RaN (Radosť a nádej) – spoločensko-duchovná revue, oficiálny orgán Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie. Prináša pôvodné práce, prehľady a preklady materiálov s aktuálnou odbornou a vedeckou tematikou a duchovné príspevky. Poslaním časopisu je prispievať k formovaniu angažovaných kresťanských intelektuálov, ich vzájomnej informovanosti a vzdelávaniu. Časopis stojí dôsledne na pozíciách kresťanskej etiky. Vychádza dvakrát ročne. Pôvodné príspevky sú recenzované. Príspevky sú chránené autorským právom.

Kompletné čísla: RaN 1/2015 , RaN 1-2/2014 , RaN 2/2013 , RaN 1/2013 , RaN 1-2/2012 , RaN 2/2011 , RaN 1/2011 , RaN 2/2010 , RaN 1/2010 , RaN 1,2/2009

RaN číslo Autor Článok Tlač
1/2015 Ľuboš Rojka Ľudská duša a zážitky blízkej smrti *.pdf
1/2015 Miroslav Karaba Možnosti Božieho pôsobenia v kontexte poznatkov súčasnej prírodovedy *.pdf
1/2015 Jaromír Pastorek Laudácio na J. E. Marcela Sánchez Sorondu *.pdf
1/2015 Jaromír Pastorek Laudatio on Msgr. Marcel Sánchez Sorondo *.pdf
1/2015 Marcelo Sánchez Sorondo Príhovor J.E.Marcela Sánchez Sorondu *.pdf
1/2015 Róbert Letz Laudácio na Prof. Emíliu Hrabovec *.pdf
1/2015 Emil Běták IGOR TÚNYI (13. 11. 1949 – 9. 12. 2014) *.pdf
1/2015 Štefan Luby Život v osídlach zvedavosti *.pdf
1/2015 Emil Běták Správa o činnosti ÚSKI za obdobie od VI. (8.4.2011) do VII. generálneho zhromaždenia (25.4.2015) prednesená podpredsedom Emilom Bětákom dňa 25.4.2015 *.pdf
1/2015 Viliam Novák,Emil Běták CYRILOMETODSKÁ MEDAILA PRE MONS. FRANTIŠKA RÁBEKA *.pdf
1/2015 Gabriela Urbanová Salzburg 2014 *.pdf
1/2015 Katarína Regecová, Ján Vojtašák, Jozefína Križanová Stretnutie Christophorus Bundestreffen 2015 *.pdf
1/2015 Emil Běták Pax Romana: SIIAEC konferencia, Praha 2015 *.pdf
1-2/2014 Emil Běták Editoriál *.pdf
1-2/2014 Igor Kapišinský Däniken, UFO, Biblia a veda *.pdf
1-2/2014 Marián Bednár Etika vedy (vedotechniky) v kontexte high-tech spoločnosti *.pdf
1-2/2014 Jozef Krupa Trojosobný Boh v súčasnej náuke Katolíckej cirkvi *.pdf
1-2/2014 František Sirovič Smrť človeka: filozoficko-teologická reflexia *.pdf
1-2/2014 Ján Grác Recenzia: KOCEĽ A BLATNOHRAD *.pdf
1-2/2014 Jozef Tiňo P. František Sirovič SVD ukončil pozemskú púť *.pdf
1-2/2014 Karol Moravčík, Jiří Grygar Rozlúčka s Igorom (Igor Kapišinský 4.7.1947 – 9.9.2014) *.pdf
2/2013 Emil Běták Editoriál *.pdf
2/2013 Oľga Gavendová KONCEPCIA ČASU AKO OSOBNÉHO PROCESU V MYSLENÍ M. F. SCIACCU *.pdf
2/2013 Jana Dragúňová TKANIVOVÉ INŽINIERSTVO – BUDÚCNOSŤ MEDICÍNY? *.pdf
2/2013 Pavol Prikryl Knižná tvorba kardinála Korca *.pdf
2/2013 Eduard Bublinec FIDES ET RATIO - Laudácio na prof. RNDr. Jozefa Ďurčeka, CSc. *.pdf
2/2013 Jozef Ďurček VZNIK KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU *.pdf
2/2013 Ján Grác FIDES ET RATIO - Laudácio na PhDr. Michala Stríženca, DrSc. *.pdf
2/2013 Michal Stríženec SPIRITUALITA Z POHĽADU PSYCHOLÓGIE NÁBOŽENSTVA *.pdf
2/2013 Jozef Tiňo FIDES ET RATIO - Laudácio na RNDr. Imricha Staríčka, CSc. *.pdf
2/2013 Jozefína Križanová Spolkové stretnutie organizácie Christophorus,Hünfeld bei Fulda 22. – 25. apríla 2013 *.pdf
2/2013 Mária Orgonášová Kmeňové bunky – etický problém?
Interdisciplinárny dialóg organizovaný RVVK KBS
*.pdf
2/2013 Mária Túnyiová,Ondrej Čechvala,Grete Fehrenbach Konferencia v Salzburgu: Poznanie bez lásky a zodpovednosti je nebezpečné poznanie *.pdf
1/2013 Mária Hajduková Editoriál *.pdf
1/2013 Ján Letz Argumentačné línie a úrovne presvedčenia v prospech existencie Boha. *.pdf
1/2013 Július Rajčáni Život ako Božie dielo. *.pdf
1/2013 Ján Kormanec Človek verzus baktérie: úloha antibiotík *.pdf
1/2013 Peter Žeňuch Cyrilo-metodské dedičstvo – svedectvo o kontinuite tradičnej európskej kultúry a kresťanstva na Slovensku. *.pdf
1/2013 Mária Hajduková Recenzia: Heavens proclaim (Nebesia rozprávajú) *.pdf
1/2013 Oľga Erdelská Doc. RNDr. a MUDr. Milan Černý 1933 – 1999 *.pdf
1/2013 Magdaléna Kučerová Stretnutia kresťanských spoločenstiev s pomocným biskupom bratislavskej arcidiecézy Jozefom Haľkom *.pdf
1/2013 Jozefína Križanová Spolkové stretnutie organizácie Christophorus Hünfeld bei Fulda, 22. – 25. apríl 2013 *.pdf
1-2/2012 Emil Běták Editoriál *.pdf
1-2/2012 Igor Túnyi Robert Hooke a jeho doba *.pdf
1-2/2012 Emil Běták Ruđer Josip Bošković – muž, ktorý predbehol dobu o 200 rokov *.pdf
1-2/2012 Mária Hajduková Sir William Herschel a jeho konštrukcia nebies *.pdf
1-2/2012 Vojtech Rušin Milan Rastislav Štefánik *.pdf
1-2/2012 Ján Grác Od rodičovského príkladu k osobnému svedectvu *.pdf
1-2/2012 Oľga Gavendová Recenzia: Rojka, Ľ.: Stvorenie vesmíru z ničoho: Quentin Smith proti Williamovi Craigovi *.pdf
1-2/2012 Zlatica Plašienková Recenzia: Potočárová, M.: Pedagogický výskum v Oceánii: Na Šalamúnových ostrovoch *.pdf
1-2/2012 Michal Bizoň Recenzia: Halík, T.: Chci, abys byl *.pdf
1-2/2012 Igor Túnyi a Jaromír Pastorek Fides et Ratio - Laudácio na J. Em. Jozefa kardinála Tomku *.pdf
1-2/2012 Jozef Tomko „Rozšíriť rozum“: veda a viera *.pdf
1-2/2012 Jozef Tiňo Fides et Ratio - Laudácio na RNDr. Oľgu Erdelskú, DrSc. *.pdf
1-2/2012 Oľga Erdelská Stopy Stvoriteľa v prírode *.pdf
1-2/2012 Zlatica Plašienková Fides et Ratio - Laudácio na prof. RNDr. Antona Hajduka, DrSc. *.pdf
1-2/2012 Anton Hajduk Zázraky *.pdf
1-2/2012 Ján Maník Informácia o činnosti pobočky ÚSKI v Bardejove v roku 2011 *.pdf
2/2011 Emil Běták Editoriál *.pdf
2/2011 Marcela Andoková Dôležitosť Svätého písma v Augustínovom objavovaní kresťanstva *.pdf
2/2011 Dominik Roman Letz Sv. Albert Veľký – dominikán, biskup a učiteľ Cirkvi, patrón prírodovedcov *.pdf
2/2011 Gašpar Fronc Vzťah medzi prírodnou vedou, filozofiou a teológiou podľa Alberta Veľkého *.pdf
2/2011 Helena Hrehová Sv. Tomáš Akvinský – cirkevný učiteľ, teológ, najexcelentnejší predstaviteľ katolíckej filozofie a jeho myslenie *.pdf
2/2011 Ľuboš Rojka Boh stvoriteľ a kvantová kozmológie Stephana Hawkinga *.pdf
2/2011 Marek Šmid Ochrana svedomia ako súčasť slobody náboženstva v Európe *.pdf
2/2011 Ján Grác Recenzia: Dôsledky zdravotného postihnutia na duchovný rast detí a mládeže *.pdf
2/2011 Jozef Tiňo Čestné členstvo Fóra kresťanských inštitúcií - Laudácio na prof. RNDr. Antona Hajduka, DrSc. *.pdf
2/2011 Gašpar Fronc Fides et Ratio - Laudácio na prof. Ing. Jána Letza, PhD. *.pdf
2/2011 Ján Letz Možnosti pozitívnych riešení vzťahu medzi vierou a vedou *.pdf
2/2011 Július Krempaský Fides et Ratio - Laudácio na prof. RNDr. Jozefa Tiňa, DrSc. *.pdf
2/2011 Jozef Tiňo Kresťanstvo a zrod modernej vedy *.pdf
1/2011 Jozef Tiňo Editoriál *.pdf
1/2011 Gašpar Fronc Priekopníci modernej vedy *.pdf
1/2011 Juraj Tóth Mikuláš Kopernik –– astronómia pred ním a po ňom *.pdf
1/2011 Mária Spišiaková Spor Galilea Galileiho s Katolíckou cirkvou ako začiatok nového vzťahu medzi profánnymi vedami a teológiou *.pdf
1/2011 Mária Hajduková Ján Kepler *.pdf
1/2011 Eva Majerníková Sir Isaac Newton –prierez životom a dielom *.pdf
1/2011 Miroslav Karaba Barbourova koncepcia vzájomného vzťahu vedy a náboženstva *.pdf
1/2011 Martin Dojčár ČO JE JOGA *.pdf
1/2011 Jozef Tiňo Správa o činnosti ÚSKI *.pdf
1/2011 Jozef Tiňo Cyrilometodská medaila pre Ing. Dáriusa Klinovského *.pdf
1/2011 Mária Spišiaková RECENZIA: Ľuboš Rojka: Kto je Boh a či vôbec jestvuje. Úvod do filozofickej teológie. Prvý diel *.pdf
1/2011 Mária Spišiaková RECENZIA: Rastislav Nemec: Náčrt Whiteheadovej procesuálnej filozofie *.pdf
1/2011 Igor Kapišinský a Zdena Kapišinská RECENZIA: Stephen Hawking a Leonard Mlodinow: Veľký plán *.pdf
1/2011 Mária Guregová RECENZIA: Adrienne von Speyer: Mária, Služobnica Pána *.pdf
1/2011 Zlatica Plašienková RECENZIA: Igor Kiss: Ako priblížiť etiku mládeži. Etická čítanka pre mládež *.pdf
2/2010 Jozef Tiňo Editoriál *.pdf
2/2010 Jozef Tiňo Základné náboženské predstavy v starej Číne *.pdf
2/2010 Martin Dojčár Hinduizmus a budhizmus *.pdf
2/2010 Jozef Jančovič Krátke dejiny Izraela *.pdf
2/2010 Marek Vaňuš Prísľub Mesiáša a jeho naplnenie *.pdf
2/2010 Zuzana Muliková Salzburger Hochschulwochen 2010 *.pdf
2/2010 Ján Maník Činnosť pobočky ÚSKI v Bardejove *.pdf
1/2010 Jozef Tiňo Editoriál *.pdf
1/2010 Tadeusz Zasępa Etika vo vzťahoch medzi filozofiou, teológiou a prírodnými vedami *.pdf
1/2010 Stanislav Košč Dialóg medzi teológiou, filozofiou a prírodnými vedamivo svetle encykliky Caritas in veritate *.pdf
1/2010 Miroslav Karaba Vedecký realizmus ako východisko pre riešenie problému Božej činnosti vo svete *.pdf
1/2010 Jozef Ďurček Sociálne problémy v epoche globalizácie *.pdf
1/2010 Július Krempaský Pohľad do najhlbších útrob vesmíru *.pdf
1/2010 Gašpar Fronc Človek – súčasť alebo vládca prírody? *.pdf
1/2010 František Rábek Interdisciplinárne dialógy v rámci Rady KBS pre vedu *.pdf
1/2010 Jozef Tiňo Opustil nás čestný predseda ÚSKI *.pdf
1/2010 Miroslav Karaba ECST XIII : European Conference on Science and Theology - Medzinárodná konferencia Edinburgh (UK), 7. – 11. apríla 2010 *.pdf
1/2010 Jozef Tiňo Páter František Sirovič, SVD deväťdesiatročný *.pdf
1,2/2009 Jozef Tiňo Editoriál *.pdf
1,2/2009 Oľga Erdelská GENEZIS, EVOLÚCIA A MÝTOFILNOSŤ ČLOVEKA *.pdf
1,2/2009 Juraj Krajčovič GÉNY AKO ŽIVÉ KRONIKY *.pdf
1,2/2009 Vladimír Kováč EVO-DEVO A NOVÉ SMERY V EVOLUČNEJ BIOLÓGII *.pdf
1,2/2009 Martin Mihálik MOŽNOSTI ČLOVEKA A JEHO POZNANIA NA CESTE K BOHU *.pdf
1,2/2009 Tomáš Pružinec ANÓMIA V SPOLOČNOSTI V KONTEXTE SEKULARIZÁCIE ALEBO DERELIGIONIZÁCIE *.pdf
1,2/2009 Ján Figeľ VIERA, KULTÚRA A VZDELÁVANIE *.pdf
1,2/2009 Miroslav Karaba CESTY K VEDECKÉMU OBJAVU *.pdf
1,2/2009 Oľga Erdelská ZÁZNAM Z DISKUSIE O EVOLÚCII NA PÔDE KBS 10. marca 2009 *.pdf
1,2/2009 Juraj Tóth POHĽAD DO HĹBOK VESMÍRU – HUBBLOV VESMÍRNY ĎALEKOHĽAD *.pdf
1,2/2009 Ján Maník POSTREHY Z PREDNÁŠKY PROF. J. KREMPASKÉHO *.pdf
1,2/2009 Jozef Tiňo SYMPÓZIUM O BIOETIKE *.pdf
1,2/2009 Juraj Tóth METANEXUS KONFERENCIA: COSMOS, NATURE AND CULTURE *.pdf
1,2/2009 Jozef Slavkovský SPOLKOVÉ STRETNUTIE NEMECKÝCH KRESŤANSKÝCH AKADEMIKOV *.pdf
1,2/2009 Gašpar Fronc KONGRES RENOVABIS: HĽADANIE JEDNOTY V ROZDIELNOSTI *.pdf
1,2/2009 Jozef Tiňo KONFERENCIA ÚSKI: VZŤAH MEDZI PRÍRODNÝMI VEDAMI, FILOZOFIOU A TEOLÓGIOU *.pdf
1,2/2009 Agata Drelová a Lukáš Krištan SALZBURGER HOCHSCHULWOCHEN 2009 *.pdf
1,2/2009 Juraj Tóth RECENZIA - Anton Hajduk: BOŽÍ VESMÍR *.pdf
1,2/2009 Július Krempaský RECENZIA - Miroslav Karaba: FILOZOFICKÉ IMPLIKÁCIE KVANTOVEJ TEÓRIE VO FILOZOFII PRÍRODY FILOZOFIOU A TEOLÓGIOU *.pdf
1,2/2009 Zlatica Plašienková RECENZIA - Ján Komorovský: BOŽÍ ŠTÁT V PRALESOCH A SAVANÁCH PARAGUAJA (REALIZÁCIA UTÓPIE) *.pdf
1,2/2009 Jozef Tiňo RECENZIA - Július Krempaský: VEDECKÝ CHODNÍK K BOHU *.pdf
1,2/2009 Oľga Erdelská RECENZIA - Stanislav Priehradný: VIDELI SME JEHO HVIEZDU ... (Mt 2,2) *.pdf
1,2/2009 Mária Spišiaková RECENZIA - Ľuboš Rojka, SJ: AKO SA VYJADROVAŤ ROZUMNE A ZMYSLUPLNE.UVEDENIE DO FILOZOFICKEJ METODOLÓGIE *.pdf
2/2008 Jozef Tiňo Editoriál *.pdf
2/2008 Július Krempaský Fyzika a kultúra v čase globalizácie *.pdf
2/2008 Oľga Erdelská Rastlinná pokrývka Zeme a globalizácia *.pdf
2/2008 Ján Figeľ Rodina v globalizovanom svete *.pdf
2/2008 Miroslav Karaba Základné aspekty používania modelov v prírodných vedách a v teológii *.pdf
2/2008 † Anton Hajduk Betlehemská hviezda *.pdf
2/2008 Stanislav Košč Poznámky na margo 60. výročiaVšeobecnej deklarácie ľudských práv *.pdf
2/2008 František Sirovič Človek: Splodený alebo ,vyrobený`? *.pdf
2/2008 Oľga Erdelská Seminár “O věde a víře”na Karlovej Univerzite v Prahe *.pdf
2/2008 Martina Müllerová SALZBURG OPÄŤ PROVOKOVAL - Správa zo 77. ročníka Salzburger-Hochschulwochen 2008 *.pdf
2/2008 Zlatica Plašienková Interkultúrny dialóg v Európe - Správa o konferencii Pax Romana *.pdf
2/2008 Jozef Tiňo RECENZIA: Peter Dubovský (editor): Genezis *.pdf
2/2008 Július Krempaský RECENZIA: František Rábek, Gašpar Fronc, Viliam Novák a Igor Túnyi: Dve krídla, ktoré povznášajú k pravde *.pdf
2/2008 Igor Túnyi RECENZIA: Dušan Magdolen et al.: HMOTA - ŽIVOT - INTELIGENCIAVZNIK *.pdf
1/2008 Jozef Tiňo Editoriál *.pdf
1/2008 Jozef Tiňo Globalizácia: výzva alebo hrozba? *.pdf
1/2008 Marián Mráz Globalizácia a katolicita v pohľade trinitárnej teológie *.pdf
1/2008 Ladislav Bučko Globalizácia a misia Cirkvi *.pdf
1/2008 Pavel Lamačka Miesto informatiky v globalizujúcom sa svete *.pdf
1/2008 Gašpar Fronc Identita osoby v globalizujúcom sa svete *.pdf
1/2008 Miroslav Karaba Teórie vedeckého pokroku – evolúcia alebo revolúcia? *.pdf
1/2008 Jozef Tiňo Prírodné katastrofy a kresťanstvo *.pdf
1/2008 Jozef Tiňo Subjekt, ja a duša: transdisciplinárny prístup k osobnosti - Správa predsedu ÚSKI z konferencie Metanexus *.pdf
1/2008 x Zápisnica z mimoriadneho generálneho zhromaždenia ÚSKI konaného v Bratislave dňa 21. júna 2008 *.pdf
1/2008 Jozef Tiňo Nové pobočky ÚSKI *.pdf
1/2008 Ján Grác RECENZIA: Oľga Erdelská a kolektív: ATLAS LIEČIVÝCH RASTLÍN *.pdf
2/2007 Jozef Tiňo Editoriál *.pdf
2/2007 Jozef Tiňo ml. Biblický pohľad na utrpenie *.pdf
2/2007 Aurel Štefko Keď láska bolí. Bolesť – nezmysel, alebo hodnota? *.pdf
2/2007 Mária Orgonášová Postoj kresťana k utrpeniu druhého *.pdf
2/2007 Veronika Kováliková Človek, osobnosť a utrpenie *.pdf
2/2007 Jozef Tiňo Kresťanstvo a počiatky modernej vedy *.pdf
2/2007 Miroslav Karaba Realizmus vo vede a v náboženstve – možnosti vzájomnej konvergencie *.pdf
2/2007 † Anton Hajduk Turínske plátno – od relikvie po predmet vedy *.pdf
2/2007 Jozef Tiňo Recenzia: Anton Hajduk: Turínske plátno. *.pdf
2/2007 Mária Hajduková Neznámi Európania medzi identitou a integráciou - 19. “Medzinárodné zasadanie” kresťanských inštitúcií *.pdf
2/2007 Jozef Tiňo Vierzehnheiligen – stretnutie ÚSKI – Christophorus *.pdf
2/2007 Igor Túnyi GEOLÓGIA A RELIGIOZITA - Správa z konferencie *.pdf
2/2007 Monika Šurdová Jazykové hranice a hranice jazyka - Seminár v rakúskom Tainachu *.pdf
2/2007 Mária Drelová Moc, bezmocnosť a priestorpre slobodné zodpovedné konanie - Správa zo stretnutia vysokoškolákov v Salzburgu *.pdf
2/2007 Stanislav Košč Konferencia o sociálnej náuke cirkvi v Ružomberku *.pdf
1/2007 Jozef Tiňo Editoriál *.pdf
1/2007 Peter Holec Kresťanský pohľad na evolúciu *.pdf
1/2007 Zlatica Plašienková Problém evolúcie v diele Teilharda de Chardin *.pdf
1/2007 Ján Letz Za celostnú teóriu evolúcie dominantne spoluurčovanú filozofiou *.pdf
1/2007 Gašpar Fronc Postmoderný alebo kresťanský človek? *.pdf
1/2007 Jozef Tiňo Boh a súčasná veda *.pdf
1/2007 Ladislav Csontos Je rozumné veriť? *.pdf
1/2007 Zlatica Plašienková RECENZIE:Protojerej Alexander Meň: Ruská náboženská filozofiaBratislava, ­Kalligram 2005, 232 s. (preklad a doslov J. Komorovský)Nikolaj Alexandrovič Berďajev: Duch a realitaBratislava. Kalligram 2006, 196 s. (preklad a doslov J. Komorovský) *.pdf
1/2007 Milan Toman RECENZIA: Guitton Jean: Boh a veda (LÚČ, edícia Libri Europeae, Bratislava 2006, s. 136, z fr. originálu Dieu et la science preložila Mária Gálová) *.pdf
1/2007 Martin Šarkan RECENZIA: Rojka, Ľ.: The Eternity of GodTrnava: Dobrá kniha, 2005, 388 strán. ISBN 80-7141-484-0 *.pdf
1/2007 František Sirovič RECENZIA:Whitehead: Science and the Modern WorldMentor Books, The New American Library, 1956. *.pdf
1/2007 Eva Šušorená Správa našich delegátov zo stretnutia vysokoškolákov v Salzburgu *.pdf
2/2006 Jozef Tiňo Editoriál *.pdf
2/2006 Jozef Tiňo Niektoré prístupy k dialógu medzi vedou a vierou - I. Inteligentný zámer *.pdf
2/2006 Jozef Tiňo Niektoré prístupy k dialógu medzi vedou a vierou - II. Emergence a Random design *.pdf
Oľga Erdelská Inteligentny zámer *.pdf
2/2006 Július Krempaský Kresťanský pohľad na evolúciu *.pdf
2/2006 Zlatica Plašienková Chápanie noosféry a základy „metafyziky budúcnosti“ v myslení Teilhard de Chardin *.pdf
2/2006 Terézia Lenczová Nádeje a výzvy v oblasti ekumenického spolužitia *.pdf
2/2006 Stanislav Košč Alternatívy kresťanskej prítomnosti v postmodernej spoločnosti *.pdf
2/2006 Ján K. Balázs Sekularizácia – hrozba alebo šanca? *.pdf
2/2006 Zlatica Plašienková RECENZIA: Igor Kišš: Sociálna etika *.pdf
2/2006 Monika Šurdová Christophorus na Slovensku. Správa o návšteve členov nemeckého Katolíckeho spolku akademikov na Slovensku *.pdf
2/2006 Oľga Erdelská Za profesorom Benešom *.pdf
1/2006 Jozef Tiňo Editoriál *.pdf
1/2006 Ján Letz Niekoľko reflexií k encyklike pápeža Benedikta XVI. o kresťanskej láske *.pdf
1/2006 Jozef Tiňo Láska - poklad ľudstva. Reflexia k encyklike BOH JE LÁSKA *.pdf
1/2006 Bernhard Krautter Dôstojnosť človeka z pohľadu biblie *.pdf
1/2006 Ján Glos Katolícka sociálna náuka – zdroj a predpoklad formovania novej ekonómie *.pdf
1/2006 Július Krempaský Synergetika – univerzálna teória vývoja *.pdf
1/2006 Peter Holec Vymieranie organizmov *.pdf
1/2006 František Sirovič Vzkriesenie - Diskusný príspevok: Je vzkriesenie sfalšovateľné? *.pdf
1/2006 Vilam Novák Viera a veda – dve z dimenzií Vatikánu *.pdf
1/2006 Igor Túnyi RECENZIA: Július Krempaský: Veda verzus viera? VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2006 *.pdf
1/2006 Zlatica Plašienková RECENZIA: Antonio Rosmini Serbati: Komunismus a socialismus *.pdf
1/2006 Gabriela Rakúsová RECENZIA: Milan Gaľa: Aforizmy *.pdf
1/2006 Gabriela Rakúsová RECENZIA: Ján Sabol: Láska na modro *.pdf
1/2006 Jozefína Križanová Renovabis – Pfingstenaktion 2006, Bamberg *.pdf
2/2005 Jozef Tiňo Editoriál *.pdf
2/2005 Anton Hajduk Chápanie biblickej správy o stvorení sveta a páde človeka podľa kardinála J. Ratzingera *.pdf
2/2005 Andrej Filipek PRAVDA A POSLUŠNOSŤ *.pdf
2/2005 Stanislav Košč “KRESŤANSKÁ” DEMOKRACIA VO SVETLE SOCIÁLNEHO UČENIA CIRKVI *.pdf
2/2005 Ján Letz Veľké vzory činorodej lásky *.pdf
2/2005 Milan Fula ANTROPOLOGICKÝ POHĽAD NA VZŤAH MUŽA A ŽENY *.pdf
2/2005 Stanislav Zontak Dôstojnosť ľudského plodenia v inštrukcii Donum vitae *.pdf
2/2005 Stanislav Zontak Rešpektovanie ľudských embryí v inštrukcii Donum vitae *.pdf
2/2005 Terézia Lenczová Rodina ako potenciálne možné východisko zo spoločenskej krízy *.pdf
2/2005 komuniké DÔSTOJNOSŤ ĽUDSKÉHO PLODENIA A REPRODUKČNÉ TECHNOLÓGIE: ANTROPOLOGICKÉ A ETICKÉ ASPEKTY *.pdf
2/2005 komuniké ETIKA BIOMEDICÍNSKEHO VÝSKUMU Z KRESŤANSKÉHO POHĽADU *.pdf
2/2005 Martin Fajkus Ako bolo v USA (a nielen tam) *.pdf
2/2005 Tibor Vince, Katarína Takáčová Salzburger Hochschulwochen očami Slovákov *.pdf
2/2005 Anton Hajduk Z. Plašienková, J. Kulisz: Na ceste s Teilhardom de Chardin, Dobrá kniha, Bratislava 2004. Recenzia. *.pdf
2/2005 Oľga Erdelská Karel Beneš, Tomáš Machula (eds.) : Stav dialogu přírodovědců s teology : témata - osobnosti - instituce *.pdf
2/2005 Ján Komorovský Pierre Teilhard de Chardin po 50 rokoch *.pdf
2/2005 Zlatica Plašienková Dvaja velikáni ruského náboženského myslenia: V. S. Solovjov a N. A. Berďajev Vladimír Sergejevič Solovjov: Una sancta. Spisy o kresťanskej jednote. Nikolaj Alexandrovič Berďajev: Sebapoznanie: Pokus o filozofickú autobiografiu. Recenzia. *.pdf
1/2005 Jozef Tiňo Editoriál *.pdf
1/2005 Jozef Haľko Komunizmus a Cirkev *.pdf
1/2005 Eva Trizuljaková Dobiehajúca revolúcia? *.pdf
1/2005 Jozef Tiňo Vývoj náboženskej situácie v Európe *.pdf
1/2005 Janusz Maczka Problém dialógu vedy a viery – súčasný stav výskumu *.pdf
1/2005 Ján Heller Konečné objasnenie vesmíru – kozmologické a teologické aspekty *.pdf
1/2005 Jozef Tiňo ml. Ako vnímať kánon posvätných spisov Starého zákona *.pdf
1/2005 Ján Letz KRESŤANSKÁ FILOZOFIA 20. STOROČIA V ZRKADLE MODERNEJ VEDY, I - NOVOTOMISTICKÁ FILOZOFIA - 1. časť *.pdf
1/2005 Ján Letz KRESŤANSKÁ FILOZOFIA 20. STOROČIA V ZRKADLE MODERNEJ VEDY, I - NOVOTOMISTICKÁ FILOZOFIA - 2. časť *.pdf
1/2005 Gašpar Fronc Teológia a filozofia človeka ako osoby *.pdf
1/2005 Helena Hrehová VÝZNAM A NALIEHAVOSŤ KRESŤANSKEJ ETIKY *.pdf
1/2005 Helena Hrehová PROBLÉMY MORÁLNEHO ROZHODOVANIA *.pdf
1/2005 Zlatica Plašienková Zmysel bolesti a utrpenia v živote človeka *.pdf
1/2005 Stanislav Zontak Človek a jeho identita *.pdf
1/2005 Jozef Tiňo Za profesorom Hajdukom *.pdf
1/2005 x Zápisnica z mimoriadneho generálneho zhromaždenia Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie, ktoré sa konalo v Žiline dňa 21. mája 2005. *.pdf
1/2005 Ivan Vojtaššák Účasť na stretnutí stredoeurópskych krajín *.pdf
1/2005 Jozefína Križanová Účasť na sympóziu v Stuttgarde *.pdf
1/2005 Gabriela Rakúsová RECENZIA: Štefan JUSKO: FILOZOFIA A SKUTOČNOSŤ. Vyd. Interart – Ing. V. Jalakša,Edícia Filozofické spisy,Košice 2004 *.pdf
1/2005 Gabriela Rakúsová K MEDZINÁRODNÉMU FESTIVALU DUCHOVNÝCH PIESNÍ BYZANTSKÉHO OBRADU *.pdf
2/2004 Ján Letz Úvod *.pdf
2/2004 Ján Letz Editoriál *.pdf
2/2004 Juraj Lauko Jacques a Raissa Maritainovci, ich život a filozofia. *.pdf
2/2004 Ján Komorovský Ruská náboženská filozofia a kríza západnej filozofie *.pdf
2/2004 Ján Letz Personalistická filozofia Nikolaja Alexandroviča Berďajeva *.pdf
2/2004 Zlatica Plašienková N. A. Berďajev a kresťanstvo *.pdf
2/2004 Gašpar Fronc Problém komplexného poznania v konfrontácii s pozitivizmom podľa Vladimíra Sergejeviča Soloviova *.pdf
2/2004 Helena Hrehová ETIKA MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOV. RACIONÁLNE MOTÍVY A VÝCHOVA *.pdf
2/2004 Jozef Tiňo Rozumieme kresťanskej láske? *.pdf
2/2004 Anton Srholec Katolícka viera na Slovensku *.pdf
2/2004 Andrej Filipek KRESŤAN V 21. STOROČÍ *.pdf
2/2004 Marián Mráz SEKULARIZÁCIA JE NIELEN OHROZENÍM ALE AJ ZNAKOM NÁDEJE *.pdf
2/2004 Stanislav Košč SEKULARIZÁCIA *.pdf
2/2004 Albín Kovaľ Cyrilometodská medaila ÚSKI pre A. Srholca *.pdf
2/2004 Anton Hajduk Inauguračná prednáška – Trnava 7. júna 2004 *.pdf
2/2004 Anton Hajduk Za MUDr. Antonom Neuwirthom *.pdf
1/2004 Jozef Tiňo Editoriál *.pdf
1/2004 Marián Mráz Humanistické aspekty ľudskej dôstojnosti *.pdf
1/2004 Eva Klčovanská Hodnotová orientácia súčasnej mládeže a jej význam v pedagogickom procese *.pdf
1/2004 Ján Grác Osobitosti presvedčenia ako uistenia vo výchovnom procese *.pdf
1/2004 Jozef Jančovič Niektoré pravidlá výkladu biblických textov aplikované na texty Gn 1-11< *.pdf
1/2004 Anton Hajduk Veštenie z hviezd voľakedy a dnes - v storočí výprav na Mars *.pdf
1/2004 Jozef Tiňo Hnutia nového veku - sekty: I. časť: Scientologická cirkev, Moonova sekta, Svedkovia Jehovovi, Transcendentálna meditácia *.pdf
1/2004 Jozef Tiňo Hnutia nového veku - sekty: II. časť: New Age, Hnutie Grálu, Haré Krišna, Mormoni *.pdf
1/2004 Kolektív Laici v Cirkvi *.pdf
1/2004 Anton Hajduk Ľudová zbožnosť *.pdf
1/2004 Ivan Hubač H. F. Schaefer III, Science and Christianity: Conflict or Coherence? Athens, Georgia, The Apolos Trust 2003 - Recenzia *.pdf
1/2004 Anton Hajduk J. L. McKenzie, SJ: Moc v Cirkvi. Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2003 - Recenzia *.pdf
2/2003 Jozef Tiňo Úvod *.pdf
2/2003 Jozef Imrich Ekumenizmus a spoločné hodnoty *.pdf
2/2003 Stanislav Košč O súčasnom stave slovenskej spoločnosti *.pdf
2/2003 Ján Letz Pravda v jednote a pravda v rozmanitosti *.pdf
2/2003 Alžbeta Dufferová Európa budúcnosti – priestor práva a spravodlivosti *.pdf
2/2003 Jozef Haľko Čo môžeme ponúknuť zjednotenej Európe *.pdf
2/2003 Mária Sabolová Rozmer bratstva v politickej praxi *.pdf
2/2003 Béla Bugár Za silné, solidárne, mierové európske spoločenstvo *.pdf
2/2003 Franišek Hanobík Človek, spoločnosť a Rómovia v Božom pláne spásy *.pdf
2/2003 Anton Hykisch Kresťanské hodnoty strednej a východnej Európy ako príspevok k zjednotenej Európe *.pdf
2/2003 Jozef Tiňo Stvorenie a evolúcia *.pdf
2/2003 Jozef Tiňo Etika v politike a spoločnosti *.pdf
2/2003 Anton Hajduk Správa o činnosti ÚSKI za obdobie od III. Generálneho zhromaždenia (26. 6.1999) do IV. Generálneho zhromaždenia (10. 5. 2003) *.pdf
2/2003 x Zápisnica zo IV. generálneho zhromaždenia ÚSKIvo SVITE dňa 10. mája 2003 *.pdf
2/2003 Lukáč Ján Veverka Recenzia: Ján Letz, Mystičky Západu. Inšpirácia pre kresťanskú filozofiu a teológiu. Vyd. Michala Vaška, Prešov 2002 *.pdf
1/2003 Anton Hajduk Vesmír – účel či náhoda? *.pdf
1/2003 Július Krempaský Kvantitatívna teória vývoja *.pdf
1/2003 Oľga Erdelská Biologická evolúcia *.pdf
1/2003 Peter Holec Paleontológia, kreacionizmus a evolúcia *.pdf
1/2003 Daniel Pivko Zem – vynikajúce miesto pre život *.pdf
1/2003 Helena Hrehová Veda a etika vo vede *.pdf
1/2003 Jozef Tiňo Vzťah medzi vedou a vierou *.pdf
1/2003 Viliam Judák História vzťahov medzi vedou a vierou *.pdf
1/2003 Jozef Tiňo ml. Človek z pohľadu biblickej antropológie *.pdf
1/2003 Zlatica Plašienková Vedecké a filozoficko-teologické aspekty evolučného učenia Teilharda de Chardin *.pdf
1/2003 Peter Fotta Stvorenie sveta podľa sv. Tomáša *.pdf

© ÚSKI 2004-2015 - www.uski.sk