Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie (Sekcia ÚSKI pre vedu a vieru) Vás pozýva na diskusné semináre v tématickom okruhu

„Slovenské osobnosti 19. storočia“,

ktoré sa uskutočnia v zimnom semestri 2015 v Quo vadis o 17.00 hod. (pozvánka) :

3.12.2015 - Prof. ThDr. Helena Hrehová, PhD. : Podiel žien na rozvoji ľudských práv a súčasný multikultúrny liberalizmus

 


Z obsahu časopisu RaN 1/2015 :

Ľuboš Rojka: Ľudská duša a zážitky blízkej smrti

Miroslav Karaba: Možnosti Božieho pôsobenia v kontexte poznatkov súčasnej prírodovedy

 


Do Vašej pozornosti odporúčame:

- časopis RaN, zverejnený aj na tejto lokalite;

- Cyrilometodská medaila bola 25.4.2015 udelená Mons. Františkovi Rábekovi


© ÚSKI 2015 - www.uski.sk