka profesionalite a zodpovednosti obidvoch hospodárok (k výmene došlo od januára 2013) bezproblémová.

e) Chod ÚSKI by bol nemysliteľný bez práce tajomníčky (M. Hajduková) a výkonnej tajomníčky (od 2012 M. Kučerová, ktorá vystriedala D. Klinovského). Po odchode D. Klinovského už nebol sekretariát trvale funkčný, neskoršie sme – aj z finančných dôvodov – zrušili telefónnu linku a nahradili ju mobilovým spojením na výkonnú tajomníčku.

3.2 Pobočky ÚSKI a členská základňa

ÚSKI má v súčasnosti 12 pobočiek a (podľa zoznamu) 326 členov, čo je od VI. GZ nárast o 76 členov. Potešujúce je, že veľká časť nových členov sú mladí ľudia. Trenčianska pobočka je nefunkčná; z ostatných je najmenšia trnavská (3 členovia) a najväčšie sú bratislavská (103 členov) a košická (47). Zrejme najaktívnejšou pobočkou – a jedinou okrem bratislavskej, ktorá o svojej činnosti informuje na stránkach časopisu RAN aj členskú základňu, je bardejovská pod vedením J. Maníka.

3.3 Neustále získavanie nových sponzorov

Žiaľ, v období od VI. GZ sa nepodarilo získať žiadny nový grant. Dobiehal ešte grant nadácie Renovabis Dôsledky zdravotného postihnutia na duchovný rast detí a mládeže (Die Nachwirkungen der Behinderung auf die geistliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen) (Integrované vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím), ktorý sa skončil r. 2012. V rámci tohto grantu sme vydali zborník prednášok (vydalo ÚSKI vo vydavateľstve VEDA r. 2011); editormi zborníka sú M. Orgonášová a J. Tiňo. Pokúsili sme získať ďalšie granty, ale zatiaľ sme neboli úspešní. V súčasnosti máme podanú jednu žiadosť o grant, výsledok zatiaľ nepoznáme.

3.4 Aktívna spolupráca ÚSKI so zahraničím

ÚSKI aktívne spolupracuje s organizáciou Christophorus v Nemecku. Je to programovo a záujmovo najbližšia organizácia. Zásluhou J. Križanovej sa pred 18 rokmi vytvorila obojstranne veľmi prospešná tradícia. V rámci spolupráce ide hlavne o výmenu delegácií z oboch strán. Christophorus pozýva členov ÚSKI na svoje výročné stretnutia, ÚSKI hosťuje členov Christophora, ktorí prichádzajú ako turisti v dvojročných intervaloch. Vymieňali sa členské časopisy, ročne sa vysielali niektorí členovia ÚSKI na ich akcie, dokonca každý rok v spolupráci s Christophorom a za jeho výdatnej podpory ÚSKI vysiela študentov na Hochshulwochen – týždenný pobyt – do Salzburgu.

ÚSKI je aktívnym kolektívnym členom Pax Romana. Spolupracuje pri príprave časopisu Newsletter. Dvaja členovia ÚSKI (Z. Plašienková a E. Běták) sú okrem toho aj individuálnymi členmi Pax Romana.

Katholischer Akademikerverband Wien (KAW). S týmto združením ÚSKI spolupracuje pri príprave každoročných stretnutí v niektorej zo stredovýchodných krajín.

3.5 Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru (RVV)

RVV pod vedením predsedu Mons. Rábeka organizuje pravidelné stretnutia – Interdisciplinárne dialógy. V RVV sú zastúpení cirkevní otcovia a teológovia na jednej strane, a odborníci z najrôznejších oblastí vied od prírodných až po spoločenské. Pravda, niektorí členovia RVV patria súčasne do obidvoch skupín. Na Interdisciplinárne dialógy sú prizývaní teológovia a odborníci z oblasti, ktorá je predmetom diskusie a po dôkladnej príprave sa diskutujú otázky týkajúce sa vzťahu medzi vedou a vierou. Veľká časť prednášok je následne uverejnená v časopise Radosť a nádej (RAN).

3.6 Iné aktivity

Zhoršená finančná situácia ÚSKI, najmä po dobehnutí grantu z nadácie Renovabis, znamenala aj citeľné obmedzenie tých aktivít, ktoré sú náročnejšie na financie, ako napr. výjazdové semináre.

V Bratislave organizujeme prednášky pre verejnosť orientované na vzťah medzi vedou a vierou v priestoroch Domu Quo Vadis. Ich program je rozosielaný e-mailom v súčasnosti na približne 50 adries, prebiehajú v prvý utorok mesiaca (okrem letných a zimných prázdnin) a veľká časť týchto prednášok je uverejnená v časopise RAN.

Poskytnutím výtlačkov nášho časopisu RAN sme podporili seminár o rodine a výchove Fóra pre verejné otázky.

Veľkým problémom bolo, keď sme dostali na jar 2014 kvôli rekonštrukcii budovy výpoveď z doterajšej miestnosti sekretariátu. Zariadenie (počítač, dátaprojektor a pod.), dokumentácia a archív časopisu RAN boli dočasne premiestnené čiastočne na sekretariát Slovenskej fyzikálnej spoločnosti (náš predseda I. Túnyi bol aj predsedom SFS), čiastočne do pracovní podpredsedu a tajomníčky, a veci a materiály potrebné k práci výkonnej tajomníčky k nej domov. Naša nedobrá finančná situá­cia nám nedovolila hľadať pri súčasných cenách novú miestnosť sekretariátu. Jediná významnejšia aktivita v tomto smere bol seminár organizovaný v Košiciach J. Urbanovou, na ktorom prednášali viacerí naši (väčšinou bratislavskí) členovia.

3.7 Sekcie ÚSKI

Sekcie ÚSKI majú prierezový charakter a sú odborne zamerané. Z doteraz deklarovaných sekcií pracujú dve:

Sekcia ÚSKI pre vedu a vieru sa orientuje na organizovanie prednášok a prispieva k obsahovej náplni členského časopisu.

Sociálno-lekárska sekcia ÚSKI vznikla ako výzva V. GZ a hneď v začiatkoch vyvíjala pozoruhodnú činnosť. R. 2011 publikovala už zmienený zborník Dôsledky zdravotného postihnutia na duchovný rast detí a mládeže. Po vyčerpaní finančných možností jej aktivita dočasne poklesla.

4. Edičná činnosť

a) Redakčná rada členského časopisu Radosť a nádej pripravovala 2-krát ročne vydávanie RAN-u. Dostávame podnety, že časopis je kvalitný a mal by sa dostať k širšiemu okruhu čitateľov. To je zatiaľ problém. Východisko je v jeho zverejňovaní na našej webovej stránke. Je to dobrá alternatíva, lebo podľa našich prieskumov stránku ­navštevuje ročne okolo 100 000 záujemcov.

b) Webovú stránku ÚSKI (www.uski.sk/zaklad.html) zriadil a udržiava ju R. Gunčaga, terajší predseda košickej pobočky. S ohľadom na jeho zdravotné problémy a pracovné zaneprázdnenie má vystavenie najnovších čísiel istý sklz. Momentálne sú z tejto stránky dostupné a voľne stiahnuteľné články RAN-u od začiatku r. 2003 až do konca r. 2013.

c) Od ostatného GZ na pôde ÚSKI bol publikovaný jeden knižný titul, a to zborník prednášok Dôsledky zdravotného postihnutia na duchovný rast detí a mládeže (editori M. Orgonášová a J. Tiňo, vydalo ÚSKI vo vydavateľstve VEDA r. 2011).

5. Poďakovanie a záver

Vyše troch rokov z obdobia medzi VI. a dnešným VII. GZ (až do svojho odchodu na večnosť v decembri 2014) viedol ÚSKI jeho predseda I. Túnyi. Východoslovenký región spravovala – a veľmi úspešná – jeho predsedníčka J. Urbanová (zomrela v novembri 2013). Bez obetavej práce I. Túnyiho a J. Urbanovej a ochotnej pomoci nášho čestného predsedu J. Tiňa by ÚSKI malo neskutočné problémy so samotnou svojou existenciou.

Všetky funkcie v ÚSKI sú čestné. Patrí preto poďakovanie všetkým funkcionárom. Celý kolektív P ÚSKI, výkonný tajomník, resp. tajomníčka a predsedovia regiónov si zaslúžia uznanie za zvládanie toľkých úloh, ktoré sú nevyhnutné pre chod ÚSKI. Ďakujem predsedom pobočiek a sekcií a vyzývam k sústavným aktivitám.

Pozornosť je potrebné venovať vo veľkej miere mladým ľuďom, tí sú naša budúcnosť. Dobrý signál z ostatných mesiacov máme – aspoň v Bratislave – v pomerne vysokom počte prihlášok mladých. Je to ale výzva pre nás všetkých.

V Bratislave dňa 25. apríla 2015

doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.
prvý podpredseda ÚSKI


NOVÉ PREDSEDNÍCTVO ÚSKI

Na VII. GZ ÚSKI v Bratislave dňa 25. apríla 2015 boli do P ÚSKI zvolení:

Predseda:

doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.

Podpredsedovia:

Ing. Mária Spišiaková, PhD., západoslovenský región

RNDr. Ľubomír Prikryl, CSc., stredoslovenský región

PhDr. PaedDr. Ján Maník, PhD., východoslovenský región

Ďalší členovia P ÚSKI:

Mons. Mgr. Gašpar Fronc

doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD., tajomník

RNDr. Jozefína Križanová, hospodárka

Čestným predsedom ÚSKI je prof. RNDr. Jozef Tiňo, DrSc., zvolený na VI. GZ ÚSKI v Žiline dňa 8. apríla 2011

Emil Běták

1 Najbližšie stretnutie bude o mesiac, podrobnejšie poinformujeme v bode Rôzne.